Kvartalsrapport januari – mars 2013

Kopparberg Mineral AB (publ)
Periodisk information/Kvartalsrapport

Kvartalsrapport januari - mars 2013           Kvartalsrapport januari - mars 2013

                    

 -- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 115 (75) KSEK. 
 -- Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3 010 (-4
   623) KSEK. Resultat per aktie var -0,26 (-0,72) SEK.
 -- Kassaflödet under perioden var -3 550 (-8 077) KSEK. Vid periodens utgång
   fanns 2 624 (4 226) KSEK i likvida medel.
 -- Balansomslutningen vid periodens slut var 31 654 (29 324) KSEK.
 -- Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 12 797 (11
   074) KSEK varav 907 (639) KSEK aktiverats och 34 (1 998) KSEK skrivits ned
   under årets första kvartal.
 -- Intressebolaget Nordic Iron Ore AB tecknade den 14 januari 2013 en
   avsiktsförklaring med Oxelösunds Hamn AB för järnmalmsleveranser på upp
   till 5 Mton per år. -- Intressebolaget Nordic Iron Ore AB redovisade den 16 januari 2013 ökade
   mineraltillgångar. De indikerade mineraltillgångarna har uppskattats till
   62,2 Mton med 40,3% järn och de antagna mineraltillgångarna har uppskattats
   till 107,7 Mton med 38,6% järn. De totala mineraltillgångarna har därmed
   mer än fördubblats. -- Kopparberg Mineral AB redovisade den 19:e februari 2013 resultatet av den
   inledande kärnborrningen i Håkansboda. Detta indikerar att
   mineraliseringarna i området kan vara större än tidigare beräknats. Kortare
   kärnsektioner håller över 13 % zink och mer än 3 % koppar och kopparhalten
   i en 14-meters sektion är drygt 1 %. -- Bergsstaten avslog den 22:a februari 2013 Kopparberg Minerals ansökan om
   bearbetningskoncession för mineraliseringarna i det centrala
   Håkansbodafältet. I beslutet hänvisades till texten i Minerallagens 4 kap 2
   § 2 st. att en koncession inte bör meddelas om förekomstens läge och art
   gör det olämpligt. -- Bolaget överklagade den 11 mars 2013 Bergsstatens beslut att inte bevilja
   bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan.Väsentliga händelser efter periodens utgång: -- Via dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB lämnade Bolaget den 11
   april 2013 en kompletterad överklagan rörande Bergsstatens avslag av
   Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan. -- Kopparberg Mineral AB förlängde den 22:a april 2013 löptiden på
   köpoptionerna i intressebolaget Nordic Iron Ore AB till och med den 31 maj
   2013. -- Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tecknade den 3
   april 2013 en avsiktsförklaring med Coal and Ore Trading Limited som avser
   marknadsföring och leveranser av järnmalmsprodukter på upp till 600 000 ton
   per år.För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 19
undersökningstillstånd om cirka 10 200 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 20,61 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.
Bolagets verksamhet under första kvartalet Håkansbodaprojektet

Bolaget inledde i slutet av 2012 ett kärnborrningsprogram i Håkansbodafältet.
Programmet planerades ursprungligen omfatta cirka 7 000 borrmeter och avsågs
pågå under vintern och våren 2013. Syftet var i första hand att utöka de
uppskattade mineraltillgångarna samt i andra hand att uppgradera de delar av
dessa som klassificerats som antagna. 19 februari 2013 redovisade Bolaget analysresultaten av de mineraliserade
kärnsektionerna från de första cirka 700 meterna kärnborrning i Håkansboda. I
kärnorna från borrhål 12D0004 och 12D0005, som borrades intill den tidigare
brutna Norrgruvan i Håkansbodafältet, noterades tydliga mineraliseringar vilket
verifierar resultaten av kaxborrningen som genomfördes under hösten 2012.
Analysresultaten tyder på att det i anslutning till de tidigare utbrutna
malmkropparna finns ytterligare mineraliseringar med intressanta kopparhalter
vilket skulle innebära att mineraliseringarna i området kan vara större än
tidigare beräknats. Bergsstaten avslog den 22:a februari 2013 Kopparberg Minerals ansökan om
bearbetningskoncession för mineralise-ringarna i det centrala Håkansbodafältet.
I beslutet hänvisades till Minerallagens 4 kap 2 § 2 st. att en koncession inte
bör meddelas om förekomstens läge och art gör det olämpligt. Bolaget
överklagade den 11 mars 2013 Bergsstatens beslut att avslå ansökan om
bearbetningskoncession. Bergsstatens avslag innebar att fortsättningen av det planerade
kärnborrningsprogrammet sköts på framtiden till dess att klarhet kring ärendet
erhållits. Håkansbodaprojektet omfattar dels mineraliseringarna i anslutning till den
tidigare koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända
kopparförekomster i samma stråk dels också de bly-silver-zinkmineraliseringar
som finns i området. Baserat på tidigare undersökningar och den under 2011
gjorda kärnborrningen uppskattas de indikerade mineral-tillgångarna i
anslutning till Håkansbodagruvan till 629 Kton med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton
silver och 0,4 g/ton guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1 485 Kton
med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 1). Tabell 1. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i anslutning till Håkansboda
koppargruva. 

