Kvartalsrapport januari – mars 2014

Kopparberg Mineral AB (publ)
Periodisk information/Kvartalsrapport

Kvartalsrapport januari - mars 2014 -- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 33 (115) KSEK. 
 -- Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3 093 (-3
   010) KSEK. Resultat per aktie var -0,08 (-0,26) SEK.
 -- Kassaflödet under perioden var -2 777 (-3 550) KSEK. Vid periodens utgång
   fanns   6 534 (2 624) KSEK i likvida medel.
 -- Balansomslutningen vid periodens slut var 31 638 (31 654) KSEK.
 -- Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 12 335 (12
   797) KSEK varav 628 (907) KSEK aktiverats och 280 (34) KSEK skrivits ned
   under årets första kvartal.
 -- Kopparberg Mineral AB förlängde den 20 januari 2014 löptiden på
   teckningsoptionen TO3B till och med den 30 juni 2014.
 -- Intressebolaget Nordic Iron Ore AB redovisade den 19 februari 2014 ökade
   mineraltillgångar för Blötbergsgruvan. De kända och indikerade
   mineraltillgångarna har uppskattats till 11,2 Mton med 35,0 % järn
   respektive 27,4 Mton med 45,0 % järn. I tillägg till dessa finns 21,4 Mton
   antagna tillgångar med 33,0 % järn.
 -- Mark och miljödomstolen lämnar i domen den 20 mars 2014 Nordic Iron Ore AB
   tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken att anlägga och driva
   Blötbergets och Håksbergs järnmalmsgruvor. Domstolen ger Nordic Iron Ore AB
   verkställighetsförordnande, vilket innebär att bolaget omgående får
   ianspråkta tillståndet, utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft,
   dock inte för arbeten som rör anläggande av dammar för sand och
   klarningsmagasinet.
 -- Bolaget har under perioden slutfört borrhålsmätningar på Eva-förekomsten
   med en i prospekteringssammanhang ny undersökningsmetod, Optical Televiewer
   (OPTV). Utvärdering och resultat av mätningarna väntas under nästkommande
   kvartal.

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt elva
undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.


Bolagets verksamhet under första kvartalet Inledning

Under årets första kvartal har verk-samheten fokuserats på att utveckla
intressebolaget Norrliden Mining AB. En i prospekteringssammanhang ny
borrhåls-metodik har använts för att ta fram strukturell geologisk information
i Eva-förekomsten (se nedan). De omfattande mätningarna håller nu på att
utvärderas. 

Tvistbo

Under 2013 genomförde Bolaget kaxborrningar för att undersöka ett eventuellt
samband mellan Tvistbo-förekomsten och den tidigare brutna Norrgruvan, belägen
en kilometer söderut, se figur 1. Analyser och loggning av bergkaxet visar på
förhöjda metallhalter vilket stödjer antagandet om ett samband. Ytterligare
geologiska studier kommer nu att genomföras varefter ett kärnborrnings-program
utformas med syfte att undersöka om stråket innehåller ekonomiskt intressanta
mineraliseringar. 

Figur 1. Bearbetningskoncessionen Tvistbo-gruvan K nr 1 med omnejd.I samma nord-sydliga stråk som Tvistboförekomsten och Norrgruvan ligger längre
söderut Gränsgruvan som tidigare har brutits och nyligen har undersökts av
Boliden AB. Tvistbomineraliseringen, som huvudsakligen innehåller zinkblände
och blyglans, har i söder förskjutits av en förkastning men är helt öppen mot
norr och djupet. Mineraliseringen är massiv men även ”sliror” förekommer
parallellt med foliationen. Kopparberg Mineral beviljades en
bearbetningskoncession för Tvistbo-förekomsten (Tvistbogruvan K nr 1) under
våren 2012. Uppskattningen av mineral-tillgången är gjord 2008 och följer
SveMins regelverk, se tabell 1. Tabell 1. Mineraltillgångar i Tvistbogruvan K nr 1.  Klass  Kton Zink % Bly % Silver g/ton
---------------------------------------------
  Kända   -    -   -     -   
---------------------------------------------
Indikerade  575  3,3   2,6    22   
---------------------------------------------
 Antagna   280  3,0   2,5    20   
---------------------------------------------

Norrgruvan är en bly-silver-koppar-guld- gruva som bröts fram till början av
1900-talet, till ett djup av 105 meter. Malmen bestod av två skilda zoner, den
ena innehållande silverhaltig blyglans samt en parallell zon av kopparkis med
guldhalter. 

