Mark och miljödomstolen ger Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tillstånd att återstarta gruvorna i Ludvika.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Mark och miljödomstolen ger Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron
Ore AB tillstånd att återstarta gruvorna i Ludvika.

Mark och miljödomstolen lämnar i domen den 20 mars 2014 Nordic Iron Ore AB
tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken att anlägga och driva
Blötbergets och Håksbergs järnmalmsgruvor. Domstolen medger även tillstånd för
ansökta vattenverksamheter, samt rätt att ta i anspråk ansökta mark- och
vattenområden. Domstolen ger Nordic Iron Ore AB verkställighetsförordnande, vilket innebär att
bolaget omgående får ianspråkta tillståndet, utan hinder av att domen inte
vunnit laga kraft, dock inte för arbeten som rör anläggande av dammar för sand
och klarningsmagasinet. Domen i sin helhet finns tillgänglig på intressebolagets hemsida,
www.nordicironore.se . 

För ytterligare information kontakta:

Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24

per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 10
undersökningstillstånd om cirka 3 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.