Nyemissionen i Kopparberg Mineral övertecknad – övertilldelningsoption utnyttjas

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) om 11,8 MSEK har övertecknats. Inklusive ianspråktagande av en del av det övertilldelningsutrymme som beskrivits i investeringsmemorandumet och som idag beslutats av styrelsen, uppgår hela emissionen till cirka 14,3 MSEK. Det konsortium som garanterat emissionen upp till cirka 72,4% behöver därmed inte tas i anspråk.

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB fattade den 25 september 2013, med stöd av bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman den 16 maj 2013, beslut om en nyemission av högst 19 638 400 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och med en teckningskurs om 0,60 SEK per aktie som vid full teckning skulle inbringa cirka 11,8 MSEK. Därtill beslutades om ett övertilldelningsutrymme till samma villkor, för senare beslut av styrelsen för ianspråktagande vid eventuell överteckning.

Med anledning av överteckningen har styrelsen idag beslutat om övertilldelning, i enlighet med tidigare information i investeringsmemorandumet. Övertilldelningsutrymmet tas i anspråk med cirka 4,1 miljoner aktier, vilket motsvarande cirka 2,5 MSEK. Totalt kommer därmed emissionen (inklusive övertilldelning) att uppgå till cirka 14,3 MSEK (före emissionskostnader). Emissionen var partiellt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser till ett belopp av cirka 8,5 MSEK (72,4%) – en garanti som nu inte behöver utnyttjas. Av emissionen om 11,8 MSEK tecknades 88% med stöd av teckningsrätter och 12% tecknades utan företräde.

Teckningstiden löpte mellan den 11 oktober – 25 oktober 2013 och genom emissionen tillförs Bolaget uppemot 100 nya aktieägare, varefter aktieägarkretsen kommer att omfatta cirka 2 800 aktieägare. De aktieägare som erhåller tilldelning kommer att erhålla avräkningsnota i dagarna, där tilldelat antal aktier framgår.

I samband med emissionen utskiftades även inköpsrätter i intressebolaget Nordic Iron Ore AB (publ) till aktieägarna. Dessa har utnyttjats till ett antal om drygt 77 000 aktier i NIO, som säljs ur Kopparberg Mineral AB:s innehav och som förutom emissionen inbringar drygt 770 KSEK i likvida medel. Kopparberg Mineral AB:s ägarandel i Nordic Iron Ore AB uppgår innan denna utförsäljning till 19,25%, och kommer efter utförsäljningen att uppgå till cirka 18,6%.

Den teckningsoption, TO3B, som utgavs i samband med förra emissionen med teckningskursen 4,50 SEK och som har teckningstid mellan 1 november 2013 fram tills 31 januari 2014, har omräknats med hänsyn till utfallet i emissionen och inköpserbjudandet. De omräknade villkoren innebär att teckningskursen beräknas bli 2,53 SEK per aktie och att varje option ger rätt att teckna 1,78 aktier. Slutliga omräknade villkor annonseras inom kort.

2013-11-04

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2013-11-04.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 12 undersökningstillstånd om cirka 4 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission / Corporate Finance har agerat som Bolagets finansiella rådgivare i nyemissionen oktober 2013.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.