Ny uppskattning av mineraltillgångarna i Norra Norrliden visar ökat tonnage för Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Ny uppskattning av mineraltillgångarna i Norra Norrliden visar ökat tonnage för
Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB

Kopparberg Mineral AB, som är operatör för verksamheten i det hälftenägda
intressebolaget Norrliden Mining AB, har under 2012 låtit genomföra en
uppdatering av mineraltillgångarna i Norra Norrlidenförekomsten. De erhållna
resultaten indikerar att mineraltillgångarna*, baserade på hittills genomförda
undersökningar, är betydligt större än som tidigare var känt medan halterna är
något lägre (se tabell nedan). I den nya uppskattningen uppgår de kända
mineraltillgångarna till 493 Kton med 2,9 % zink, 0,7 % koppar samt 0,7 g/ton
guld och 58,9 g/ton silver jämfört med 289 Kton med 3,3 % zink, 1,0 % koppar,
0,7 g/ton guld och 45,1 g/ton silver i den tidigare bedömningen. De indikerade
mineraltillgångarna ökade från 1 187 Kton till 1 499 Mton medan de antagna
mineraltillgångarna ökade från 867 Kton till 914 Kton. ”Vi är mycket glada över de goda resultaten i den nyligen genomförda
uppskattningen av mineraltillgången i Norra Norrlidenfyndigheten. Sedan
Kopparberg Mineral AB tillsammans med Elgin Mining bildade det till lika delar
ägda Norrliden Mining AB, och till detta förde de båda bolagens förekomster och
prospekteringsresultat i Skelleftefältet, har flera viktiga steg tagits vilka
ökar förutsättningarna att i framtiden kunna etablera en ny gruvverksamhet i
regionen. Den nu genomförda uppskattningen av mineraltillgångarna i Norra
Norrliden är en viktig pusselbit som tillsammans med den betydande potentialen
i de närliggande Eva och Svartliden förekomsterna utgör en potentiellt
intressantmöjlighet att tillsammans bilda ett mineralprojekt av betydande
dignitet”, kommenterar Per Storm, VD för Kopparberg Mineral AB och ordförande i
Norrliden Mining AB. Ny mineraltillgångsuppskattning för Norra Norrliden jämfört med tidigare
uppskattning           NY UPPSKATTNING AV MINERALTILLGÅNGARNA I NORRA NORRLIDEN*  
--------------------------------------------------------------------------------
          Tonnage  Zinkhalt Blyhalt Kopparhal Guldhalt  Silverhalt
          (Kt)   (%)    (%)   t (%)    (g/t)   (g/t)  
--------------------------------------------------------------------------------
Kända          493    2,9   0,4    0,7    0,65    58,9
 mineraltillgånga                                
r                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Indikerade       1499    2,9   0,3    0,6    0,54    40,2
 mineraltillgånga                                
r                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Antagna         914    1,6   0,2    0,8    0,34    33,6
 mineraltillgånga                                
r                                        
--------------------------------------------------------------------------------
          TIDIGARE UPPSKATTNING AV MINERALTILLGÅNGARNA I NORRA     
          NORRLIDEN                          
--------------------------------------------------------------------------------
Kända          289    3,3   0,2    1,0    0,7    45,1
 mineraltillgånga                                
r                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Indikerade       1187    3,6   0,4    0,7    0,6    52,2
 mineraltillgånga                                
r                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Antagna         867    1,9   0,2    0,7    0,4    30,9
 mineraltillgånga                                
r                                        
--------------------------------------------------------------------------------

*Uppskattningen av mineraltillgångarna, som utförts av Adam Wheeler (QP enligt
JORC). följer den Australiensiska JORC-koden för rapportering av
mineraltillgångar och mineralreserver. Underlag för bedömningens finns
tillgänglig på Kopparberg Mineral AB:s hemsida, www.kopparbergmineral.se. Kopparberg Minerals affärsidé är att utveckla egna projekt i inledande faser
för att senare söka industriella och finansiella partners. I det hälftenägda
Norrliden Mining AB planeras härnäst finansiering för att utveckla
identifierade tillgångar ytterligare. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 26
undersökningstillstånd om cirka 12 100 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.