More than just copper

Press release

  •  
  • Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016 (SE)

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 91 (124) KSEK varav för fjärde kvartalet till 67 (119) KSEK.
Periodens resultat före skatt uppgick till -13 618 (-4 113) KSEK varav för fjärde kvartalet -8 603 (3 968) KSEK.
Resultat efter skatt per aktie var -0,12 (-0,05) SEK varav för fjärde kvartalet -0,05 (0,03) KSEK.
Kassaflödet under perioden var 778 (273) KSEK varav för fjärde kvartalet 1 756 (590) KSEK.
Vid periodens utgång fanns 2 729 (1 951) KSEK i likvida medel.
Balansomslutningen vid periodens slut var 38 060 (30 017) KSEK.
Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 26 677 (22 482) KSEK. Under perioden har 6 437 (1 472) KSEK aktiverats och under fjärde kvartalet har 1 557 (1 472) KSEK aktiverats.
Bolaget säkrade en lånefacilitet om 7 000 KSEK från kvalificerade investerare. Av detta lån har därefter 4 060 KSEK kvittats mot nya aktier i bolaget.
Bolaget presenterade goda analysresultat från sommarens och höstens borrningar.
Bolaget presenterade omvärderingen att Svartlidenområdet potentiellt utgör en koppar-guld porfyrmineralisering (porphyry copper-gold).
Bolaget anlitade ett internationellt expertteam för utvärdering av Svartliden samt planering inför en kärnborrningskampanj för geologiska undersökningar mot djupet.
Bolaget besvarade en begäran från Bergsstaten om komplettering av koncessionsansökan för Eva K nr 1.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Copperstone Resources presenterade den tekniska rapport som utarbetats av det internationella team Bolaget satt samman under hösten.
Bolaget offentliggjorde en företrädesemission om c:a 23 000 KSEK med teckningsåtaganden och garantier upp till 80 %.
Bolaget offentliggjorde starten på den borrkampanj mot djupet på Svartliden som avser att verifiera hypotesen om en guld-koppar porfyrmineralisering

Detta dokument innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 februari 2017 kl. 17:45 CET.

För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9 260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Bifogad fil: Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

  •  
  • Sign Up For News

Arvidsjaur Kommun, Sweden

The Copperstone Project

?>

Meet our team

?>

Where are we drilling?