Kvartalsrapport januari – mars 2011

Kopparberg Mineral AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Kvartalsrapport januari - mars 2011

 Publicerad 2011-05-12 -- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 588 (7 245) KSEK.
 -- Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -1 534 (5
   429) KSEK. Resultat per aktie var -0,37 (0,02) SEK före utspädning.
 -- Kassaflödet under perioden var -2 977 (11 895) KSEK och balansomslutningen
   vid periodens slut var 40 903 (29 690) KSEK.
 -- Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 7 574 (4 442)
   KSEK varav 851 (214) KSEK aktiverats under årets första kvartal.
 -- Teckningsoptionsprogrammet TO2B tecknades med 97 % vilket tillförde Bolaget
   21 MSEK före emissionskostnader.
 -- Ansökan om bearbetningskoncession för Evaförekomsten har kompletterats med
   ytterligare information till Bergsstaten.
 -- Kaxborrning har under perioden utförts inom Ställdalen- och
   Garpenprojekten.
 -- Nordic Iron Ore AB har hos Bergsstaten ansökt om bearbetningskoncession för
   järnförekomsterna i Håksbergsfältet.
 -- Thomas Lundgren avgick som VD den 18 april. Styrelsen har utsett Harald
   Meinhardt till tillförordnad VD.
 -- Kopparberg Mineral AB togs upp till handel på Nasdaq OMX First North den 5
   maj 2011.
 -- Bolaget kommer inom kort att ansöka om bearbetningskoncession för
   Tvistboförekomsten.


Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har per den 31 mars 2011
beviljats totalt 47 undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar. Kopparberg
Mineral är den största ägaren i Nordic Iron Ore AB. Frågor besvaras av:

Tf VD Harald Meinhardt, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 - 2996968.