Ny utvärdering i Skelleftefältet visar betydligt större förekomster än väntat: 60 till 100 Mton vid 1,0 – 1,25% Cueq*

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB har under senare tid genomfört förnyade studier av förekomsterna i Copperstoneområdet i norra Skelleftefältet. Utvärderingen visar att området bör betraktas som ett sammanhängande projekt och att det omfattar ett "exploration target" om 60-100 Mton med ett metallinnehåll motsvarande 1,0 – 1,25% kopparekvivalenter*.

– Detta är bland det mest intressanta som hänt i svensk prospektering på senare tid. Den omtolkning som vi nu färdigställt har alltså resulterat i ett betydligt större och mer sammanhängande projektområde än vad vi tidigare trott. Även om siffrorna innehåller osäkerheter bygger tolkningen på en substantiell mängd information och detta måste betraktas som ett projekt med en utomordentlig potential som vi först nu har börjat förstå. Projektet är en omfattande koppar-silver-guld mineralisering som kan utvecklas till en mineraltillgång av internationell klass, säger Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm i en kommentar.

Sedan 2013 har Norrliden Mining AB genomfört en utvärdering av Copperstoneområdet i Arvidsjaurs kommun, i norra Skelleftefältet. Området innehåller bland annat bearbetningskoncessionen Svartliden K nr 1, den ansökta bearbetningskoncessionen för Eva-förekomsten samt undersökningstillstånd kring dessa. Vid utvärderingen har bland annat en i prospektringssammanhang ny metod använts, Optical Televiewer, OPTV, som beskrivits tidigare.

Tolkning av resultaten är nu färdigställd och visar att de kända förekomsterna är av samma typ och ursprung och att området bör behandlas som ett sammanhållet projekt. Potentialen i området presenteras nu som ett "exploration target" enligt JORC-standarden. Det omfattar 60-100 Mton med huvudsakligen koppar och ädelmetaller, men även zink och bly. Det totala innehållet av värdemetaller motsvarar 1 – 1,25% kopparekvivalenter.

– Projektet är ännu i ett tidigt skede. Nästa steg blir att säkerställa en internationellt erkänd mineraltillgång. Vi ser fram emot att få utveckla Copperstone i samverkan med alla lokala aktörer till något som kan skapa ett stort och bestående värde för alla inblandade, säger Per Storm vidare.

Den potentiella storleken och halten på ett "exploration target" är konceptuell till sin natur, hittillsvarande arbete bedöms inte vara tillräckligt för att uppskatta mineralresurser. Det är osäkert om ytterligare arbete på fyndigheten kommer att resultera i mineralresurser.

Det tekniska underlaget har granskats av bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB, Luleå, som är Fellow medlem i Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Thomas Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i den internationellt erkända koden JORC 2012, baserat på utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller. Thomas Lindholm samtycker till publicering av resultaten i den form och det sammanhang de ingår.

Mer information kring metodik etc. återfinns på www.kopparbergmineral.se.

*Kopparekvivalenter beräknas genom att räkna om värdet för ingående värdemetaller (koppar, silver, guld, zink och bly) till motsvarande halt av koppar. Detta beskrivs närmare i den rapport som återfinns på Bolagets hemsida. 

2014-09-03

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2014-09-03.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.