Klass    Tonnage (Kton) Koppar (%) Guld (g/ton) Silver 
                           (g/ton)
-------------------------------------------------------------
Kända          -      -       -    -
-------------------------------------------------------------
Indikerade       629     1,4      0,4   14,3
-------------------------------------------------------------
Antagna   1 485         1,5      0,3   11,3
-------------------------------------------------------------Uppskattningen av mineraltillgångarna har gjorts av en oberoende kvalificerad
person[1] och följer SveMins rekommendationer och regelverket i JORC-koden[2]. 

Tvistbogruvan

Kopparberg Mineral påbörjade under perioden fördjupade undersökningar av
mineraliseringarna i Tvistbo. En inledande kaxborrningskampanj kommer sannolikt
att följas upp med kärnborrning i syfte att öka de totala mineraltillgångarna
samt uppgradera de som klassificerats som antagna i tidigare uppskattning.
Kaxborrningarna avser i första hand att undersöka orsaken till en geofysisk
anomali (IP) mellan Tvistbo- och Norrgruvan. Utöver detta har 85 äldre borrhål
lokaliserats i området. Även kärnorna från dessa borrhål karteras och provtas
nu för att ytterligare information om mineraliseringarna skall erhållas. Tvistbogruvan ligger inom bearbetnings-koncessionen Tvistbogruvan K nr 1 som
Bolaget erhöll i april 2012. Uppskattningen av mineraltillgången är gjord 2008
och följer SveMins regelverk, se tabell 2. Tabell 2. Mineraltillgångar i Tvistbogruvan. [3]

Klass    Tonnage (Kton) Zink (%) Bly (%) Silver (g/ton)
-------------------------------------------------------------
Kända          -     -    -        -
-------------------------------------------------------------
Indikerade       575    3,3   2,6       22
-------------------------------------------------------------
Antagna        280    3,0   2,5       20
-------------------------------------------------------------

 Beskrivning av arbeten inom ramen för Bolagets övriga undersöknings-tillstånd

Under inledningen av perioden avsattes huvuddelen av Bolagets resurser för
planering och genomförande av kärnborrningskampanjen i Håkansboda-området.
Efter Bergsstatens beslut att avslå ansökan om bearbetningskoncession har
verksamheten prioriterats om och Bolagets resurser har fokuserats på att
planera och inleda utvecklingen av Tvistboprojektet. Bolaget ansöker rutinmässigt om förlängning av alla undersökningstillstånd inom
vilka det bedöms finnas förutsättningar för att genom prospektering lokalisera
nya brytvärda förekomster. Bolaget har under perioden ansökt om ett nytt undersökningstillstånd om 1 443
hektar, förlängning av fem undersökningstillstånd, om 706 hektar, samt avträtt
tre undersökningstillstånd, om 346 hektar. Per den 31 mars 2013 var Kopparberg
Mineral innehavare av 19 undersökningstillstånd med en total area om 10 208
hektar samt en bearbetningskoncession om 11 hektar för Tvistbogruvan. Dessutom
tillkommer den av Bergsstaten avslagna ansökan om bearbetningskoncession för
Håkansboda-gruvan, om 7 hektar. Kopparberg Mineral har överklagat avslaget till
regeringen. IntressebolagNorrliden Mining AB

