Mark och miljödomstolen ger Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore tillstånd att återstarta gruvorna i Ludvika

Mark och miljödomstolen lämnar i domen den 20 mars 2014 Nordic Iron Ore AB tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken att anlägga och driva Blötbergets och Håksbergs järnmalmsgruvor. Domstolen medger även tillstånd för ansökta vattenverksamheter, samt rätt att ta i anspråk ansökta mark- och vattenområden.

Domstolen ger Nordic Iron Ore AB verkställighetsförordnande, vilket innebär att bolaget omgående får ianspråkta tillståndet, utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft, dock inte för arbeten som rör anläggande av dammar för sand och klarningsmagasinet.

Domen i sin helhet finns tillgänglig på intressebolagets hemsida, www.nordicironore.se.

2014-03-21

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB,
Tfn: 070 – 594 90 24
per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2014-03-21.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 10 undersökningstillstånd om cirka 3 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.