Håkansboda

Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession och Bolagets
överklagande av avslaget har inneburit att fortsättningen av det planerade
kärn-borrningsprogrammet har skjutits på fram-tiden till dess att klarhet i
ärendet nåtts. Håkansbodaprojektet omfattar minera-liseringarna i anslutning till den tidigare
koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända kopparförekomster i
samma stråk tillika de bly-silver-zink-mine-raliseringar som finns i området.
De hittills indikerade mineraltillgångarna i anslutning till Håkansbodagruvan
har uppskattats till 629 Kton med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton
guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1 485 Kton med 1,5 % koppar, 11,3
g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 2). Tabell 2. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i anslutning till Håkansboda
koppargruva.   Klass   Kton Koppar % Guld g/ton Silver g/ton
-----------------------------------------------------
  Kända   -    -      -      -   
-----------------------------------------------------
Indikerade  629   1,4    0,4     14,3  
-----------------------------------------------------
 Antagna  1 485   1,5    0,3     11,3  
-----------------------------------------------------

Uppskattningen av mineraltillgångarna har gjorts av en oberoende kvalificerad
person och följer SveMins rekommendationer och regelverket i JORC-koden. 

Beskrivning av arbeten inom ramen för Bolagets övriga undersöknings-tillstånd

Under perioden har Bolaget slutfört utvärderingen av föregående sommars arbeten
på områdena Meshatten och Såggården. Planering av nästa steg pågår för
närvarande och slutförs under första halvåret. Meshatten ligger norr om Järnboås-området. Ett antal äldre sulfidmalmsgruvor
inom undersökningstillståndet har bear-betats med avseende på bl.a. nickel,
koppar, volfram, zink och silver. Området är kraftigt magnesiumomvandlat och de
äldre gruvorna i området återfinns i anslutning till denna omvandling. Under
2013 har magnetiska mätningar utförts över hela undersökningstillståndet och
stora delar av området har karterats. På området återstår dock viss
fältkartering för att kartlägga gränserna för det omvandlade området. Såggården ligger strax norr om Smedjebacken. Det är ett koboltprojekt med
halter mellan 0,04 och 0,1 % kobolt (historiska analysresultat). Kobolthalterna
är associerade med en pyrit-mineralisering som ger en distinkt IP-anomali
varför magnetiska mätningar och IP-mätningar har genomförts på
undersöknings-tillståndet. Resultaten påvisar en anomali som stryker
nordöst-sydväst och har en fortsättning söderut. Norrut verkar anomalin avta.
Vidare mätningar kommer att genomföras när förhållanden så medger. Bolaget ansöker rutinmässigt om förlängning av alla undersökningstillstånd inom
vilka det bedöms finnas förutsättningar för att genom prospektering lokalisera
nya brytvärda förekomster. Bolaget har under perioden ansökt om två nya undersökningstillstånd om 318
hektar, förlängning av tre undersökningstillstånd om 292 hektar, samt avträtt
tre undersökningstillstånd, om 1 077 hektar. Per den 31 mars 2014 var
Kopparberg Mineral innehavare av nio under-sökningstillstånd med en total area
om    3 208 hektar samt en bearbetnings-koncession om 11 hektar för
Tvistbogruvan. Dessutom tillkommer den av Bergsstaten avslagna ansökan om
bearbetningskoncession för Håkansboda-gruvan, om 7 hektar. Kopparberg Mineral
har överklagat avslaget till Regeringen. 

