COPPERSTONE RESOURCES AB: GEOFYSISKA UNDERSÖKNINGAR PÅBÖRJAS FÖR ATT LOKALISERA BORRMÅL FÖR PORFYRKOPPARMINERALISERINGAR

Publicerad den 28 september 2017

Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) har glädjen att meddela att ett integrerat geofysiskt program, inkluderande såväl detaljerade markmagnetiska mätningar som naturlig audio magnetotellurik (“NSAMT”) påbörjats på Copperstoneområdet. Syftet med undersökningarna är att lokalisera storskaliga geofysiska anomalier som kommer att bli modellerade i 3D såsom prospektiva borrmål för upptäckten av porfyrkopparmineraliseringar med hydrotermalt ursprung.

Det är spännande tider hos Copperstone och prospekteringsaktiviteterna avlöser för närvarande varandra på projektområdet. Vi är lyckosamma som kunnat säkra upp tekniker av yttersta världsklass och att förstklassiga geofysiska verktyg nu står till vårt förfogande i syfte att kunna lokalisera storskaliga porfyrkopparmineraliseringar på hela projektområdet. Vi är övertygade om att de geofysiska mätningarna kommer att kunna komplettera vår geologiska kunskap och tillsammans bidra till de stora mineraliseringsmöjligheterna som ligger häri.”, kommenterar Copperstones VD Chris McKnight.

NSAMT är ett bekant begrepp på den internationella gruvscenen såsom en geofysisk metod som ofta tillämpas vid upptäckt och definition av storskaliga porfyrkopparmineraliseringar. Undersökningen genomförs av ett väl erfaret team av utvalda leverantörer och konsulter, sammansatt av Copperstone, från Sverige, Tyskland, Bulgarien, Burkina Faso och Sydafrika. Undersökningen består av ungefärligen 700 mätnoder/stationer (cirka 85 längdkilometer) i rutnät med inbördes avstånd på 100m x 100m, vilket kommer att täcka prospekteringsmål alltifrån norra Granliden ända ned till Svartliden-Eva. Enligt tillgänglig litteratur är NSAMT en s k passiv elektromagnetisk teknik som använder jordens magnetotelluriska fält i syfte att kartlägga geologisk kontakter och strukturer ner till ett djup av 500 meter eller mer. Med lägre MT frekvens, kan även djupare belägna strukturer urskiljas. Förmågan att identifiera geologiska karaktäristika varierar med djupet och är beroende av målets storlek, resistivitetskontrast och geometrin i kontaktpunkten. NSAMT är ett mått på bergets resistivitet och kan därför även användas för att direkt upptäcka områden med storskaliga disseminerade kopparmineraliseringar till följd av dess synnerligen karaktäristiska och betydande ledningsförmåga.

Porfyrkopparmineraliseringar karaktäriseras vanligen av en distinkt magnetisk signatur associerad med hydrotermal magnetit som formats under de omvandlingsprocesser som inträffat vid denna typ av mineralisering. Copperstone kombinerar nu 3D markmagnetiska arbeten med NSAMT, vilket kommer att bidraga vid tolkningen av ledande anomalier. De, ur geofysisk synvinkel, bästa porfyrkopparmineraliseringsborrmål bedöms vara belägna där god korrelation mellan magnetiska- och ledande anomalier föreligger.

Såsom tidigare rapporterats har Copperstones djupdiamantborrningskampanj 2017 redan bekräftat att höghaltig Cu-Au-Zn mineralisering påträffats på djupet 600-700m under Svartliden-Eva området. Härutöver har så kallad phyllic-typ av omvandling påträffats på liknande djup. Höghaltiga, nära vertikala, system av ådror har också påträffats över hela projektområdet och i synnerhet i de kopparrika ådrorna på Granliden. I kombination med närvaron av mineraliserad hydrotermal breccia, finkornig porfyrisk intrusion av diorit-andesitkroppar, den geotektoniska placeringen av projektet samt närheten till en annan känd storskalig porfyrkopparfyndighet endast 65km nordöst om Copperstoneområdet, innebär allt detta sammantaget att Bolaget bedömer Granliden och Svartliden-Eva vara i högsta grad gynnsamma för ytterligare prospektering för potentiell upptäckt av system med storskalig porfyrkopparmineralisering.

Den slutliga tolkningen av NSAMT och de markmagnetiska undersökningarna förväntas i slutet av november 2017. I kombination med den nuvarande geologiska modellen kommer anomalierna att testas i 3D i syfte att generera mål för kärnborrning.

För ytterligare information, kontakta VD Chris McKnight, Copperstone, +46(0)580-88890, e-mail: info@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 september 2017 kl 15:10 CET. 

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt fem undersökningstillstånd om cirka 8756 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

All information i denna pressrelease har granskats och godkänts av utnämnde oberoende Kvalificerade Person Bergsingenjör Thomas Lindholm på Geovista AB.  Thomas Lindholm är en registrerad medlem i Fennoscandian Review Board och har över 35 års erfarenhet inom mineralprospektering i Sverige och internationellt och är Qualified Person enligt Nasdaq First North regelverk.  Thomas Lindholm ger sitt medgivande till informationen såsom uttryckt i sitt sammanhang häri.

Detta pressmeddelande kan innehålla utsagor som riktar sig mot framtiden och som relaterar till framtida händelser och framtida prestationer och avspeglar Bolagets nuvarande förväntningar och antaganden. Denna typ av framåtblickande utsagor avspeglar Bolagets nuvarande uppfattning och baseras på antaganden gjorda på information som för närvarande är tillgänglig för Bolaget att bedöma. Läsare och investerare bör uppmärksamma att denna typ av framåtblickande utsagor varken är löften eller garantier och innebär risker och osäkerheter och kan innebära att framtida resultat skiljer sig från vad som är förväntat. Dessa framåtblickande utsagor görs per dagens datum och förutom vad som är erforderligt enligt Nasdaq First North regelverk eller av tillämplig lagstiftning åtar sig Bolaget inte att vid varje enskild tidpunkt uppdatera eller revidera dessa att avspegla nya händelser eller förändrade omständigheter. Bolaget vidhåller sig rätten att uppdatera resultat och slutsatser i takt med att tillgångarna och projekten förändras över tid, med metallpriser eller till följd av andra påverkande omständigheter.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

 

sv_SESwedish