Nyemission i Copperstone Resources AB (publ) tecknad till ca 75 % motsvarande ca 11 Mkr

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Nyemission i Copperstone Resources AB (publ) tecknad till ca 75 % motsvarande
ca 11 Mkr

Styrelsen i Copperstone Resources AB fattade den 2 februari 2015, med stöd av
bemyndigande från bolagsstämman, beslut om en nyemission av högst 75 945 034
units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen var 0,18 kr
och skulle vid full teckning inbringa ca 13,7 Mkr. Erbjudandet omfattade en
teckning av units i Copperstone där varje unit innehåller en B-aktie och en
vederlagsfri teckningsoption av serie TO 4B. 

Den nu avslutade nyemissionen var partiellt säkerställd genom
emissionsgarantier och teckningsförbindelser till ett belopp av 11 miljoner kr
(ca 80 %). Av emissionen tecknades ca 6,5 Mkr med stöd av teckningsrätter och
ca 1,0 Mkr tecknades utan företräde. Häri ingår inbetalningar från större ägare
utifrån lämnade teckningsförbindelser om 0,2 Mkr. Cirka 3,5 Mkr motsvarande ca
25 % av emissionserbjudandet, kommer att inbetalas av det konsortium som
garanterat emissionen upp till 80% av hela emissionen. Utfallet av emissionen
innebär att Copperstone Resources kan påbörja genomförandet av den plan som
tagits fram för utveckling av Copperstoneprojektet i anslutning till
Skelleftefältet, inom det till hälften ägda intressebolaget Norrliden Mining
AB. 

Teckningstiden löpte mellan den 23 februari – 16 mars 2015. Förutom tecknat
belopp kommer 1 093 333 st units att emitteras till vissa garanter, att kvittas
mot avtalad ersättning. Genom nyemissionen och den riktade kvittningsemissionen
ökar aktiekapitalet i bolaget med 6 220 444 kr och uppgår därefter till 10 095
191 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionerna till 100 951 910 st. Genom
nyemissionerna tillförs bolaget ca 11,2 MSEK före emissionskostnader. Mindre
avvikelser från ovanstående kan komma ifråga i samband med emissionens
registrering. 

Den unit som emitterats innebär möjlighet att ytterligare medel tillförs
Copperstone Resources i och med teckningsoptionen som ingick (TO 4B). TO 4B har
teckningstid mellan 1 maj 2016 fram tills 31 maj 2016, teckningskursen är 21
öre och det krävs två optioner för att teckna en ny aktie. Som mest kan drygt
6,5 Mkr komma att tillföras Copperstone Resources från teckningar avseende TO
4B. 

G&W Fondkommission har varit finansiell rådgivare till Copperstone Resources i
aktuell transaktion och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som
emissionsinstitut. 

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.