Norrlandsfonden investerar i Copperstone

Danderyd den 26 juni 2020

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) ett 8-årigt lån mot konvertibelt skuldebrev om 2 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar.

“Vi är glada över att vårt goda samarbete med Norrlandsfonden fortsätter och nu utgör Bolagets enda räntebärande långfristiga skuld. Detta är femte gången som Norrlandsfonden stödjer Copperstone och denna gång säkerställs momentum i Viscaria kopparprojekt i Kiruna och ger stöd åt vårt projekt i Arvidsjaur”, kommenterar Copperstones VD Michael Mattsson.

Lånet löper med Stibor 90 + 5 % årlig ränta med kvartalsvisa räntebetalningar från och med 30 september 2020. Norrlandsfonden äger rätt att fram till 2028-12-31 påkalla konvertering av hela eller delar av det nominella beloppet (ej upplupen ränta) till 0,74 SEK/aktie, motsvarande 40% premium mot den senaste avslutade riktade emissionen i maj 2020. Vid full konvertering av detta konvertibla skuldebrev skulle Norrlandsfonden erhålla 2,702,702 B-aktier i Copperstone, motsvarande 0,4% utspädning för befintliga aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 26 juni 2020 kl. 14:10 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.