More than just copper

Press release

  •  
  • Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017 (SE)

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 11 (24) KSEK.
Periodens resultat före skatt uppgick till -2 887 (-1 234) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,01 (-0,01) SEK.
Kassaflödet under perioden var 10 828 (-311) KSEK.
Vid periodens utgång fanns 13 557 (1 640) KSEK i likvida medel.
Balansomslutningen vid periodens slut var 52 171 (31 122) KSEK.
Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 28 523 (24 024) KSEK. Under perioden har 1 846 (1 551) KSEK aktiverats.
Bolaget presenterade den tekniska rapport som utarbetats av det internationella expertteamet som satts samman av Bolaget under hösten 2016.
Bolaget har besvarat en begäran från Bergsstaten om komplettering av koncessionsansökan för Eva K nr 1.
Bolaget annonserade fynd av koppar-guld mineralisering av porfyrtyp i den pågående borrkampanjens första borrhål på c:a 800 m djup (längs borrhålet) på Copperstoneprojektet.
Bolaget tecknade sin andel i Nordic Iron Ores (”NIO”) företrädesemission och ökade innehavet till 10.2% av NIO.
Bolaget genomförde en företrädesemission som tecknades till 240 % varvid Bolaget tillfördes 23,2 MSEK före emissionskostnader.
Norrlandsfonden beslutade att stödja Bolagets utveckling med ett konvertibelt lån om 1 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget har inlett kaxborrning på delprojektet Granliden i syfte att undersöka eventuella omvandlade system av hydrotermalt ursprung likt de som påträffats vid Svartliden/Eva.
Bolaget har presenterat en prospekteringsuppdatering där det bl.a framgår att via kemisk analyser från det första borrhålet som konfirmerar sporadiska koppar-guld skärningar under 700 m ner mot 800 m samt att i det andra borrhålet från c:a 420 till 480 meter identifierades zoner med zinkblände och mindre mängd kopparkismineralisering; detaljerade analyser och tester av det andra borrhålet pågår.
Detta dokument innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstone-projektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9 260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Den geologiska informationen i detta meddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

*) En ordlista med beskrivning av geologiska termer återfinns i Bolagets årsredovisning 2016.

**) I enlighet med tidigare redogörelser har Bolaget presenterat kopparekvivalenter dvs värdemetaller omräknade till kopparvärden genom att använda prisantaganden; en sådan beräkning bygger vanligen på ett underliggande antagande om kontinuerliga mineraliserade zoner, ett antagande som inte blir lika representativt för analysresultat för enstaka borrhål mot djupet och utan andra datapunkter tillgängliga. Referenssiffror skall därmed användas med försiktighet och skall betraktas som en guidning av potentiellt bidrag av värdemetallerna.

Bifoga fil:
» Delårsrapport 1 jan-mar 2017

  •  
  • Sign Up For News

Arvidsjaur Kommun, Sweden

The Copperstone Project

?>

Meet our team

?>

Where are we drilling?