Samrådsblogg

Samrådsblogg

På den här sidan delar vi medieartiklar om vår verksamhet. Vi kommer också att använda bloggen till att löpande dela och belysa vår dialog med berörda myndigheter. Vi ser det som service till alla som vill följa och delta i processen då all dialog med myndigheterna är offentliga handlingar.

20 september 2021

Provborrningar indikerar mer koppar än väntat i Viscaria

 

Baserat på framgångsrika kärnborrningar och det generella läget på kopparmarknaden har Copperstone reviderat och utvidgat den totala resurs- och produktionsambitionen för återöppnandet av Viscaria koppargruva i Kiruna.

Vi planerar nu för en brytning av 3 miljoner ton koppar per år, jämfört med tidigare antaganden om 2 miljoner ton, och det betyder att investeringsbehovet fördubblas till 3–4 miljarder kronor.

Läs och lyssna till hela nyheten i media:  

NSD: https://nsd.se/artikel/r2mkygpj

Dagens industri: https://www.di.se/nyheter/copperstone-nya-provborrningarna-indikerar-mer-koppar-an-vantat-i-viscaria/

Sveriges Radio, P4 Norrbotten: https://sverigesradio.se/artikel/gruvplaner-i-kiruna-vaxer

13 september 2021

Inventeringar i Viscariaområdet

 

Vi är tillbaka efter sommarledigheten och arbetet är i full gång att följa upp de yttranden och synpunkter vi fått in. Det har under sommaren skett en del aktivitet på Viscariaområdet, där bland annat miljökonsultfirman Pelagia Nature & Environment AB har utfört artinventeringar och biologiska undersökningar, både på land och i sjöar och bäckar.

Riktade artinventeringar gällande fåglar, fiskar, grodor, fladdermöss samt insekter och växter med mera har utförts såväl som en mer allmän naturvärdesinventering av området. Även områden utanför det planerade verksamhetsområdet som potentiellt kan påverkas genom grundvattenpåverkan och ljudstörning har undersökts.

Dessa undersökningar görs bland annat i Pahtajoki (Sexabäcken) för att få ett underlag för att bedöma den nya Viscariagruvans påverkan på fisken och andra vattendjur, och i ett andra steg hur denna påverkan på bästa sätt kan undvikas eller mildras.

Resultaten från sommarens fältarbeten ska nu sammanställas för att få en bättre beskrivning och en uppdaterad helhetsbild av nuläget. Bilderna nedan från Viscariaområdet är ett axplock av de bilder som kommer att redovisas i Pelagias rapport och i kommande miljökonsekvensbeskrivning.

9 juli 2021

Perioden för yttrande på samrådsunderlag avslutas

 

Nu har tiden för yttranden på samrådsunderlaget angående återstart av Viscariagruvan gått ut. Copperstone vill tacka alla som varit delaktiga och tagit sig tid att lämna synpunkter på den planerade verksamheten. Vi har fått in många bra synvinklar och är säkra på att kunna skapa en bra ansökan utifrån synpunkter från myndigheter, sakägare, organisationer och allmänheten.

De synpunkter som inkommit under samrådet kommer beaktas och tas med i det fortsatta arbetet med ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Alla synpunkter kommer att sammanställas i en redogörelse där det ska framgå hur olika frågor som kommit upp under samråden hanterats i arbetet med ansökningshandlingarna. Samrådsredogörelsen kommer att bifogas i kommande ansökan.

Många av oss tar nu semester och laddar om för det fortsätta arbetet i höst. Men arbetet med Viscariagruvan fortsätter och det kommer under sommaren utredas kring djurliv, natur och vatten. Håll utkik på vår samrådsportal för fler uppdateringar.

Glad sommar från oss på Copperstone!

 

18 juni 2021

SVT rapporterar om våra undersökningar av Viscarias gruvgångar

 

Följ med in i gruvan och se hur gångarna ser ut efter 25 års träda. I reportaget berättar Copperstones vd Anna Tyni och gruvchef Glenn Nilsson om planerna på att återöppna gruvan.

 

Se reportaget på SVT Norrbottens hemsida:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/har-undersoks-gruvgangarna-i-koppargruvan-efter-25-ar

 

14 juni 2021

Copperstone Resources vd Anna Tyni i SVT Nyheter Norrbotten om vikten av en stark lokal förankring

 

I en intervju med SVT Nyheter Norrbotten den 3 maj talade Copperstone Resources vd Anna Tyni om viljan att ta ansvar och förhoppningen att gruvbolaget ska bestå av Kirunabor.

– Vi kommer att verka i Kiruna och vill att samhället ska få något tillbaka av det, säger Anna Tyni.