IntressebolagNorrliden Mining AB

Norrliden Mining AB ägs till 50 % av Kopparberg Mineral AB som också är
operatör av intressebolaget. Norrliden Mining AB har två projektområden: Norra
Norrliden samt Copperstone. Inom Copperstone-projektet finns tre delprojekt:
Eva, Svartliden samt Copperstone norra. Under perioden har Norrliden Mining AB genomfört undersökningar som har
fördjupat förståelsen av de geologiska processerna i Copperstoneområdet. Under
hösten 2013 omkarterades samtliga borrkärnor och kompletterande kemiska
analyser utfördes. Nu har en i prospekteringssammanhang ny undersök-ningsmetod
nyttjats Optical Televiewer (OPTV), där en kamerautrustning sänks ner i
borrhålen. Denna filmar borrhålsväggarna i 360° längs hela hålet och
registrerar samtidigt hålets riktning och lutning. Med en specialmjukvara
bearbetas denna information och en korrekt orienterad, 3-dimensionell
presentation erhålls av borrhålets strukturer, bergarter och bergartsgränser.
Genom att kombinera denna med borrkärnornas karteringsdata kan man skapa en
strukturellt baserad geologisk modell av betydligt högre kvalitet än vad som
tidigare var möjligt. Slutsatser och utvärderingar av dessa arbeten väntas
under andra kvartalet. Norra Norrlidens zink-kopparförekomst ligger i Norsjö kommun, Västerbottens
län. Mineraliseringen är knuten till en kvarts- och fältspatsporfyrisk
vulkanit. Totalt har förekomsten undersökts med 138 borrhål (25 626 meter).
Mineraliseringen, som sträcker sig 400 meter i öst-västlig riktning är upp till
30 meter mäktig. Den når bara delvis upp till markytan men har ett djupgående
på minst 300 meter. De kända och indikerade mineraltillgångarna framgår av
tabell 3 nedan. Tabell 3. Mineraltillgångar i Norra Norrliden-förekomsten per den 14 september
2012.   Klass   Kton Zink % Bly % Koppar % Silver (g/ton)
----------------------------------------------------------
  Kända   493  2,9   0,4   0,74     59   
----------------------------------------------------------
Indikerade 1 499  2,9   0,3   0,59     40   
----------------------------------------------------------
 Antagna   914  1,6   0,2   0,76     34   
----------------------------------------------------------

Evaförekomsten, som är en massiv, vulkanogen, komplex sulfidmineralisering
ligger i norra delen av Skelleftefältet. En mineraltillgångsuppskattning (ej
NI 43-101 / JORC) baserad på kärnor från 23 av 55 kärnborrhål har gjorts av en
oberoende konsult och resulterade i ett indikerat tonnage på knappt 5,2 Mton
med 2,4 % zink, 0,3 % koppar, 0,4 % bly, 1,0 g/ton guld och 40,0 g/ton silver. Svartlidenförekomsten, som ligger omedelbart norr om Evaförekomsten, är en
sulfid-mineralisering av så kallad stringertyp. En historisk uppskattning av
mineraltillgångarna (ej enligt NI 43-101/JORC) gjord på basis av resultaten
från 109 borrhål (12 840 meter) har redovisats av Boliden AB. Denna visade att
det ner till 100 meters djup finns ett antaget tonnage på 65 Kton med 2,8 %
koppar och 1,4 % zink. Svartliden-förekomsten täcks av en
bearbetnings-koncession (Svartliden K nr 1, se tabell 4 nedan). I den delen av projektet som kallas Copperstone norra finns två
undersökningstillstånd, Sandberget 200 och 300 (baserade på två äldre utmål
Svartliden 101 och Svartliden 41), med disseminerade
koppar-silver-minerali-seringar med historiska mineraltillgångar om 200 Kton
var. För närvarande har tonnaget inom Norrliden Mining AB:s
undersökningstillstånd norr om Svartliden-koncessionen klassats som antaget då
tillgångsbedömningarna inte är utförda enligt någon internationell standard. En
genomgång av existerande borrkärnor indikerar dock att området har en
utomordentlig potential. Tabell 4. Mineraltillgångar inom Copperstone-projektet.  Förekomst/ klassning   Kton Zink % Bly % Koppar % Guldg/ton  Silver 
                                     g/ton 
--------------------------------------------------------------------------------
 Evaförekomsten (ansökt  5 160  2,4   0,4   0,3    1,0     40  
     BK*)/                                 
    indikerad                                
--------------------------------------------------------------------------------
 Svartliden K nr 1 (BK*)/  65   1,4   n.a   2,8    n.a    n.a  
    antagen**                                
--------------------------------------------------------------------------------
 Sandberget 300 (UT*)/   200  n.a   n.a   1,1    ---    ---  
    antagen**                                
--------------------------------------------------------------------------------
 Sandberget 200 (UT*)/   200  ---   ---   1,8    0,2     22  
    antagen**                                
--------------------------------------------------------------------------------* BK = bearbetningskoncession,

