Ny utvärdering i Skelleftefältet visar betydligt större förekomster än väntat: 60 till 100 Mton vid 1,0 – 1,25 % Cueq*

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Ny utvärdering i Skelleftefältet visar betydligt större förekomster än väntat:
60 till 100 Mton vid 1,0 – 1,25 % Cueq*Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB har under senare tid
genomfört förnyade studier av förekomsterna i Copperstoneområdet i norra
Skelleftefältet. Utvärderingen visar att området bör betraktas som ett
sammanhängande projekt och att det omfattar ett ”exploration target” om 60-100
Mton med ett metallinnehåll motsvarande 1,0 – 1,25 % kopparekvivalenter*. ”Detta är bland det mest intressanta som hänt i svensk prospektering på senare
tid. Den omtolkning som vi nu färdigställt har alltså resulterat i ett
betydligt större och mer sammanhängande projektområde än vad vi tidigare trott.
Även om siffrorna innehåller osäkerheter bygger tolkningen på en substantiell
mängd information och detta måste betraktas som ett projekt med en
utomordentlig potential som vi först nu har börjat förstå. Projektet är en
omfattande koppar-silver-guld mineralisering som kan utvecklas till en
mineraltillgång av internationell klass.” säger Kopparberg Mineral AB:s VD Per
Storm i en kommentar. Sedan 2013 har Norrliden Mining AB genomfört en utvärdering av
Copperstoneområdet i Arvidsjaurs kommun, i norra Skelleftefältet. Området
innehåller bland annat bearbetnings-koncessionen Svartliden K nr 1, den ansökta
bearbetningskoncessionen för Eva-förekomsten samt undersökningstillstånd kring
dessa. Vid utvärderingen har bland annat en i prospektringssammanhang ny metod
använts, Optical Televiewer, OPTV, som beskrivits tidigare. Tolkning av resultaten är nu färdigställd och visar att de kända förekomsterna
är av samma typ och ursprung och att området bör behandlas som ett sammanhållet
projekt. Potentialen i området presenteras nu som ett ”exploration target”
enligt JORC-standarden. Det omfattar  60-100 Mton med huvudsakligen koppar och
ädelmetaller, men även zink och bly. Det totala innehållet av värdemetaller
motsvarar 1-1,25 % kopparekvivalenter. ”Projektet är ännu i ett tidigt skede. Nästa steg blir att säkerställa en
internationellt erkänd mineraltillgång. Vi ser fram emot att få utveckla
Copperstone i samverkan med alla lokala aktörer till något som kan skapa ett
stort och bestående värde för alla inblandade” säger Per Storm vidare. Den potentiella storleken och halten på ett “exploration target” är konceptuell
till sin natur, hittillsvarande arbete bedöms inte vara tillräckligt för att
uppskatta mineralresurser. Det är osäkert om ytterligare arbete på fyndigheten
kommer att resultera i mineralresurser. Det tekniska underlaget har granskats av bergsingenjör Thomas Lindholm,
GeoVista AB, Luleå, som är Fellow medlem i Australasian Institute of Mining and
Metallurgy. Thomas Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt
som definieras i den internationellt erkända koden JORC 2012, baserat på
utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av
mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller. Thomas Lindholm samtycker till
publicering av resultaten i den form och det sammanhang de ingår. 

Mer information kring metodik etc. återfinns på www.kopparbergmineral.se.

*Kopparekvivalenter beräknas genom att räkna om värdet för ingående
värdemetaller (koppar, silver, guld, zink och bly) till motsvarande halt av
koppar. Detta beskrivs närmare i den rapport som återfinns på Bolagets hemsida. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv
undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.