Se intervjun med Anna Tyni på SVT Norrbottens hemsida:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/sa-ska-gruvsatsningen-i-viscaria-en-storre-lokal-forankring

10 juni 2021

Snart dags för offentligt samråd om Viscaria – Copperstone uppmanar allmänheten att tycka till

Den här artikeln publicerades i Kiruna Annonsblad v. 23, 2021.

Den 17 juni anordnas ett digitalt samråd för allmänheten om den planerade återstarten av Viscaria koppargruva i Kiruna. Copperstone Resources hoppas på ett stort intresse för samrådsprocessen som är det första steget i bolagets tillståndsprövning.

– Vår förhoppning är att så många som möjligt vill vara delaktiga i denna samrådsprocess och bidra till att skapa ett bra underlag för utformningen av projektet och för det beslut som så småningom ska tas av Mark- och miljödomstolen, säger Anders Lundkvist, miljö- och hållbarhetschef vid Copperstone Resources.

Gruvbolaget som har sitt huvudkontor i Kiruna lägger stor vikt vid att vara tillgängliga för löpande kommunikation och skapa en bra dialog med alla parter. Det planerade verksamhetsområdet ligger inom Laevas samebys renskötselområde och tangerar även Gabna samebys renskötselområde. En viktig del av samrådsprocessen är därför att tillvarata åsikter och kunskaper från samebyarna om områdets betydelse för renskötsel och för det samiska samhället. Lika viktigt är att lyssna till andra sakägare, organisationer och allmänheten som nyttjar området, för att samla in information, önskemål och synpunkter.

– Vi som jobbar med projektet är själva Kirunabor och Norrbottningar och en hållbar gruvbrytning och ett hållbart samhälle är prioriterade områden för oss. En återstart av Viscaria har potential att skapa omkring 250 arbetstillfällen i Kiruna och vår målsättning är att verksamheten ska samexistera med de intressen som redan finns i området, såsom rennäringen och friluftslivet kring Ädnamvaara/Eatnamvárri, säger Copperstone Resources vd Anna Tyni.

Samrådsprocessen som nu har inletts har föregåtts av flera års förstudier där bolaget har tittat på hur miljön kring Viscaria ser ut idag, vilka utsläpp som sker från den tidigare gruvan och på den totala belastningen i området. Verksamheten som ansökan om miljötillstånd gäller kommer till största del att ske på redan exploaterad mark som är detaljplanerad för gruvverksamhet. Miljöavtrycket blir alltså förhållandevis lågt medan det finns stora miljömässiga och samhälleliga vinster med projektet.

– Genom att återuppta verksamheten vid Viscaria har vi en unik möjlighet att på ett befintligt gruvområde i direktanslutning till en klimatsmart godsjärnväg bryta höghaltig koppar på ett hållbart sätt. Koppar är en nyckelkomponent i omställningen till fossilfritt och i dagsläget importerar Europa merparten av denna metall från andra kontinenter. Vi ser möjligheten att fylla delar av det behovet med den koppar som finns i Sverige, där vi ligger i framkant vad gäller tekniska innovationer för att främja en effektiv och miljövänlig brytning, säger Anders Lundkvist.

Bolaget planerar redan nu för den tid då gruvbrytningen är över. Genom att välja metoder för deponering som innebär att upplagen smälter in på ett naturligt sätt i landskapet och som minskar erosion och främjar återvegetering samt biologisk mångfald vid efterbehandling vill man återöppna Viscariagruvan med minsta möjliga utökat intrång på miljön.

– Vår ambition är att bedriva gruvverksamhet på ett modernt och långsiktigt hållbart sätt. En del av den visionen är att vara ett gruvbolag med en stark och bred lokal förankring. Vi hoppas därför att allmänheten vill vara med och påverka hur den planerade verksamheten kan komma att utformas och ser fram emot att lyssna och hämta in synpunkter. På grund av smittoläget sker samrådet digitalt via Zoom Webinar, avslutar Anna Tyni.

Utöver det offentliga samrådet med allmänheten håller bolaget en serie av samråd med representanter för samebyar och sakägare, och man utför även enkätundersökningar, så att alla får tid och möjlighet att höras.

Information om hur du deltar i det offentliga samrådet med allmänheten den 17 juni hittar du här.

21 april 2021

Nu kan du ladda ner samrådsunderlaget

Torsdagen den 17 juni 2021 håller Copperstone Resources ett officiellt samråd för allmänheten. Samrådet sker digitalt via Zoom och är en del av vår ansökan om miljötillstånd för att återstarta Viscaria koppargruva i Kiruna. Om du vill förbereda dig inför samrådet kan du ladda ner vårt underlag som PDF.

De frågor och synpunkter som kommer fram under samrådsprocessen är viktiga för oss i vårt arbete med att ta fram vår miljötillståndsansökan.

Ladda ner samrådsunderlaget

sv_SESwedish