COPPERSTONE RESOURCES: Koppar-guld mineralisering av porfyrtyp på Copperstoneprojektet

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller Bolaget) presenterade den 17:e mars att Bolaget upptäckt en koppar-guld mineralisering av porfyrtyp på Copperstoneprojektets södra delprojekt, Svartliden/Eva. Detta pressmeddelande utgör en uppdatering och fördjupning och av det tidigare meddelandet.

Baserat på hypotesen att det kan finnas en blind (ej i dagen gående) koppar-guld mineralisering av porfyrtyp vid Svartliden kan Bolaget nu presentera att det första borrhålet har påträffat en omfattande borrhålsskärning med en kopparkis-arsenikkis-bornit mineralisering över 90 meters längd från 720 till 810 m längs borrkärnan. Mineraliseringens verkliga bredd är inte känd i nuläget. Ovanför den identifierade mineraliseringen påträffades omfattande phyllic omvandling med tydliga svavelkiszoner mot djupet som verifierar den omvandlingsmodell som tagit fram i de studier som föregick borrningarna och som tidigare är presenterad. Kärnborrhålet är för närvarande på c:a 887 m djup och fortsätter att påträffa sliror av kopparmineralisering som möjligen kan vara en del av en omfattande felsisk intrusion. En mer detaljerad teknisk beskrivning inklusive bilder finns bilagt meddelandet och går att finna på www.copperstone.se.

Alla indikationer tyder på att huvudmineraliseringen befinner sig väster om detta första borrhål. Bortom den mineraliserade zonen (MMZ i bilagd PM) förekommer tydliga kvarts fältspat porfyr-kristaller som kan vara från den intrusion som är grunden för omvandlingen.

“Det är min övertygelse att detta är det mest intressanta prospekteringsmålet i min karriär. Den geologiska strukturen i området är underprospekterad och ger stora möjligheter för upptäckten av ytterligare hydrotermala system av koppar-guld porfyrtyp. Den framtagna modellen har visat sig stämma – en väldigt stor framgång – och vi har tveklöst upptäckt något mycket intressant. De nya geologiska insikterna och stor beslutsamhet i genomförandet har nu medfört denna upptäckt. Få andra upptäckter av denna omfattning har skett i ”greenfield” prospektering i området” säger Bolagets chefsgeolog Chris McKnight i en kommentar.

“Detta är mycket glädjande och sannolikt en historisk händelse inom svensk prospektering. Vi har med stor uthållighet och omfattande stöd från aktieägare och övriga intressenter lyckats med något enastående: att upptäcka vad vi tror är ett nytt geologiskt system i Skelleftefältets närhet, som på sikt kan resultera i ett nytt stort gruvfält. Nu vidtar fortsatta borrningar, kemiska analyser av alla värdemetaller som koppar, zink, silver och guld, fortsatt utvärdering och planering av därefter kommande arbeten. I och med att hypotesen verifierats på Svartliden kommer projektets norra del, Granliden, som baserat på tillgänglig information från en stor mängd hål, och som påvisar liknande karaktäristika, att undersökas från samma utgångspunkter. Baserat på all tillgänglig information medför detta att vi överväger att skjuta upp det pågående arbetet med ansökan om bearbetningskoncessionsansökan för Granliden och istället undersöker området ytterligare. Vi återkommer med mer information så snart vi säkerställt densamma.” säger Copperstones VD Per Storm i en kommentar.

 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 mars 2017 kl 0845 CET.

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

 

 

sv_SESwedish