Kopparberg Mineral söker rättsprövning i Håkansbodaärendet

Kopparberg Mineral har ansökt om rättsprövning hos Högsta Förvaltningsdomstolen avseende hanteringen av Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda. Bolagets inställning är att Regeringen baserade sitt avslag av Bolagets överklagande av Bergsstatens beslut på material som ej varit föremål för prövning i lägre instans och därigenom bröt mot instansordningsprincipen. Genom Regeringens hantering av Bolagets överklagande berövades Kopparberg Mineral möjligheten att få detta material och betydelsen därav – främst geologiska modeller – prövat i två instanser. Då Regeringen inte berör frågan om skyddszon i sitt beslut styrker det Bolagets uppfattning att skyddszonen i sig inte utgör något hinder mot bearbetningskoncession och att Bergsstatens tillämpning av bestämmelserna strider mot minerallagen.

2014-09-15

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2014-09-15.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.