THE ARVIDSJAUR PROJECT

Upptäcker ädel- och basmetaller i norra Sverige

Arvidsjaur-projektet (100% ägs av Copperstone Resources) ligger cirka 50 km sydost om Arvidsjaur och 700 km norr om Stockholm i norra Sverige på en plats som vi kallar Arvidsjaur-projektet.

Ur ett geologiskt perspektiv, hålls projektet inom vulkanogena suprakrustala bergarter av paleoproterozoisk ålder som är regionalt bundna av voluminösa kristallina granitintrång som utgör berggrunden för Fennoscandian Shield.

Denna kuperade skogsbevuxna terräng har urholkats på senare tid genom upprepade glaciala framsteg och idag är till stor del mantlad av okonsoliderade sediment från kvartäråldern.

Projektområdet i Granliden ligger också cirka 15-20 km norr om den berömda Skellefte-fältregionen ENE-WSW som är hem för mer än tjugo (20) vulkanogena massiva sulfidmalmkroppar som antingen bryts eller har brutits, vilket gör detta till en av Sveriges största bälte som producerar malm av ädelmetall.

Identifiering av borrmål i Arvidsjaur Kommun

Omfattande historiska data från detta projekt visar utbredda Cu-, Au- och Zn-värden i sulfidvener. Dessa vener är i stort sett sammanfallande med förändringsstilar och strukturella egenskaper som är karakteristiska för hydrotermiska mineraliseringssystem såsom breccias.

Sedan mitten av 2010-talet har Copperstone med ökad aktivitet, utforskat det stora (8 000 ha) området och försökt få fram dess sanna potential. I början av 2017 genomfördes en första systematisk djupborrningskampanj, och baserat på resultaten i kombination med 50-årig prospekteringsdata implementerades två markgeofysiska program (markmagnetik och Natural Source Audio Magnetotellurics - NSAMT) som täckte en stor del av projektområdet. Resultatet var identifiering av en stor magnetisk anomali som delvis höljes av en väldefinierad zon med förhöjd ledningsförmåga. Den centrala magnetiska anomalin tolkades som att representera en intrusion (möjligen med förhöjda magnetiska värden på grund av förändringsprocesser associerade med mineralisering).

Denna anomali omsluts delvis av en zon av konduktivitet som kan tolkas att representera en förändringsstil som är vanlig i hydrotermiska kopparsystem. Identifieringen av dessa geofysiska avvikelser och deras rumsliga förhållande till varandra gav ett borrmål av hög kvalitet som motsvarade den genetiska modellen för prospekteringsmål.

Borrningskampanjen 2018

Uppmuntrat av dessa resultat inledde undersökningsteamet en borrningskampanj i januari 2018 för att testa denna funktion. Cirka 7 600 m diamantborrning genomfördes i hål på ungefär 700 meter vardera (med förbehåll för förändringar som dikteras av resultatet av borrningen). Kampanjen var en succé och både mineraltillgångar och prospekteringsmål ökade betydligt. (Se pressmeddelande 20 december 2018 och mineralresurser).

sv_SESwedish