Ansökan om bearbetningskoncession för Tvistbogruvan i Smedjebackens kommun, Dalarna.

Kopparberg, Sverige, 2011-05-25 15:57 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

 

Kopparberg Mineral har den 24 maj lämnat in en ansökan om bearbetningskoncession för Tvistbogruvan till Bergsstaten i Falun. Området är främst intressant för sina förekomster av komplexa sulfidmalmer med zink, bly och koppar samt ädelmetallerna silver och guld.

Mineraltillgången har beräknats1 till 575 kton med halterna 3,3 % zink, 2,6 % bly och 22 g/ton silver. Ytterligare 280 kton har klassats som antagen (inferred) tillgång.

Mineraltillgångarna kan i dagsläget ej motivera byggandet av ett eget anrikningsverk, utan malmen avses legoanrikas på annan ort. Den kända mineraliseringen är dock öppen både mot norr och djupet, varför planerna kan ändras efter vidare undersökningar.

Eventuell framtida gruvdrift bedöms ha en begränsad påverkan på allmänna och enskilda intressen.

Gruvan är planerad för underjordsdrift via ett rampsystem. Årlig produktion av malm (vid nuvarande malmbas) planeras till 120 kton. Till det ska läggas sammanlagt ca 120 kton gråberg under gruvans livslängd från tillredningar under jord, varav merparten de första åren (ramp och ventilationsschakt). Ett mindre malm- respektive gråbergsupplag planeras ovan jord.

Om driften startas enligt ovanstående förutsättningar väntas det ge ca 20 heltidsbefattningar vid Kopparberg Mineral och eventuella entreprenörer. Ytterligare 10 indirekta tjänster bedöms skapas hos underleverantörer och serviceenheter.

  

Kopparberg den 25 maj 2011 

  

Harald Meinhardt

Tf VD

Tfn: 070-2996968

 

1 Av Hans Thorshag (QP). 

 

  

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har per den 31 mars 2011 beviljats totalt 47 undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar. Kopparberg Mineral är den största ägaren i Nordic Iron Ore AB. 

 

sv_SESwedish