Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

 • Nettoomsättningen i Copperstone Resources AB (Bolaget) under perioden uppgick till 5 (671) KSEK, varav fjärde kvartalet – (253) KSEK.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -4105 (-9974) KSEK varav fjärde kvartalet
  3976 (-1320). Resultat efter skatt per aktie var -0,05 (-0,26) SEK varav för fjärde kvartalet 0,04 (-0,03) SEK.
 • Kassaflödet under perioden var 273 (-7633) KSEK varav tredje kvartalet 590 (1224) SEK. 
 • Vid periodens utgång fanns 1951 (1678) KSEK i likvida medel.
 • Balansomslutningen vid periodens slut var 30017 (28649) KSEK.
 • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 22482 (3376) KSEK. Under perioden har 1472 (1816) KSEK aktiverats.
 • Positiva resultat från kärnborrningskampanjen inom Copperstoneprojektet
 • Undersökningstillstånden Sandberget 200 och 300 förlängdes på tre år.
 • Processen med att överta det 100 %-iga ägande av Copperstoneprojektet slutfördes.
 • Bolaget medverkade till kapitaliseringen av Nordic Iron Ore genom försäljning av Bolagets teckningsrätter.
 • Som en service till Bolagets ägare initierades handel med aktier i Nordic Iron Ore.
   
 • Samtliga lån med relation till Nordic Iron Ore AB avvecklades.
 • Bolaget säkrade finansiering och den finansieringsplan som nu gäller och som inbegriper lösen av utestående teckningsoption i maj bedöms vara tillräcklig för de kommande de tolv månaderna.

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

sv_SESwedish