Väsentlig milstolpe för Copperstoneprojektet uppnådd genom rapport av de första mineraltillgångarna

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Väsentlig milstolpe för Copperstoneprojektet uppnådd genom rapport av de första
mineraltillgångarna

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) presenterar en
första bedömning av mineraltillgångarna för två av de fyra delområden på
Copperstoneprojektet som undersökts och utvärderats: Granliden och Granliden
södra. Bedömningen resulterar i en antagen mineraltillgång enligt JORC 2012 om
c:a 5,4 miljoner ton med 1,03 % Cu ekvivalenter, beräknad med en gränshalt av
0,4 % Cu ekvivalenter: 

                  Mton      Cu Eq [%]     Ag [g/t] 
      Au [g/t]       Cu [%] 

Granliden          4,74       0,98           5,53  
        0,10        0,85 

Granliden södra     0,65       1,45           11,13    
     0,08        1,28 

Totalt             5,39        1,03          
6,20         0,10        0,90 Mineraliseringarna är undersökta ned till ett djup på 150 meter och är öppna
mot djupet och längs strykningsriktningen (längsriktningen). Den geologiska
modell som ligger till grund för bedömningen indikerar en större potential vid
fortsatta undersökningar. Indikationerna bygger bland annat på information från
flera enstaka mineraliserade borrhål som inbördes är alltför utspridda för att
kunna sammanbindas till en sammanhållen mineralisering. Arbetet med resterande
två undersökta områdena, Svartliden och Eva fortgår, och kommer att rapporteras
så snart som möjligt. 

Från den databas med geologisk information Copperstone Resources byggt upp
under de senaste åren har en första mineraltillgång definierats för två
mineraliseringar, Granliden och Granliden Södra, inom delar av
Copperstoneprojektets område och en omfattande geologisk modell har skapats[1].
Ur den geologiska modellen framgår att de undersökta delarna av området
innehåller ett flertal mineraliserade zoner och att det finns starka
indikationer på att det existerar fler zoner i de ännu inte undersökta och
utvärderade delarna av projektområdet. Det innebär att det finns en mycket god
potential att utöka mineraltillgångarna. 

”Det är utomordentligt tillfredställande att kunna presentera de första
mineraltillgångarna bedömda enligt den internationella standarden JORC. Det
innebär att en väsentlig milstolpe passerats i utvecklingen av projektet. Vi
har än så länge bara naggat i kanten av detta stora projekt och nu har vi en
mycket god plattform för fortsatt arbete. Att mineraliseringarna ligger ytnära
och är öppna åt alla håll underlättar kommande mineraltillgångsexpansion och
förenklar en kommande gruvutveckling. Vi ser nu tydligt att detta med hög
sannolikhet är ett gruvområde i vardande. Inom kort kommer vi att presentera
ytterligare mineraltillgångar och nu förbereds en ansökan om
bearbetningskoncession och ytterligare systematiska borrningar som syftar till
att utöka och uppgradera mineraltillgångarna.” Säger Copperstone Resources VD
Per Storm i en kommentar. 

Uppgifter om historisk och aktuell diamantborrning, loggning, provtagning och
analyser har tidigare redovisats i pressmeddelanden 29 september 2015, 21
oktober 2015, 22 december 2015, 21 mars 2016 med flera. Kopparekvivalenta
halter för summan av koppar, guld och silver har räknats fram för samtliga
analyserade sektioner[2], i de fall analyser saknats för ett eller flera av
värdemetaller har halten konservativt satts till 0. Detta medför, med stor
sannolikhet, att det totala metallinnehållet underskattats då befintliga
kärnsektioner som tidigare betraktades som låghaltiga i det historiska
materialet med dåtidens krav inte alltid analyserades. I idag skulle de nog
betraktas som relevanta. Fortsatt arbete med omkartering och analyser av dessa
kärnsektioner är planerat. Gränshalt för modelleringen har satts till 0.4 %
Cu-ekvivalenter. 

Blockmodeller har räknats fram för de fyra värdemetallerna samt för järn och
svavel. Storleken på blocken har valts till 20*5*20 m, med sub-block ner till ¼
av sidlängden. Halterna i blocken har interpolerats fram med gängse
beräkningsmetoder (Kriging och variogram). 

Densiteten har bestämts för 1780 analyserade sektioner, och en
densitetsfunktion har sedan modellerats baserat på halterna av järn och svavel.
Densitetsberäkningarna för varje block i blockmodellen har baserats på halterna
av dessa bägge element. Eftersom halterna av järn och svavel inte alltid
bestämts i det historiska materialet och blocken därmed kan antas hålla för
låga halter av dessa, innebär detta sannolikt att också densiteten
underskattats. Arbetet har utförts av bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista
AB i samarbete med bolagets chefsgeolog Chris McKnight. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Ytterligare information kommer
att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida inom kort. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets
kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB. 
[1]. Bedömningen av mineraltillgången tillsammans med den geologiska modellen
ersätter det tidigare rapporterade ”exploration target” uppskattningen, genom
en kvantifierad del (den antagna mineraltillgången) och en icke-kvantitativ del
som utgörs av en mer kvalificerad, modellbaserad, expansionspotential. 

[2] Följande långsiktiga planeringspriser hos en annan aktör verksam i området
har använts vid framräknandet av kopparekvivalenter; Koppar 6600 USD/ton,
Silver 20 USD/Oz och Guld 1200 USD/Oz. Ingen hänsyn har tagits till framtida
anrikningsutbyten.