Norrliden Mining AB ägs till 50 % av Kopparberg Mineral AB som också är
operatör. Verksamheten startade i kvalificerad mening under våren 2012 då en
grundlig genomgång påbörjades av det omfattande geologiska materialet från
tidigare prospektering i Skelleftefältet med omnejd, vilken tillfördes vid
bolagsbildningen. Genomgången resulterade bl.a. i en uppdaterad
mineraltillgångsuppskattning för Norra Norrliden förekomsten. Norra Norrlidens zink-kopparförekomst ligger i Norsjö kommun, Västerbottens
län. Mineraliseringen är knuten till en kvarts- och fältspatsporfyrisk
vulkanit. Kraftig hydrotermal omvandling har påverkat bergarterna i nära
anslutning till mineraliseringen vilket ger sig tillkänna som sericit- och
kloritrika bergarter. Totalt har förekomsten undersökts med 138 borrhål (25 626
meter). Mineraliseringen, som sträcker sig 400 meter i öst-västlig riktning är
upp till 30 meter mäktig. Den når bara delvis upp till markytan men har ett
djupgående på minst 300 meter. De kända och indikerade mineraltillgångarna
framgår av tabellen nedan. Tabell 3. Mineraltillgångar i Norra Norrlidenförekomsten per den 14 september
2012[4] . 

Klass    Tonnage (Kton) Zink (%) Bly (%) Silver (g/ton)
-------------------------------------------------------------
Kända         493    2,9   0,4       59
-------------------------------------------------------------
Indikerade      1 499    2,9   0,3       40
-------------------------------------------------------------
Antagna        914    1,6   0,2       34
-------------------------------------------------------------Under 2012 fördes förhandlingar med Mausjaurs sameby och under hösten gjordes
en gemensam komplettering till den ansökan om bearbetningskoncession som är
under handläggning hos Bergsstaten. I inlagan tydliggörs eventuella
konsekvenser för rennäringen om en framtida exploatering av den inom
Copperstone-projektet liggande EVA-förekomsten aktualiseras. Inom Copperstone-projektet finns, förutom Eva-förekomsten, flera andra
intressanta sulfidförekomster bl.a. Svartliden, som täcks av en
bearbetningskoncession, och mineraliseringarna i Copperstone Norra som tidigare
var belagda med utmål men som nu täcks av undersökningstillstånd. Sammantaget
ser Copperstone-området mycket intressant ut för fortsatt prospektering. Evaförekomsten, som är en massiv, vulkanogen, komplex sulfidmineralisering
ligger i norra delen av Skelleftefältet nordväst om Norra Norrliden.
Mineraliseringen hittades 2005 som resultat av flygburna geofysiska mätningar.
Totalt har 55 kärnhål borrats för att undersöka mineraliseringens utsträckning
och kontinuitet. En mineraltillgångs-uppskattning baserad på 23 diamantborrhål
har gjorts av en oberoende konsult[5]. Denna resulterade i ett indikerat
tonnage på 5,2 Mton med 2,4 % zink, 0,3 % koppar, 0,4 % bly, 1,0 g/ton guld och
40,0 g/ton silver. I sin norra del når mineraliseringen upp till bergytan
vilken endast täcks av ett par meter morän. Mineraliseringen stupar flackt mot
söder och är känd ner till ett djup av 110 meter under markytan. Den övre delen
av mineraliseringen når ställvis en mäktighet om 60 meter. Svartlidenförekomsten (Svartliden K nr 1, se nedan), som ligger omedelbart norr
om Evaförekomsten, är en sulfidmineralisering av så kallad stringertyp. En
historisk uppskattning av mineraltillgångarna (ej enligt NI 43-101/JORC) gjord
på basis av resultaten från 109 borrhål (12 840 meter) har redovisats av
Boliden AB. Denna visade att det ner till 100 meters djup finns ett antaget
tonnage på 65 Kton med 2,8 % koppar och 1,4 % zink. Svartlidenförekomsten täcks
av en bearbetningskoncession. 

I den delen av projektet som kallas Copperstone Norra finns två äldre utmål med
disseminerade koppar-silver- mineraliseringar och med historiska
mineraltillgångar om 200 Kton var. För närvarande har tonnaget inom
undersökningstillstånden Svartliden 41 och 101 klassificerats som antagna då de
inte är utförda enligt någon internationell standard som NI 43-101 eller JORC.
En genomgång av existerande kärnor från tidigare borrade hål indikerar dock att
området har en utomordentlig potential. Tabell 4. Mineraltillgångar inom Copperstone-projektet.

