ARBETSMILJÖPOLICY

Arbetsmiljöpolicy Copperstone

På Copperstone Resources är  medarbetarna vår viktigaste resurs. Bra arbetsmiljö för våra medarbetare är också högsta prioritet och en självklar strategisk fråga, där arbetsmiljöarbetet har en naturlig plats i våra beslut och åtgärder. En god arbetsmiljö innebär inte bara att risken för ohälsa och skador minimeras utan också att våra medarbetare trivs, och har möjlighet att utvecklas. Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ingår i vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete. Copperstone ska vara en arbetsplats fri från arbetsrelaterad ohälsa, där våra medarbetar har möjlighet till en god balans mellan arbetsliv och privatliv och känner trygghet och stolthet när de går till jobbet.

Copperstone Resources ger alla bolagets medarbetare lika möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Vi accepterar ingen form av kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier inom bolaget.

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas förebyggande med en nollvision beträffande olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Gällande arbetsmiljölagstiftning är vår nedersta gräns, men vi vill överträffa externa krav och tillämpar principen om ständiga förbättringar. En stark säkerhetskultur är grunden i allt vi gör och något vi skapar tillsammans. Att samordna och driva arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten är chefens ansvar men alla våra medarbetare har ett personligt ansvar att bidra till en god arbetsmiljö och att arbeta säkert.

Vi kvalitetssäkrar vårt arbetsmiljöarbete genom att:

  • Vi skapar forum för regelbunden dialog om arbetsmiljöfrågor
  • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan och med tydlig ansvarsfördelning mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud
  • Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt mot tydliga mål
  • Vi har ett tydligt och synligt ledarskap med respekt och omsorg om varje medarbetare
  • Chefer och arbetsledare får rätt kunskaper, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö
  • Alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt
  • Alla medarbetare känner till sitt ansvar att rapportera in brister och risker i arbetsmiljön och att avbryta arbete som inte kan utföras på ett säkert sätt.
  • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan förhindra att de upprepas
  • Vi undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö regelbundet, och inför förändringar, för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats
  • Vi strävar efter att varje medarbetare får kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam och säker arbetsmiljö.

Denna policy gäller för hela Copperstone Resources AB och våra leverantörer.

sv_SESwedish