UT = undersökningstillstånd

**Uppskattningarna bygger på historisk information från en existerande
bearbetnings-koncession (Svartliden K nr 1) eller tidigare utmål (Sandberget
300/utmål Svartliden 101 och Sandberget 200/utmål Svartliden 41); 

n.a. = icke analyserat; --- = små mängderUnder första kvartalet 2014 inträffade inga förändringar vad avser
undersöknings-tillstånd eller bearbetningskoncessioner för Norrliden Mining AB.
Per den 31 mars 2014 var Norrliden Mining AB innehavare av tre
undersökningstillstånd med en total area om 630 hektar. Norrliden Mining AB har
två beviljade bearbetnings-koncessioner om 54 hektar (Norrliden K nr 1 och
Svartliden K nr 1) och intresse-bolaget har ansökt om ytterligare en
bearbetningskoncession om 34 hektar (Eva K nr 1). Kopparberg Mineral AB:s ägarandel av Norrliden Mining AB uppgår till 50 %.

Nordic Iron Ore AB (NIO)

En viktig milstolpe i Nordic Iron Ore AB:s utveckling passerades under perioden
i och med att bolaget erhöll miljötillstånd för de planerade gruvorna i
Blötberget och Håksberg. Mark och miljödomstolen lämnade i domen tillstånd att
anlägga och driva Blötbergets och Håksbergs järnmalmsgruvor. Domstolen medger
även tillstånd för ansökta vattenverksamheter, samt rätt att ta i anspråk
ansökta mark- och vattenområden. Domstolen ger Nordic Iron Ore AB
verkställighetsförordnande, vilket innebär att bolaget omgående får ianspråkta
tillståndet, utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft, utom för arbeten
som rör anläggande av dammar för sand och klarningsmagasinet. NIO har under de senaste åren visat upp en trend av växande mineraltillgångar.
Under perioden uppgraderades mineraltill-gångarna ytterligare i och med att NIO
rapporterade om ökade mineraltillgångar i Blötberget. Kända och indikerade
mineral-tillgångar i Blötberget uppskattas till 11,2 Mton med 35,0% järn
respektive 27,4 Mton med 45,0% järn. I tillägg till dessa finns 21,4 Mton med
33,0% järn i klassen antagna mineraltillgångar. I sin helhet har nu NIO kända
mineraltillgångar om 11,2 Mton med 35 % järn, indikerade tillgångar om 59,8
Mton med 40 % järn och antagna tillgångar om 118,9 Mton med 37 % järn. Nordic Iron Ore AB:s totala uppskattade mineraltillgångar framgår av tabell 5
nedan. 

Tabell 5. Samlade mineraltillgångar som ligger inom undersökningstillstånd och
bearbetningskoncessioner som tillhör Nordic Iron Ore AB per den 19 februari
2014.          Känd    Indikerat    Antaget  
------------------------------------------------------
       Mton % Järn Mton % Järn  Mton % Järn
------------------------------------------------------
Blötberget  11,2  35 %  27,4  45 %  21,4  33 % 
------------------------------------------------------
Väsman syd*  ---  ---   7,0  39 %  85,9  38 % 
------------------------------------------------------
Håksberg*   ---  ---  25,4  36 %  11,6  36 % 
------------------------------------------------------
Summa:    11,2  35 %  59,8  40 %  118,9  37 % 
------------------------------------------------------(*) Håksbergsfältets och Väsmanfältets mineraltillgångar i tabellen har
tidigare redovisats i enlighet med JORC 2004. Se GeoVistas rapporter augusti
2011 samt januari 2013. Kopparberg Mineral AB:s ägarandel av Nordic Iron Ore AB uppgår till cirka 18,6
procent. Mer information om intressebolaget finns på Nordic Iron Ore AB:s hemsida
www.nordicironore.se. Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentlig händelser efter periodens utgång har inträffat.

Framtidsutsikter

Den pågående uppdateringen av den geologiska modellen inom
Copperstone-projektet i Norrliden Mining AB har prioriterats under inledningen
av året och kommer fortsatt att prioriteras under den närmaste framtiden.
Genomgången väntas leda till en omvärdering av Copperstone-projektet och
tillföra Norrliden Mining AB starka argument för en kommande kapitalisering. Så
snart resurser säkrats kommer lönsamhetsstudier och eventuellt ytterligare
undersökningar att genomföras syftande till produktionsstart i en eller flera
av bolagets förekomster. Som operatör av Norrliden Mining AB kommer Kopparberg
Mineral att närmast fokusera på att driva projekten inom intressebolaget. Huvuddelen av Bolagets egen prospek-tering i Bergslagen kommer under 2014 att
koncentreras till Tvistbo-området. Håkans-bodaprojektet har nedprioriterats i
väntan på klargörande av det rättsliga läget. För verksamheten inom Nordic Iron Ore AB slutförs nu feasibilitystudien för
uppstarten av gruvan i Blötberget. Kopparberg Mineral AB kommer fortlöpande att
vara en aktiv ägare och efter förmåga stödja Nordic Iron Ore AB i
intressebolagets fortsatta utveckling. 

