Målen för Copperstone Resources borr- och analysprogram överträffade

Copperstone Resources AB (nedan "Copperstone" eller "Bolaget") meddelar att samtliga resultat från höstens borrningar och de omanalyser av gamla borrkärnor som utförts under inledningen av året nu erhållits och en första utvärdering genomförts. Målen att verifiera den geologiska hypotesen och att skapa en databas kompatibel med internationella standarder för mineraltillgångsbedömningar är uppnådda. Arbetet fortsätter med att bedöma mineraltillgångens storlek.

Bolaget genomförde under hösten en borrkampanj i syfte att verifiera Bolagets hypotes kring geologin på Copperstoneprojektet samt för att kvalitetssäkra den mycket stora datamängd Bolaget har tillgång till för att sedan göra hela datamängden kompatibel med de krav som moderna internationella standarder ställer, se tabell 1 nedan. I och med att de sista omanalyserna nu är erhållna kan Bolaget fortsätta med arbetet att bedöma mineraltillgångens storlek.

Tabell 1. Sammanställning data tillgängliga på Copperstoneprojektet.

Företag År Aktivitet Serie Borrhål, antal meter Prover, antal  Meter, provtaget
Boliden 1971-1978 1:a borrkampanj BH 109 12 165 478 1 010
 Lundin 1998 Om-analys av BH serien       89 444
Lundin 2004-2007 2:a borrkampanj COS 138 21 643 2 725 3 432
KMAB 2014-2015 Om-analys av COS (EVA hängvägg)       699 994
Copperstone 2015-2016 3:e borrkampanj COS 9 1 400 716 715
Copperstone 2016 2:a om-analys av BH serien       213  
Copperstone Resources databas 2016:       256 35 209 4 920 6 596

                                

De två avslutade hålen, COS 15347 och COS 15348 slogs på Svartliden K nr 1 huvudsakligen i syfte att kvalitetssäkra den information som finns tillgänglig för området. En första utvärdering av geologin och mineraliseringen verifierar att det rör sig om en sulfidmineralisering med smala (< 10 m) zoner av zink, koppar, silver och guld. Sulfiderna innehåller kopparkis, svavelkis och zinkblände med linser av magnetkis. Mineraliseringstypen omfattar ett nätverk av höghaltiga sulfidzoner och sulfidlinser (i de senaste borrhålen med halter upp mot 5 % koppar) omgivna och interfolierade med disseminerad mineralisering men lägre halter (typisk 0,3 % koppar). Detaljerad analys av områdets geologi pågår. Analysresultaten från de två hålen framgår av bilagan. Tillsammans med tillgängliga, omfattande och kvalitetssäkrade data från området, fortsätter analyserna för att skapa en modell över de delar av Copperstoneprojektet som är undersökta.

– Bolaget har skapat en unik databas omfattande fler än 250 borrhål, 35 000 meter borrkärnor, närmare 5 000 prover samt över 6 500 provtagna meter. Vi har härutöver i allt väsentlig verifierat den hypotes som borrhålens placering grundades på. Sammantaget måste detta betraktas som en mycket stor framgång. Då vi nu kan använda all tillgänglig data i sin helhet innebär detta att vi överträffat de mål vi satt upp. Vi fokuserar för närvarande fullt på arbetet med mineraltillgångsbedömningen i syfte att påvisa att Copperstone i förlängningen kan bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden. Vidare fortsätter utredningarna som ska ligga till grund för ansökan om bearbetningskoncession för områden som inte redan täcks av en sådan, säger Bolagets VD Per Storm i en kommentar.

Analyserna i rapporten har utförts av det ackrediterade laboratoriet ALS Global med metoden ME-MS61 för samtliga ämnen utom guld, kompletterade med Cu-OG62 samt Zn-OG62 för halter över 1 % Cu respektive Zn. Guld har analyserats med Fire Assay metoden Au-AA23. Certifierade standards har satts in ibland proverna för att kontrollera analyskvalitén. Utfallet av analyserna kan med rimlig säkerhet användas som grund för de preliminära slutsatser som ger i rapporten.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB

Bilaga Kemiska analyser för borrhålen COS15347 och COS15348

För ytterligare information, kontakta
Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2016-03-21.pdf
Copperstone Resources Bilaga 1 2016-03-21.pdf

Om Copperstone Resources AB (publ) 
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.