VARNINGSMEDDELANDE

Framtidsutsikter

Nyhetsmeddelanden, presentationer och offentlig kommentar från Copperstone Resources ("bolaget") och dess befattningshavare kan innehålla vissa uttalanden och uttryck för tro, förväntningar eller åsikter som är framåtblickande uttalanden och som bland annat relaterar till tolkningar av utforskningsresultat hittills och Bolagets föreslagna strategi, planer och mål eller till förväntningarna eller avsikterna från Bolagets styrelseledamöter.

Sådana framåtblickande och tolkande uttalanden involverar kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer och andra viktiga faktorer utanför företagets kontroll som kan orsaka att företagets faktiska resultat eller prestationer skiljer sig väsentligt från sådana tolkningar och framåtblickande uttalanden. Följaktligen bör läsaren inte förlita sig på några tolkningar eller framåtblickande uttalanden. Förutom vad som krävs av NASDAQs regelverk accepterar inte företaget någon skyldighet att sprida uppdateringar eller revisioner av sådana tolkningar eller framåtblickande uttalanden.

Företaget kan tolka hittills kända resultat eftersom status för sina tillgångar och projekt förändras med tiden. Företaget och dess befattningshavare stöder inte, avvisar eller på annat sätt kommenterar slutsatserna, tolkningarna eller åsikterna som uttrycks i pressartiklar eller tredjepartsanalyser, och syftar om möjligt till att sprida allt tillgängligt material på sin webbplats.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Mineralutforskning är en högriskverksamhet med hög avkastning där endast ett fåtal av utvärderade projekt kan leda till utveckling av gruvor. Prospekteringsresultaten utvärderas kontinuerligt av företaget och det finnas ingen garanti för att prospektering av mineraliseringar kommer att leda till kommersiell produktion.

Det finns ingen garanti för att företaget kan generera tillräckligt med medel för att finansiera fortsatt verksamhet. Om bolaget misslyckas med att generera medel vid rätt tidpunkt kan leda till uppskjutna utforskningar, nedskalade eller avslutade verksamheter. En mer detaljerad beskrivning av företagets risker och osäkerhetsfaktorer finns i årsredovisningen för 2019.

sv_SESwedish