COPPERSTONE RESOURCES AB: NIOMÅNADERS- OCH KVARTALSRAPPORT FRÅN 1 JAN-30 SEP 2017

Publicerad den 23 november 2017

 • Nettointäkterna för perioden uppgick till 11 (24) KSEK, varav 0 (0) KSEK avseende tredje kvartalet.
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -6.026 (-5.015) KSEK, varav -962 (-1.702) KSEK avseende tredje kvartalet.
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 (-0,04) SEK, och avseende tredje kvartalet 0,00 (-0,01) SEK.
 • Nettoförändringen i likvida medel under perioden uppgick till 1.606 (-978) KSEK, varav 351 (-3.891) KSEK avseende tredje kvartalet.
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4.335 (973) KSEK.
 • Balansomslutningen vid periodens utgång uppgick till 50.760 (41.419) KSEK.
 • Totalt kapitaliserade prospekteringskostnader uppgick vid periodens utgång till 35.694 (27.362) KSEK. Under perioden kapitaliserades 9.204 (4.880) KSEK, varav 2.423 (2.136) KSEK under det tredje kvartalet.

Väsentliga händelser under perioden

 • Teknisk rapport framlagd avseende den djupa kärnborrningskampanjen vid Svartliden-Eva.
 • Chris McKnight utses till Verkställande Direktör från och med den 1 september.
 • Integrerade NSAMT / Magnetiska geofysiska undersökningar påbörjas.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Riktad emission om 30 MSEK, motsvarande en utspädning om 6,6%.
 • Bearbetningskoncession Eva k nr 1 beviljad, med reservation för en överklagandeperiod.

För den kompletta kvartalsrapporten hänvisas till det engelska pressmeddelandet eller till www.copperstone.se.

För ytterligare information, kontakta VD Chris McKnight, Copperstone, +46(0)580-88890, e-mail: info@copperstone.se eller se www.copperstone.se
Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 november 2017 kl 15:00 CET.

Copperstones aktie (COPP B) är föremål för handel på NASDAQ First North (Stockholm) med Augment Partners AB som Certified Advisor.

Copperstone är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden. Copperstoneprojektet inbegriper fyra undersökningstillstånd i Norrbotten; Sandberget 100 (8074ha), Sandberget 200 (19ha), Sandberget 300 (19ha) och Svartliden 1001 (444ha). Härutöver har Copperstone en bearbetningskoncession, Svartliden K nr. 1 (36ha) och en bearbetningskoncessionsansökan, Eva K nr. 1 (34ha) beviljad, med reservation för överklagandeperiod. Bolaget innehar även bearbetningskoncessionen Tvistbogruvan K nr. 1 (11ha) i Bergslagen. Nämnda storlekar är ungefärliga och avrundade till närmaste hektar. Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100%, direkt eller indirekt.

Detta pressmeddelande kan innehålla utsagor som riktar sig mot framtiden och som relaterar till framtida händelser och framtida prestationer och avspeglar Bolagets nuvarande förväntningar och antaganden. Denna typ av framåtblickande utsagor avspeglar Bolagets nuvarande uppfattning och baseras på antaganden gjorda på information som för närvarande är tillgänglig för Bolaget att bedöma. Läsare och investerare bör uppmärksamma att denna typ av framåtblickande utsagor varken är löften eller garantier och innebär risker och osäkerheter och kan innebära att framtida resultat skiljer sig från vad som är förväntat. Dessa framåtblickande utsagor görs per dagens datum och förutom vad som är erforderligt enligt Nasdaq First North regelverk eller av tillämplig lagstiftning åtar sig Bolaget inte att vid varje enskild tidpunkt uppdatera eller revidera dessa att avspegla nya händelser eller förändrade omständigheter. Bolaget vidhåller sig rätten att uppdatera resultat och slutsatser i takt med att tillgångarna och projekten förändras över tid, med metallpriser eller till följd av andra påverkande omständigheter.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/74662745-fbfb-4ce0-9064-384bc93a4b26

sv_SESwedish