Svartliden potentiellt en Cu Au porfyrmalm

Copperstoneprojektet i Arvidsjaurs kommun har över tiden undersökts med omfattande kärnborrning utan att mer omfattande mineraltillgångar eller mineralreserver kunnat rapporteras så här långt. Baserat på bland annat de rikt mineraliserade kärnsektionerna som konstaterats inom projektområdet har dock utmärkande och unika förhållanden samt indikatorer på fler mineraliseringar identifierats. Fram till nu har emellertid ingen omfattande och genomgripande genetisk tolkning av mineraliseringarna genomförts och de olika geologiska indikationerna har inte kunnat sammanställas för att ge en fullständig bild av potentialen för att lokalisera större och rikare mineraliseringar i området.

Under en period av nästan 50 års prospekteringsverksamhet har, inom det 3 kvadratkilometer stora mineralpotentiella området, sulfidmineraliserade zoner med höga halter av koppar, silver, zink och guld lokaliserats med kärnborrning. I anslutning till identifierade rikare mineraliseringar är ofta ett flertal kärnhål borrade men även mer utspridda geofysiska anomalier har undersökts med kärnborrning. De lokaliserade mineraliserade zonerna är dels ytnära och dels konstaterade ner till c:a 200 meters djup. Topografin i området är ondulerande och berggrunden domineras av omvandlade mafiska vulkaniter och tillhörande sediment.

Regionalt har andesitiska vulkaniter med tillhörande sedimenthorisonter bevarats mellan mycket stora granitiska intrusioner. Dessa utgör en del av den paleoprotozoiska (c:a 1,8 miljarder år gamla) bågformade berggrundsstrukturen som finns i norra Sverige. Trots berggrundens betydande ålder är dess primära karaktär väl bevarad och visar att hydrotermala system relaterade till den geologiska miljön varit aktiva.

Under 2015-2016 har Copperstone genomfört två kärnborrningskampanjer som resulterat i ökad förståelse för den geologiska utvecklingen i området. Förnyade kemiska analyser av historiska data har genomförts och dessa har, tillsammans med nya data från årets kärnborrning och borrhålskameraundersökningar, möjliggjort skapandet av en ny hypotes för malmbildningsprocesserna i området.

En helhetsbedömning av all tillgänglig data stödjer den nya hypotesen och visar att det i projektområdet finns tydliga indikationer som pekar på möjligheterna att det kan finnas en hittills inte känd förekomst av porfyr-kopparmalm med ett visst guldinnehåll. Den omfattande kärnborrning som hittills genomförts är relativt ytlig. Enligt den nya hypotesen bedöms möjligheterna vara betydande för att upptäcka en mineralförekomst av världsklass sannolikt belägen under de områden som hittills undersökts.

Porfyr-kopparmalmer är sedan lång tid väl undersökta och beskrivna då de har exploaterats på många ställen i världen. Malmbildningsprocesserna är väl förstådda med definierade karakteristika och indikatorer. Trots detta är det mycket svårt att finna malmkroppar av denna typ då dessa inte går i dagen (sk blinda malmkroppar). Under det senaste årets arbete inom Copperstoneprojektet har de väsentliga indikatorerna för att en blind porfyr-kopparmalm kan finnas på djupet inom projektområdet kommit att bli allt mer tydliga. Nyckelindikatorerna omfattar bland annat karakteristiska geokemiska omvandlingszoner i stor skala, mineralförande ådror och förekomsten av en phreatomagmatisk breccierad zon innehållande metallsulfider. Breccians karakteristika omfattar bl a skjuvade omvandlade fragment från omgivande bergarter, närvaron av fältspatxenocryster, betydande silicifiering och ett omfattande uppträdande av rikt sulfidmineraliserade ådror. Den geologiska modellen stöds av geofysiska tolkningar som antyder djupt liggande magnetiska rötter av en mineralisering. Den geologiska och tektoniska miljön, samt läget – i anslutning till Skelleftefältet och i dess omnejd, stöder dessutom hypotesen att hydrotermala mineraliseringar av porfyrtyp kan finnas i området.

De fortsatta undersökningarna kommer att fokuseras mot att fastställa den geologiska modellen och värdera den framtagna hypotesen för att sedan kunna verifiera denna med ytterligare kärnborrning. Även om utfallet av dessa prospekteringsinsatser inte kan garanteras är det Bolagets uppfattning att de bör genomföras. Nyckelindikatorerna kommer att användas vid utformningen av en borrkampanj för att verifiera hypotesen och den geologiska modellen.

"There is extensive copper-silver-gold mineralization found in a raft of historic boreholes drilled on the Copperstone project. High grade mineralization pockets may be linked to an unseen larger-scale igneous event. This is exciting and is by far the most attractive exploration target for Coppertone Resources to establish world-class precious and base metal resources in Sweden" adds the lead project geologist Chris McKnight in a comment.

"Den geologiska potential vi länge sett framför oss börjar ta mer substantiell form och vi har under den senaste tiden erhållit information som gjort att vi i kunnat sammanställa en väl underbyggd hypotes om mineraliseringstyper och förekomsters uppträdande inom projektområdet. Vid sidan av expansion av mineraltillgångarna på Granlidenområdet ger detta oss en fantastisk "blue sky", väl värd att prioritera. Vi ser fram mot den fortsatta utvecklingen med tillförsikt" säger Bolagets VD Per Storm i en kommentar.

2016-10-24

För ytterligare information, kontakta
Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e- post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2016-10-24.pdf

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.