Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore genomför nyemissioner till kursen 25 kronor per aktie

I syfte att säkra finansieringen av den slutliga s.k. "feasibilitystudien" som krävs inför återstarten av Ludvika Gruvor har Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB beslutat att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en nyemission av aktier i bolaget riktat till institutionella investerare upp till 60 miljoner kronor. Emissionen är säkerställd av Inlandsinnovation AB och NIO:s huvudägare genom teckning och garantier på 40 MSEK.

För att möjliggöra för befintliga aktieägare i NIO att teckna aktier till samma kurs som i den riktade emissionen, och därmed minska utspädningen av eget ägande, har styrelsen i NIO beslutat att samtidigt genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Teckningskursen i de bägge emissionerna är 25 kronor per aktie.

Detaljerade villkor för företrädesemissionen kommer att skickas till Nordic Iron Ore AB:s aktieägare per post. Ytterligare information kommer att finnas på Nordic Iron Ore AB:s hemsida, www.nordicironore.se.

2014-08-25

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2014-08-25.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.