Norrlandsfonden investerar ytterligare i Copperstone Resources

Norrlandsfonden har valt att investera ytterligare cirka 5,6 MSEK i ett konvertibelt skuldebrev i Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”). I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar.

Lånet löper med en årlig ränta om STIBOR 90 med ett tillägg om fem (5) procentenheter med kvartalsvisa räntebetalningar. Norrlandsfonden äger rätt att fram till den 31 december 2028 påkalla konvertering av hela eller delar av det nominella beloppet. Konverteringspriset kommer uppgå till 1,61 SEK/aktie, motsvarande 40 procents premium mot den senaste riktade aktieemissionen på 1,15 SEK/aktie.

Vid full konvertering av detta konvertibla skuldebrev skulle Norrlandsfonden erhålla
3 487 204 aktier i Copperstone, motsvarande 0,2 procents utspädning för befintliga aktieägare.

Konvertiblerna emitteras med stöd av bemyndigande till styrelsen från årsstämman, och med anledning av existerande låneavtal mellan Copperstone och Norrlandsfonden enligt vilka Norrlandsfonden ska ges en rätt, men ingen skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar innefattade riktade aktieemissioner, företrädesvis genom att teckna ytterligare konvertibler på villkor motsvarande aktieemissionens. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt följer således av lånevillkoren för de konvertibler som Norrlandsfonden tidigare tecknat. Löptid, ränta och konverteringskurs har nu, relativt omgående efter att Norrlandsfonden fattat sitt investeringsbeslut, fastställts av styrelsen, på basis av emissionskursen vid den riktade aktieemissionen den 21 oktober 2022 och i linje med dessa tidigare konvertibelemissioner. Med tanke på de fördelar som styrelsen bedömer att även det nya lånet enligt dessa villkor har idag för Bolaget, har styrelsen valt att erbjuda Norrlandsfonden konvertibelteckning på motsvarande sätt som tidigare.

“Vi är glada över att vårt goda samarbete med Norrlandsfonden fortsätter och likviden säkerställer det momentum vi för närvarande känner av i Viscaria-projektet”, kommenterar Copperstones VD Henrik Ager.

För ytterligare information, vänligen kontakta Henrik Ager (VD) henrik.ager@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 9 februari 2023 kl. 20:00 CET.

OM COPPERSTONE
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.