Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) övertecknad – övertilldelningsoption utnyttjas

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) övertecknad –
övertilldelningsoption utnyttjas

<strong style="font-size: 11pt;">Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) om
11,8 MSEK har övertecknats. Inklusive ianspråktagande av en del av det
övertilldelningsutrymme som beskrivits i investeringsmemorandumet och som idag
beslutats av styrelsen, uppgår hela emissionen till cirka 14,3 MSEK. Det
konsortium som garanterat emissionen upp till cirka 72,4 % behöver därmed inte
tas i anspråk. Styrelsen i Kopparberg Mineral AB fattade den 25 september 2013, med stöd av
bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman den 16 maj 2013, beslut om en
nyemission av högst 19 638 400 aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare, och med en teckningskurs om 0,60 SEK per aktie som vid full
teckning skulle inbringa cirka 11,8 MSEK. Därtill beslutades om ett
övertilldelningsutrymme till samma villkor, för senare beslut av styrelsen för
ianspråktagande vid eventuell överteckning. Med anledning av överteckningen har styrelsen idag beslutat om övertilldelning,
i enlighet med tidigare information i investeringsmemorandumet.
Övertilldelningsutrymmet tas i anspråk med cirka 4,1 miljoner aktier, vilket
motsvarande cirka 2,5 MSEK. Totalt kommer därmed emissionen (inklusive
övertilldelning) att uppgå till cirka 14,3 MSEK (före emissionskostnader).
Emissionen var partiellt säkerställd genom emissionsgarantier och
teckningsförbindelser till ett belopp av cirka 8,5 MSEK (72,4 %) – en garanti
som nu inte behöver utnyttjas. Av emissionen om 11,8 MSEK tecknades 88 % med
stöd av teckningsrätter och 12 % tecknades utan företräde. Teckningstiden löpte mellan den 11 oktober – 25 oktober 2013 och genom
emissionen tillförs Bolaget uppemot 100 nya aktieägare, varefter
aktieägarkretsen kommer att omfatta cirka        2 800 aktieägare. De
aktieägare som erhåller tilldelning kommer att erhålla avräkningsnota i
dagarna, där tilldelat antal aktier framgår. I samband med emissionen utskiftades även inköpsrätter i intressebolaget Nordic
Iron Ore AB (publ) till aktieägarna. Dessa har utnyttjats till ett antal om
drygt 77 000 aktier i NIO, som säljs ur Kopparberg Mineral AB:s innehav och som
förutom emissionen inbringar drygt 770 KSEK i likvida medel. Kopparberg Mineral
AB:s ägarandel i Nordic Iron Ore AB uppgår innan denna utförsäljning till 19,25
%, och kommer efter utförsäljningen att uppgå till cirka 18,6 %. Den teckningsoption, TO3B, som utgavs i samband med förra emissionen med
teckningskursen 4,50 SEK och som har teckningstid mellan 1 november 2013 fram
tills 31 januari 2014, har omräknats med hänsyn till utfallet i emissionen och
inköpserbjudandet.  De omräknade villkoren innebär att teckningskursen beräknas
bli 2,53 SEK per aktie och att varje option ger rätt att teckna 1,78 aktier.
Slutliga omräknade villkor annonseras inom kort. 

För ytterligare information kontakta:

Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24

per.storm@kopparbergmineral.se.<span style="font-size:10pt;">Kopparberg Mineral AB är ett
mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att
skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering.
Kopparberg Mineral har totalt 12 undersökningstillstånd om cirka 4 300 hektar,
en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget
Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB. </span> 

<span style="font-size:10pt;">G&W Fondkommission / Corporate Finance har agerat
som Bolagets finansiella rådgivare i nyemissionen oktober 2013.</span> 

<span style="font-size:10pt;">Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor
till Kopparberg Mineral AB.</span>