Långivare kvittar ytterligare 0,8 Mkr på 0,261 kr per aktie

Copperstone Resources AB (nedan "Copperstone" eller "Bolaget") kan glädjande nog meddela att ytterligare två av Bolagets långivare av den 30 december 2015 har valt att kvitta sin skuld mot aktier i Bolaget enligt det upprättade avtalet, 500 000 kronor kvittas utan upplupen ränta och 300 000 kr med tillkommande upplupen ränta. Kvittningen sker med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 19 maj 2016. Därmed kommer ytterligare c:a 3 125 000 aktier att nyemitteras till kurs 0,261 kr per aktie. Totalt antal aktier i Copperstone förväntas efter kvittningstransaktionerna att bli c:a 110 908 000 st.

– Det är glädjande att alla långivare till hela eller delar av lånebeloppet nu kvittar sin skuld mot aktier. Det sänker våra räntekostnader och kvittningen stärker Bolaget ytterligare, säger VD Per Storm i en kommentar.

30 maj 2016

För ytterligare information, se: Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2016-05-30.pdf

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.