[6]Klass  Kton  Zink % Bly % Koppar % Guld g/ton Silver g/ton
-------------------------------------------------------------------
Evaförekomsten (ansökt bearbetningskoncession)           
--------------------------------------------------------------------
Indikerad 5 160   2,4  0,4    0,3     1,0      40
-------------------------------------------------------------------
Svartlidenförekomsten K nr 1 (bearbetningskoncession)       
--------------------------------------------------------------------
Antagen*   65   1,4 n.a.    2,8 n.a.    n.a.    
-------------------------------------------------------------------
Svartliden 101 (undersökningstillstånd)              
--------------------------------------------------------------------
Antagen*   200 n.a.  n.a.    1,1     ---      ---
-------------------------------------------------------------------
Svartliden 41 (undersökningstillstånd)               
--------------------------------------------------------------------
Antagen*   200   ---  ---    1,8     0,2      22
-------------------------------------------------------------------

* Uppskattningarna bygger på historisk information från en existerande
bearbetningskoncession (Svartliden K nr 1) eller tidigare utmål (Svartliden 101
och Svartliden 41); n.a. = icke analyserat; --- = små mängder Norrliden Mining AB har under perioden erhållit ett nytt
undersökningstillstånd, omfattande 592 hektar och släppt två
undersökningstillstånd om totalt 1 039 hektar. Per den 31 mars 2013 var
Norrliden Mining AB innehavare av nio undersökningstillstånd med en total area
om 13 131 hektar. Norrliden Mining AB har två beviljade
bearbetningskoncessioner om 54 hektar (Norrliden K nr 1 och Svartliden K nr 1)
och Bolaget har ansökt om ytterligare en bearbetningskoncession om 34 hektar
(Eva K nr 1). Under perioden har arbetet inom Norrliden Mining AB fokuserats på att avsluta
den geologiska genomgången och att sammanställa en tolkningsmodell samt mot att
finansiera verksamheten på kort och lång sikt. 

Nordic Iron Ore AB (NIO)

Kopparberg Mineral AB:s ägarandel i intressebolaget Nordic Iron Ore AB (publ)
uppgick vid periodens slut till 20,61 %. NIO tecknade den 14 januari 2013 en avsiktsförklaring med Oxelösunds Hamn AB
för järnmalmsleveranser på upp till 5 Mton per år, vilket motsvarar förväntad
volym när produktionen nått full kapacitet mot slutet av 2018. Oxelösunds Hamn
har redan idag befintliga anläggningar med tillräcklig kapacitet för att under
de första åren möjliggöra lagring och utlastning av järnmalm. Anläggningarna
kommer över tid att utökas och utvecklas för att möta Nordic Iron Ore AB:s
behov. Nordic Iron Ore AB rapporterade den 16 januari 2013 om ökade mineraltillgångar
i Blötberget samt betydande indikerade och antagna mineraltillgångar i den
hittills undersökta delen av Väsmanfältet, inklusive Finnäset. Indikerade och
antagna mineraltillgångar i Blötberget uppskattas till 29,8 Mton med 44,5 %
järn respektive 10,2 Mton med 42,9 % järn, motsvarande en ökning av de totala
mineraltillgångarna med cirka 66 % jämfört med tidigare uppskattning. I
Väsmanfältet, inklusive Finnäset, uppskattas de indikerade respektive antagna
mineraltillgångarna till 7,0 Mton med 38,5 % järn respektive 85,9 Mton med 38,4
% järn. Nordic Iron Ore AB:s uppskattade mineraltillgångar framgår av tabell 5
nedan. 

Tabell 5. Mineraltillgångar i Nordic Iron Ore AB per den 16 januari 2013.

