ARVIDSJAUR PROJEKTET

Upptäcker ädel- och basmetaller i norra Sverige

Arvidsjaur-projektet (100% ägt av Copperstone Resources) ligger cirka 50 km sydost om Arvidsjaur och 700 km norr om Stockholm i norra Sverige på en plats som vi kallar Arvidsjaur-projektet.

Ur ett geologiskt perspektiv, hålls projektet inom vulkanogena suprakrustala bergarter av paleoproterozoisk ålder som är regionalt bundna av voluminösa kristallina granitintrång som utgör berggrunden för Fennoscandian Shield.

Denna kuperade skogsbevuxna terräng har urholkats på senare tid genom upprepade glaciala framsteg och idag är till stor del mantlad av okonsoliderade sediment från kvartäråldern.

Projektområdet i Granliden ligger också cirka 15-20 km norr om den berömda Skellefte-fältregionen ENE-WSW som är hem för mer än tjugo (20) vulkanogena massiva sulfidmalmkroppar som antingen bryts eller har brutits, vilket gör detta till ett av Sveriges största producerande malmbälte av ädelmetall.

Identifiering av borrmål i Arvidsjaur Kommun

Omfattande historiska data från detta projekt visar utbredda Cu-, Au- och Zn-värden i sulfidvener. Dessa vener är i stort sett sammanfallande med förändringsstilar och strukturella egenskaper som är karakteristiska för hydrotermala mineraliseringssystem såsom breccias.

Sedan mitten av 2010-talet har Copperstone med ökad aktivitet, utforskat det stora (8 000 ha) området och försökt få fram dess sanna potential. I början av 2017 genomfördes en första systematisk djupborrningskampanj, och baserat på resultaten i kombination med 50-årig prospekteringsdata implementerades två markgeofysiska program (markmagnetik och Natural Source Audio Magnetotellurics - NSAMT) som täckte en stor del av projektområdet. Resultatet var identifiering av en stor magnetisk anomali som delvis höljes av en väldefinierad zon med förhöjd ledningsförmåga. Den centrala magnetiska anomalin tolkades som att representera en intrusion (möjligen med förhöjda magnetiska värden på grund av förändringsprocesser associerade med mineralisering).

Denna anomali omsluts delvis av en zon av konduktivitet som kan tolkas att representera en förändringsstil som är vanlig i hydrotermala kopparsystem. Identifieringen av dessa geofysiska avvikelser och deras rumsliga förhållande till varandra gav ett borrmål av hög kvalitet som motsvarade den genetiska modellen för prospekteringsmål.

Borrningskampanjen 2018

Uppmuntrat av dessa resultat inledde undersökningsteamet en borrningskampanj i januari 2018 för att testa denna funktion. Cirka  
7 600 m diamantborrning genomfördes i hål på ungefär 700 meter vardera (med förbehåll för förändringar som dikteras av resultatet av borrningen). Kampanjen var en succé och både mineraltillgångar och prospekteringsmål ökade betydligt. (Se pressmeddelande 20 december 2018 och mineralresurser).

Aktiv prospektering

Copperstone har sedan 2015 kärnborrat 12 500 meter och sedan 2020/21 installerat ett nytt regionskontor invid Arvidsjaur flygplats och även påbörjat nästa fas i prospekteringsarbetet med återloggning av Eva-kärnor inför geofysiska undersökningar följt av kärnborrning. Med nya tekniska instrument till hjälp och inte minst mot bakgrund av att guldpriset stigit ännu kraftigare än kopparpriset under de senaste 20 åren, så ämnar Bolaget undersöka guldpotential (i ren arsenikkis och/eller VMS) på djupet, vilket torde kunna underlätta markåtkomsten i slutändan. Arvidsjaur-projektet är att betrakta som green field, till skillnad från Viscarias brown field (tidigare gruvområde). Gällande den miljömässigt förmildrande aspekten förväntas i dagsläget extern anrikning snarare än eget anrikningsverk, vilket per definition minskar fotavtrycket vid eventuell gruvdrift.

sv_SESwedish