Bolagsstämmokommuniké

 Publicerad 2011-05-13

  

Årsstämmokommuniké

 

Vid Kopparberg Minerals årsstämma den 12 maj 2011 kl. 18.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm, beslöts följande:
 

 • Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1 september 2009 – 31 december 2010 fastställdes.
   
 • Beslöts att disponera koncernens förlust enligt den fastställda balansräkningen och föra över i ny räkning -5 153 575 SEK.
   
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2009/10.
   
 • Beslöts att styrelsearvode ska utgå med 75 000 SEK till ordinarie ledamot samt 120 000 SEK åt styrelseordförande. Revisionsarvode ska utgå enligt skälig kostnadsräkning.
   
 • Beslöts att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Omval sker av Christer Lindqvist, Ulrich Andersson, Harald Meinhardt, Nils-Erik Marinder samt Alain Chevalier. Nyval sker av Lars-Göran Ohlsson.
   
 • Följande ändringar av bolagsordningen beslöts om. § 4 ändras på så vis att aktiekapitalet skall vara lägst 12.000.000 och högst 48.000.000 kronor. Antal utgivna aktier får lägst vara 6.000.000 st. och högst 24.000.000 st. Bolagets aktier skall utgöras av två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra 10 röster och av serie B 1 röst. Högst 80.000 aktier av serie A samt 23.920.000 aktier av serie B får utges. § 7 ändrades på så vis att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. § 8 ändras på så vis att revisorsval ska ske årligen.
   
 • Bolagsstämman beslöt att bemyndiga åt styrelsen att intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, om högst 1 250 000 B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 2 500 000 kr, samt med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor, och teckningskursen skall således sättas så nära marknadsvärdet som möjligt. Teckningsoptioner behöver ej utges mot betalning. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan får ske om det kan antas främja förutsättningarna att stärka bolagets kapitalbas eller för att bredda ägandet i bolaget.
   
 • Bolagsstämman beslöt om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare på så vis att emittera 310 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption skall, under perioden 1 juni 2011- 30 april 2013 berättiga till teckning av en ny B-aktie till en kurs motsvarande 110 % av teckningskursen av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets B-aktier under 13-26 maj 2011. Rätt att teckna optionerna skall endast tillkomma Kopparberg Mining Exploration AB och skall sedermera användas för optionsprogram i enlighet med den optionsplan som fastställs av styrelsen. Teckningsoptionerna kommer att tilldelas ledande befattningshavare och/eller anställda eller uppdragstagare som är nyckelpersoner för företaget i enlighet med villkoren i av styrelsen beslutad optionsplan, med villkor att mottagaren i samband med tilldelning skall erlägga en premie motsvarande optionens värde beräknat enligt den s.k. Black & Scholes-modellen, och bolagsstämman godkänner genom detta beslut att sådan tilldelning/överlåtelse sker. Vid fullt utnyttjande kommer aktiekapitalet öka med 620 000 kr. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget funnit det lämpligt att genom optionsprogrammet kunna behålla och rekrytera kvalificerade ledande befattningshavare, och på så vis maximera förutsättningarna för bolagets tillväxt.

  

För ytterligare information:
Tf VD Harald Meinhardt, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 2996968.                              

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har per den 31 mars 2011 beviljats totalt 47 undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar. Kopparberg Mineral är den största ägaren i Nordic Iron Ore AB.

 

sv_SESwedish