Målen för Copperstone Resources borr- och analysprogram överträffade

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Målen för Copperstone Resources borr- och analysprogram överträffade

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att
samtliga resultat från höstens borrningar och de omanalyser av gamla borrkärnor
som utförts under inledningen av året nu erhållits och en första utvärdering
genomförts. Målen att verifiera den geologiska hypotesen och att skapa en
databas kompatibel med internationella standarder för
mineraltillgångsbedömningar är uppnådda. Arbetet fortsätter med att bedöma
mineraltillgångens storlek. 

Bolaget genomförde under hösten en borrkampanj i syfte att verifiera Bolagets
hypotes kring geologin på Copperstoneprojektet samt för att kvalitetssäkra den
mycket stora datamängd Bolaget har tillgång till för att sedan göra hela
datamängden kompatibel med de krav som moderna internationella standarder
ställer, se tabell 1 nedan. I och med att de sista omanalyserna nu är erhållna
kan Bolaget fortsätta med arbetet att bedöma mineraltillgångens storlek. 

Tabell 1. Sammanställning data tillgängliga på Copperstoneprojektet.

Företa År     Aktivitet    Serie Borrhål,  meter  Prover, Meter,  
g                       antal      antal  provtage
                                    t    
--------------------------------------------------------------------------------
Bolide 1971-1978 1:a borrkampanj BH   109    12 165 478   1 010  
n                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Lundin 1998    Om-analys av BH              89    444   
          serien                           
--------------------------------------------------------------------------------
Lundin 2004-2007 2:a borrkampanj COS  138    21 643 2 725  3 432  
--------------------------------------------------------------------------------
KMAB  2014-2015 Om-analys av                699   994   
          COS (EVA                          
          hängvägg)                          
--------------------------------------------------------------------------------
Copper 2015-2016 3:e borrkampanj COS  9     1 400  716   715   
stone                                      
--------------------------------------------------------------------------------
Copper 2016    2:a om-analys               213        
stone        av BH serien                        
--------------------------------------------------------------------------------
Copperstone Resources databas 2016:    256    35 209 4 920  6 596  
--------------------------------------------------------------------------------

De två avslutade hålen, COS 15347 och COS 15348 slogs på Svartliden K nr 1
huvudsakligen i syfte att kvalitetssäkra den information som finns tillgänglig
för området. En första utvärdering av geologin och mineraliseringen verifierar
att det rör sig om en sulfidmineralisering med smala (< 10 m) zoner av zink,
koppar, silver och guld. Sulfiderna innehåller kopparkis, svavelkis och
zinkblände med linser av magnetkis. Mineraliseringstypen omfattar ett nätverk
av höghaltiga sulfidzoner och sulfidlinser (i de senaste borrhålen med halter
upp mot 5 % koppar) omgivna och interfolierade med disseminerad mineralisering
men lägre halter (typisk 0,3 % koppar). Detaljerad analys av områdets geologi
pågår. Analysresultaten från de två hålen framgår av bilagan. Tillsammans med
tillgängliga, omfattande och kvalitetssäkrade data från området, fortsätter
analyserna för att skapa en modell över de delar av Copperstoneprojektet som är
undersökta. 

”Bolaget har skapat en unik databas omfattande fler än 250 borrhål, 35 000
meter borrkärnor, närmare 5 000 prover samt över 6 500 provtagna meter. Vi har
härutöver i allt väsentlig verifierat den hypotes som borrhålens placering
grundades på. Sammantaget måste detta betraktas som en mycket stor framgång. Då
vi nu kan använda all tillgänglig data i sin helhet innebär detta att vi
överträffat de mål vi satt upp. Vi fokuserar för närvarande fullt på arbetet
med mineraltillgångsbedömningen i syfte att påvisa att Copperstone i
förlängningen kan bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. Vidare fortsätter utredningarna som ska ligga till grund för ansökan om
bearbetningskoncession för områden som inte redan täcks av en sådan.” säger
Bolagets VD Per Storm i en kommentar. 

Analyserna i rapporten har utförts av det ackrediterade laboratoriet ALS Global
med metoden ME-MS61 för samtliga ämnen utom guld, kompletterade med Cu-OG62
samt Zn-OG62 för halter över 1 % Cu respektive Zn. Guld har analyserats med
Fire Assay metoden Au-AA23. Certifierade standards har satts in ibland proverna
för att kontrollera analyskvalitén. Utfallet av analyserna kan med rimlig
säkerhet användas som grund för de preliminära slutsatser som ger i rapporten. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets
kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB Bilaga Kemiska analyser för borrhålen COS15347 och COS15348