        Indikerade    Antagna  
--------------------------------------------
       Mton Järnhalt Mton  Järnhalt
--------------------------------------------
Blötberget  29,8   44,5%  10,2   42,9%
--------------------------------------------
Väsman syd*  7,0   38,5%  85,9   38,4%
--------------------------------------------
Håksberg   25,4   36,4%  11,6   36,0%
--------------------------------------------
       62,2   40,3% 107,7   38,6%
--------------------------------------------

*På basis av magnetiska mätningar över Väsmanfältet har en uppskattning av
möjligt tonnage gjorts av ett oberoende konsultbolag (Fil. Dr. Håkan Mattsson
vid GeoVista AB). Preliminärt uppskattas de magnetitförande mineraliseringarna
ha ett tonnage på 600-650 Mton med i genomsnitt 28-30 % järn. Tonnaget
klassificeras för närvarande som ”exploration target” enligt den kanadensiska
standarden NI 43-101. Uppskattningen är gjord enbart utifrån magnetiska data
och är till sin natur osäker. Det är därför inte säkert att det uppskattade
tonnaget, eller ens delar av det som inte ingår i den efter borrningen
klassificerade tonnaget, genom fortsatta undersökningar kan uppgraderas till
mineraltillgångar enligt den kanadensiska standarden eller JORC-koden Mer information om intressebolaget finns på Nordic Iron Ore AB:s hemsida
www.nordicironore.se. Väsentliga händelser efter periodens utgång

Överklagande av Bergsstatens avslag av ansökan om bearbetningskoncession för
Håkansbodagruvan 

Via dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB kompletterade Bolaget den 11
april 2013 sitt tidigare överklagande till regeringen avseende Bergsstatens
avslag av Bolagets ansökan om bearbetnings-koncession för
Håkansbodaförekomsten. Bergsstaten motiverade sitt ställnings-tagande med att
det ansökta koncessionsområdet ligger inom den skyddszon som omger Lovisagruvan
AB:s bearbetningskoncession. Bolaget hävdar i kompletteringen till regeringen att den skyddszon som
beviljades Lovisagruvan, när det tidigare utmålet omvandlades till en
bearbetningskoncession hösten 2012, i sig inte är något hinder för att bevilja
den ansökta koncessionen för Håkansboda-förekomsten. Kopparberg Mineral har
undersökningstillstånd som täcker det aktuella området och reglerna om
skyddszon syftar endast till att förhindra att nya undersökningstillstånd söks
i närheten av existerande bearbetningskoncessioner. Bolaget understryker också i sin komplettering att mineraliseringarna i Lovisa
och Håkansboda har helt olika karaktär och att de är knutna till olika
stratigrafiska horisonter. Malmen i Lovisagruvan karakteriseras av zinkblände
och blyglans i vulkaniska bergarter medan Håkansbodamineraliseringen utgörs av
kopparkis och koboltglans i karbonatsten. Förutom de geologiska olikheterna är
avståndet mellan de båda förekomsterna betydande. Enligt Bolagets bedömning
finns därför inget som indikerar att en bearbetning av Håkansbodaförekomsten
skulle störa den nuvarande och framtida verksamheten vid Lovisagruvan.
Håkansbodaförekomstens lokalisering innebär därför, enligt Bolagets
uppfattning, inget hinder mot att bevilja den ansökta bearbetningskoncessionen. Förlängd teckningstid i KO1 NIO

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB beslutade den 22:a april 2013 att förlänga
löptiden på utestående köpoptioner i intressebolaget Nordic Iron Ore AB med
fyra (4) veckor. Den nya sista dagen för inlösen blir 31 maj 2013. Det rådande
marknadsläget och de svårigheter flera andra järnmalmsprojekt haft under det
senaste året motiverar den förlängda löptiden. Erbjudandet innebär rätten att
för varje sex innehavda köpoptioner av serie KO1 teckna en ny aktie i Nordic
Iron Ore AB (publ) för 25 kr. Nordic Iron Ore AB har tecknat avsiktsförklaring om järnmalmsleveranser

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tecknade den 3 april
2013 en avsiktsförklaring med Coal and Ore Trading Limited som avser
marknadsföring och leveranser av järnmalmsprodukter på upp till 600 000 ton per
år. Avsiktsförklaringen innebär att intressebolaget kan planera för en
tidigareläggning av produktionsstarten i Blötbergsgruvan till andra halvåret
2014. Den initiala investeringskostnaden beräknas till cirka 165 MSEK och
inledningsvis planeras all produktion att läggas ut på entreprenad.
Avsiktsförklaringen gynnar Nordic Iron Ore AB:s stegvisa utveckling och bidrar
positivt till uppstarten av Ludvika Gruvor. Framtidsutsikter

