COPPERSTONE RESOURCES AB: TEKNISKA ARBETEN SKAPAR BETYDANDE VÄRDEN

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) publicerar en sammanfattning av den tekniska rapport som är under omedelbart slutförande. Bolaget kommer att återkomma med ytterligare information inom kort.

Resultat från geokemiska studier har konfirmerat att den omgivande berggrunden i huvudsak består av kisel-klastiska sedimentära enheter i vilka komplexa kiselrika till intermediära subvulkaniska kroppar trängt in. Mineralogiska studier har också konfirmerat omfattande sericit, pyrit (järnkis) och kiselomvandling hänförligt till utbredda hydrotermala system som varit aktiva före och under de mineraliserande eventen.

Den borrkampanj som genomförts under 2017 har påvisat existensen av djupgående hydrotermala omvandlingsmönster, närvaron av höghaltiga åder-lika koppar-zink-guld mineraliseringar under de kända historiska borrningarna och att geologin tydligt är strukturellt kontrollerad. Bäst möjliga arbetsmodell för att förstå uppkomsten av mineraliseringstyperna på området utgörs av tidig (pre-mineraliserad) uppkomst av en lökformad porfyrisk kvartsstock relativ nära ytan som trängt in i äldre finkorniga vulkaniskt-sedimentära enheter. Tidig pyrit-dominerad zink-guld mineraliserade sulfidrika enheter bildar tjockare ådror kring periferin av dessa kroppar (Eva-typ).

Senare (i geologisk tid) uppkomst av mer dioritisk sammansättning är i sin rumsliga placering relaterad till hydrotermal breccia och koppar-guld-typer av mineralisering. Dessa geologiska enheter sträcker sig från zonerad kvarts till fältspatporfyrisk berggrund och till olika mineral med mer jämn kornstorlek vilket antyder en komplex stock-omgivning associerad med mineraliseringen.

Utfallet av de värdehöjande studier som genomförts under sommaren 2017 har skapat en plattform för att kunna rekommendera fortsatt integrerad utveckling av olika program för att utveckla prospekteringspotentialen på området. Initiala geofysiska studier kommer att fokusera på både 3D IP (induced polarization) runt djupa borrhål tillsammans med bredare magneto-tellurisk mätning (AMT anisotropic magneto-telluric). Utvärdering av dessa studier kommer att generera borrmål inom ramen för arbetsmodellen för mineraliseringens uppkomst. Borrmålen kommer därefter att prioriteras och kärnborras.

 ”Det geologiska expertteamet har haft en intensiv sommar och arbetet har burit frukt. Flertalet av de nya och innovativa tekniker som använts har väsentligt ökat förståelsen för de geologiska systemen och innebär konkret att en mängd gamla borrhål får förnyad relevans och därmed ökar också värdet av projektet. Resultaten, som är över förväntan, ger även tydliga indikationer varåt vi skall rikta blickarna härnäst”, kommenterar Copperstones ordförande Michael Mattsson.

För ytterligare information, kontakta VD Per Storm, Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl 23.30 CET.

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt fem undersökningstillstånd om cirka 8756 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Bilaga: executive summary

sv_SESwedish