Ekonomiskt utfall

Koncernen

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 33 (115) KSEK med ett resultat på 
   -3 093 (-3 010) KSEK. Resultatet har påverkats av koncernens innehav i
intressebolagen NIO med -1 073 (-979) KSEK och Norrliden Mining AB med -1 
(-36) KSEK. Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett
under perioden för aktuellt eller föregående räkenskapsår. Aktiverade kostnader
för prospektering var vid periodens slut 12 335 (12 797) KSEK varav 628 (907)
KSEK aktiverats och 280 (34) KSEK skrivits ned under årets första kvartal.
Kassaflödet under perioden var -2 777 (-3 550) KSEK. Vid periodens utgång hade
Bolaget 6 534 (2 624) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens
slut var 31 638 (31 654) KSEK. Moderbolaget

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 529 (1 059) KSEK med ett resultat
på  -1 171 (-1 306) KSEK. Inga investeringar i materiella
anläggningstillgångar har skett under perioden för aktuellt eller föregående
räkenskapsår. Kassaflödet under perioden var -2 777 (-3 550) KSEK. Likvida
medel uppgick vid periodens slut till 6 534 (2 624) KSEK och balansomslutningen
vid periodens slut var 47 310 (42 637) KSEK. Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta
projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida
prospek-teringsresultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte
garanteras att undersökningarna av förekomsterna leder till kommersiell
produktion. Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för
att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla
ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta
upp, dra ner på eller avsluta verksamheter. En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i
årsredovis-ningen för 2013. Antal aktier

Antalet utestående aktier var vid periodens slut 36 442 678 (11 783 040)
stycken. Dessa var fördelade på 20 100 (20 100) A-aktier och 36 422 578 (11 762
940) B-aktier. Not 1 Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovisning med
tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tilläm-pades
Årsredovisningslagen och Redovis-ningsrådets Rekommendationer (RR) 1-29 och
tillhörande uttalanden. Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i
K3:s kapitel 35. I förekommande fall har jämförelsetalen för 2013 anpassats
till K3. 

Koncernen
Vid övergången har företaget valt att tillämpa ett tillåtet undantag från
retroaktiv tillämpning i koncernredovisningen, vilket innebär att
rörelseförvärv som gjorts före tidpunkten för övergången inte har räknats om
retroaktivt. 


I enligt med föreskrifterna i K3 presenteras posterna i koncernens eget kapital
med en annan indelning än tidigare. I koncernens fria reserver 2013 ingick en
överkursfond (60 855 KSEK) som nu klassificeras som Övrigt tillskjutet kapital.
Posten Annat eget kapital inklusive årets resultat innefattar i de presenterade
balansräkningarna balanserade vinstmedel och årets resultat. 

Övergången till K3 har inte inneburit några andra förändringar av värdering
eller presentation i koncernredovisningen, varken för 2013 eller 2014. 

Moderföretaget

Vid övergången har företaget tillämpat följande tillåtna undantag från
retroaktiv tillämpning: 
- Koncernbidrag som tidigare inte redovisats som bokslutsdisposition har inte
omklassificerats. 

- Redovisat värde på andelar i dotterföretag har fastställts till det
redovisade värdet enligt tidigare principer. 

Övergången till K3 har inte inneburit några förändringar av värdering eller
presentation, varken för 2013 eller 2014. Kommande rapportdatum

 -- Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014 och kvartalsrapport 1 april – 30
   juni 2014 kommer att avges 21 augusti 2014. -- Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014 och kvartalsrapport 1 juli – 30
   september 2014 kommer att avges 27 november 2014. -- Bokslutskommuniké 2014 och kvartalsrapport 1 oktober – 31 december 2014
   kommer att avges 12 februari 2015.


Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP).Stockholm den 15 maj 2014

Styrelsen