Huvuddelen av Bolagets prospektering, som koncentreras till Bergslagen, kommer
under 2013 att göras inom Tvistbo-projektet. Håkansbodaprojektet har
nedprioriterats i väntan på klargörande av det juridiska rättsläget. Som operatör av intressebolaget Norrliden Mining AB kommer Kopparberg Mineral
att driva projekten inom bolaget. Verksamheten är under kapitalisering och så
snart resurser säkrats kommer ytterligare undersökningar och lönsamhetsstudier
som syftar till produktionsstart i en eller flera av bolagets förekomster att
skyndsamt initieras. Verksamheten inom intressebolaget Nordic Iron Ore AB följer i stort plan.
Närmast väntas en miljödom avseende Blötberget och Håksberg i slutet av
sommaren 2013. Kopparberg Mineral AB kommer fortlöpande att vara en aktiv ägare
och stödja Nordic Iron Ore AB i bolagets fortsatta utveckling. 

Ekonomiskt utfall

Koncernen

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 115 (75) KSEK med ett resultat på 
   -3 010 (-4 623) KSEK. Resultatet har påverkats av koncernens innehav i
intressebolagen NIO med -979 (-1 194) KSEK och Norrliden Mining AB med -36 (-4)
KSEK. Under perioden gjordes investeringar i materiella anläggnings-tillgångar
för - (37) KSEK. Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut
12 797 (11 074) KSEK varav 907 (639) KSEK aktiverats och 34 (1 998) KSEK
skrivits ned under årets första kvartal. Kassaflödet under perioden var -3 550
(-8 077) KSEK. Vid periodens utgång hade Bolaget 2 624 (4 226) KSEK i likvida
medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 31 654 (29 324) KSEK. 

Moderbolaget

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 059 (1 099) KSEK med ett resultat
på -1 306 (-1 029) KSEK. Under perioden genomfördes investeringar i materiella
anläggningstillgångar för - (37) KSEK. Kassaflödet under perioden var -3 550 
  (-8 077) KSEK. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 2 624 (4 226)
KSEK och balansomslutningen vid periodens slut var 42 637 (33 511) KSEK. Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta
projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida
prospek-teringsresultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte
garanteras att undersökningarna av förekomsterna leder till kommersiell
produktion. Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för
att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla
ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta
upp, dra ner på eller avsluta verksamheter. En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i
årsredovis-ningen för 2012. Antal aktier

Antalet utestående aktier var vid periodens slut 11 783 040 (6 433 040)
stycken. Dessa var fördelade på 20 100 (28 100) A-aktier och 11 762 940 (6 404
940) B-aktier. Kommande rapportdatum

 -- Halvårsrapport januari - juni 2013 kommer att avges 15 augusti 2013.
 -- Delårsrapport januari - september 2013 kommer att avges 28 november 2013.
 -- Bokslutskommuniké 2013 kommer att avges 13 februari 2014.
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP).Stockholm den 16 maj 2013

Styrelsen
[1]Uppskattningarna har gjorts av Thomas Lindholm som är kvalificerad person
(QP) enligt JORC-koden och SveMins regelverk. Halterna i de olika klasserna har
beräknats från äldre analyser, tillgängliga äldre mineraliserade kärnsektioner
som omanalyserats av LKAB Prospektering AB under 1986 samt från analyser av
mineraliserade kärnsektioner från 2011 års kärnborrningskampanj. Analyser
gjorda under 2011 har utförts vid ALS Scandinavia AB med metod Au-ICP21 för
guld och ME-ICP61 för övriga element. ALS Scandinavia AB är certifierade enligt
ISO 9001: 2008. 

[2] Australasiatisk kod för rapportering av mineraltillgångar och
mineralreserver. 

[3] Uppskattningarna har gjorts av Hans Thorshag, kvalificerad person (QP)
enligt SveMins regelverk. 

[4] Mineraltillgångsuppskattningen är gjord 2012 av Adam Wheeler, QP enligt
JORC. För vidare information, se Bolagets hemsida. 

[5] Uppskattningarna är gjorda av Hans Thorshag som är kvalificerad person, QP,
enligt SveMins regelverk. 

[6] Mineraltillgångarna för EVA-fyndigheten är gjorda av Hans Torshag som är QP
enligt SveMin.