Rekordhöga kopparhalter vid provborrningar på Viscarias D-zon; VDD0213 påträffar 4,6m med 5,3% koppar inkl. 0,6m med 20,1% koppar

Kiruna den 25 juni 2020

Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) meddelar idag resultaten från den första fasen av borrkampanjen vid Viscaria-projektet i Kiruna. Den totala borrkampanjen omfattade nästan 8 000 meter av de planerade 22 000 meters borrningar före gruvöppning, och dagens offentliggörande består av fyra hål i områdets D-zon (norr). Resultaten visar på signifikanta borrhålsskärningar av koppar i järnsten innanför såväl som utanför befintlig mineralresursgräns. Bolaget kommer nu att påbörja arbetet med att uppgradera mineralresurserna och skala upp sina projektplaner.

”Dessa mycket övertygande resultat uppmuntrar oss att fortsätta våra borrkampanjer i Viscaria-projektet, med en planerad återöppning av gruvan i sikte. D-zonen ökar med varje borrhål och Viscaria kopparprojekt växer stadigt. Med indikationer på koppar av hög halt är vår ambition att ytterligare uppgradera den redan stora mineralresursen. Som en följd av det växande projektet och ökad information från mineraliserade borrkärnor kommer vi att behöva lägga ytterligare investeringar och tid i den tekniska delen av miljötillståndshandlingarna. Parallellt ser jag fram emot att stärka organisationen ytterligare. ”, kommenterar VD Michael Mattsson.

Innan de nu genomförda 7 945 meterna av diamantborrande som genomförts av Copperstone, så innehöll Viscaria-projektet redan 52 mton med 1,2 procent koppar, enligt JORC 2012-koden, eller cirka 609 000 ton av koppar av känd, indikerad respektive antagen klass (se vidare www.copperstone.se / Projects / Viscaria Copper Project). Kopparhalten motsvarar dubbelt det globala genomsnittet och mer än fyra gånger kopparhalten för den största koppargruvan i Europa.

Copperstone presenterar här de analyserade resultat av VDD0212, VDD0213, VDD0214 och VDD0215 som mottagits från ALS laboratorie; sammanställts av Copperstone, verifierat av Kvalificerad Person.

Höjdpunkter från laboratorietester:

  • VDD0212 påträffade 35,4 meter med 0,7% koppar från ett djup* om 462,8 meters. Det inkluderade 18,9 meter med 1,3% koppar från ett djup om 468,1 meter.
  • VDD0213 påträffade 56,8 meters med 0,9% koppar från ett djup om 591,2 meters, inkluderande 14 meter med 2,3% koppar från ett djup om 612 meters. Det inkluderade 7,1 meter med 3,8% koppar från ett djup om 615,2 meters; 4,6 meters med 5,3% koppar respektive 0,6 meter med 20,1% koppar.
  • VDD0214 påträffade 4.6 meter med 1,4% koppar från ett djup om 751,4 meter.
  • VDD0215 påträffade 48.1 meter med 0,5% koppar från ett djup om 660,9 meter. Det inkluderade 9,3 meter med 1,0% koppar från ett djup om 689,5 meter.

*Djupen avser djup i borrkärnans längdriktning.

Alla resultat rapporteras som ”längs med hålet”, ingen beräkning av verkliga bredder har gjorts.

Väldigt få, om någon, kan idag förutsäga den verkliga storleken på D-zonen och dess förlängningar och blue sky-potentialen bedöms därmed vara högst väsentlig. Speciellt VDD0213 och VDD0215 indikerar att en ny mineraliserad lins härmed kan ha upptäckts.

Vänligen se pressmeddelanden som publicerades 18 oktober, 2019; 1 november, 2019; 7 februari, 2020 och 23 mars 2020 för ytterligare information avseende Copperstones 8 000 meter fas 1 borrkampanj vid Viscaria.

För mer information, vänligen kontakta
VD Michael Mattsson på +46 (0) 705-739777,
michael.mattsson@copperstone.se;
info@copperstone.se eller www.copperstone.se.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2020 kl 07.45 CEST.

Vänligen se bifogad PDF för komplett information.

Om Copperstone
Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Kvalificerad person
Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden som relaterar till framtida händelser eller framtida utveckling och som återspeglar Copperstones aktuella förväntningar och antaganden. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar Copperstones aktuella bedömningar och är baserade på antaganden som för närvarande är tillgängliga för Bolaget. Investerare uppmanas vara medvetna om att dessa framåtblickande uttalanden varken är löften eller garantier och att risker och osäkerheter kan medföra att framtida resultat skiljer sig betydligt från förväntat. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar Bolagets aktuella bedömning och förutom såsom börskraven förevisar åtar sig Bolaget inget förpliktigande att kontinuerligt uppdatera eller justera dessa i syfte att återspegla nya händelser eller omständigheter. Vänligen notera att borrhålsskärningar uppges såsom kärnborrade och är inte korrigerade för sann tjocklek då malmkropparnas utseenden inte ännu är helt kända.