COPPERSTONE RESOURCES AB: BERGSSTATEN ÅTERREMITTERAR EVA K NR 1 TILL LÄNSSTYRELSEN

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag tagit del av Bergsstatens återremittering av koncessionsansökan för Eva-förekomsten (Eva k nr 1) till Länsstyrelsen i Norrbotten. Bergsstaten vill ha ett förtydligande avseende ett av de villkor Länsstyrelsen föreslog i sin tillstyrkan av koncessionsansökan den 20 juni 2017. Länsstyrelsen skall besvara remissen senast den 8 september 2017 och därvid precisera förslaget till villkor.

”Koncessionsansökan avseende Eva k nr 1 förefaller vara inne i sitt slutskede och det faktum att Bergsstaten vill ha ett förtydligande av Länsstyrelsen beträffande ett föreslaget villkor tolkar Bolaget som ett fullt normalt förfarande. Enligt Bolagets bedömning tyder den korta svarstiden, två veckor, också på att Bergsstaten närmar sig beslut i ärendet, då det handlar om den slutliga formuleringen och inga nya bedömningar eller förändringar av underlaget förefaller behövas tas fram av Länsstyrelsen i Norrbotten”, kommenterar Copperstones ordförande Michael Mattsson.

För ytterligare information, kontakta VD Per Storm, Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl 19.20 CET.

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt fem undersökningstillstånd om cirka 8756 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

 

 

 

sv_SESwedish