Nyemissionen i Kopparberg Mineral är registrerad

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) om totalt cirka 14,8 MSEK, inklusive ianspråktagande av övertilldelningsutrymme som förut beslutats av styrelsen, är registrerad.

Aktier kommer inom de närmaste dagarna att levereras till angivna depåer och VP-konton. Handel i BTA på marknadsplatsen kommer inför detta att avslutas. Sista dag för handel i BTA förutses att vara den 29 november 2013 och aktierna kan därefter levereras cirka sju dagar senare.

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB fattade den 25 september 2013, med stöd av bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman den 16 maj 2013, beslut om en nyemission av högst 19 638 400 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen sattes till 0,60 SEK per aktie som vid full teckning skulle inbringa cirka 11,8 MSEK. Därtill beslutades om ett övertilldelningsutrymme till samma villkor, för senare beslut av styrelsen för ianspråktagande vid eventuell överteckning.

Med anledning av det tecknade beloppets storlek beslutade styrelsen om övertilldelning i enlighet med det tidigare beslutade övertilldelningsutrymmet med cirka 4,1 miljoner aktier, motsvarande cirka 2,5 MSEK, varigenom emissionen totalt kom att uppgå till cirka 14,8 MSEK. Emissionen var partiellt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser till ett belopp av cirka 8,5 MSEK (72,4%), en garanti som inte behövde utnyttjas.

Ersättning till garanter av emissionen har delvis gjorts med nyutgivna B-aktier i Kopparberg Mineral AB. Med hänsyn även till detta ökade aktiekapitalet i Bolaget totalt med 9 863 819,60 SEK och uppgår därefter till 14 577 035,60 SEK. Antalet aktier uppgår efter registreringen till 36 442 589 st. I och med emissionen tillfördes Bolaget uppemot 100 nya aktieägare, varefter aktieägarkretsen omfattar cirka 2 800 aktieägare.

2013-11-28

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24 per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2013-11-28.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 12 undersökningstillstånd om cirka 4 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission / Corporate Finance har agerat som Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.