Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ores totala mineraltillgångar mer än fördubblas till 62,2 Mton indikerade och 107,7 Mton antagna

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (publ) rapporterar idag om ökade mineraltillgångar i Blötberget samt betydande indikerade och antagna mineraltillgångar i den hittills undersökta delen av Väsmanfältet inklusive Finnäset. Indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget uppgår till 29,8 Mton med 44,5% järn respektive 10,2 Mton med 42,9% järn, motsvarande en tonnageökning med cirka 66 procent jämfört med tidigare uppskattning. I Väsmanfältet inklusive Finnäset uppgår de indikerade respektive antagna mineraltillgångarna till 7,0 Mton med 38,5% järn respektive 85,9 Mton med 38,4% järn.

Med dessa ökade mineraltillgångar kan Nordic Iron Ore AB gå vidare med sin utvecklingsplan och feasibility studie, med målet att öka den årliga produktionen (ca 4,4 Mton/år) med betydande livslängd för gruvprojektet.

Under hösten har Nordic Iron Ore AB genomfört en kärnborrningskampanj omfattande 14 260 meter. Denna utgör första delen av ett större kärnborrningsprogram, som kommer att avslutas under sommaren 2013, med målet att ytterligare utöka samt uppgradera mineraltillgångarna i Blötberget, Väsmanfältet och Håksberg.

De nu gjorda uppskattningarna visar att indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget totalt ökar med 15,9 Mton med 46,1% järn, vilket är en ökning av tonnaget med 66 procent jämfört med tidigare rapporterade uppskattningar.

I Väsmanfältet inklusive Finnäset uppgår de indikerade och antagna mineraltillgångarna till 7,0 Mton med 38,3% järn respektive 85,9 Mton med 38,4% järn. Samtliga mineraltillgångar har uppskattats i enlighet med riktlinjerna i JORC-koden och har utförts av Thomas Lindholm på GeoVista AB, som är intressebolagets oberoende kvalificerade person.

- Höstens borrkampanj har varit framgångsrik och resulterat i en dryg fördubbling av de totala mineraltillgångarna i Ludvika Gruvor och verifierar bland annat de tidigare utförda geomagnetiska mätningarna inom Väsmanfältet. Resultaten av de hittills genomförda undersökningarna visar på betydande förekomster av järnmineralisering, trots att endast en liten del av fältet undersökts, säger Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore AB.

Bolagets samlade mineraltillgångar per den 10 januari 2013 redovisas i tabellen nedan.

+-------------+-----------------+----------+--------------+-----------+
| | Indikerade Mton | Järnhalt | Antagna Mton | Järnhalt |
+-------------+-----------------+----------+--------------+-----------+
| Blötberget* | 29,8 | 44,5% | 10,2 | 42,9% |
+-------------+-----------------+----------+--------------+-----------+
| Väsman syd | 7,0 | 38,5% | 85,9 | 38,4% |
+-------------+-----------------+----------+--------------+-----------+
| Håksberg* | 25,4 | 36,4% | 11,6 | 36,0% |
+-------------+-----------------+----------+--------------+-----------+
| | 62,2 | 40,3% | 107,7 | 38,6% |
+-------------+-----------------+----------+--------------+-----------+

(*) Håksbergsfältet och delar av Blötbergsfältet har inte undersökt i denna kampanj och dess antagna och indikerade mineraltillgångar är därmed oförändrade jämfört med tidigare. Se GeoVista-rapport augusti 2011.

Samtliga mineraliseringar som undersökts är fortsatt öppna mot djupet. Förutsättningarna för att väsentligt öka mineraltillgångarna genom fortsatta borrningskampanjer bedöms därför vara mycket goda. Under våren och sommaren 2013 planeras den sista delen av borrprogrammet med ytterligare förtätad kärnborrning inom Blötbergsfältet och inom Väsmanfältets södra del samt även i den norra delen som ansluter till Håksbergs koncessionsområde.

Den oberoende tekniska rapporten från GeoVista kommer i februari att publiceras på intressebolagets hemsida www.nordicironore.se.

Detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Thomas Lindholm, "Kompetent Person" och kvalificerad att rapportera om mineraltillgångar enligt JORC-koden, baserat på sin utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

Publicerad 2013-01-16

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB,
Tfn: 070 - 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2013-01-16.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=9177

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21 undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 20,61% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.