COPPERSTONE RESOURCES: KAXBORRNING PÅBÖRJAS VID GRANLIDEN; ANDRA DJUPHÅLET IGÅNG PÅ SVARTLIDEN-EVA

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) påbörjar kaxborrning på det norra delprojektet Granliden inom ramen för Copperstoneprojektet.

Bolaget inleder nu en parallell kampanj med kaxborrning på Copperstone-projektets norra del, Granliden, i syfte att kartlägga berggrundens ytskikt ner till maximalt 25 meter och på detta sätt skapa en ökad förståelse för huruvida Granliden (likt Svartliden-Eva) är ett omvandlat system av hydrotermalt ursprung och även om det, i så fall, kan utgöra en potentiell kopparguld mineralisering av porfyrtyp. Resultat från kaxborrningen kommer, i kombination med information från befintliga kärnborrhål på delprojektet, att utgöra ytterligare underlag inför planering av diamantborrning mot djupet.

”Arbetet på Copperstoneprojektet fortsätter i oförminskad skala. I det södra delprojektet, Svartliden-Eva, har det andra av tre planerade djupa hål påbörjats som planerat och presenterades i den tekniska rapport vi publicerade i slutet av januari. Inom kort förväntas också resultaten från de kemiska analyserna från borrkärnorna från det första borrhålet, som betraktats som en stor framgång och som avslutades efter cirka 1166 meter, vilket utgör borrutrustningens kapacitet. Nu påbörjar vi alltså även kartläggning av berggrunden i den norra delen där Copperstone, där vi, utöver den ytnära mineraltillgången, i vår omfattande databas även har karterade borrkärnor med sektioner av betydande mineraliseringar på 300-400 meters djup. Syftet med kaxborrningen är att skapa fullgoda underlag inför vidare kärnborrning och för att utveckla även denna del av det potentiellt mycket omfattande Copperstoneområdet” säger Copperstones VD Per Storm i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 april 2017 kl 07.00 CET.

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.

 Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

sv_SESwedish