Copperstone Resources: Teknisk rapport för Svartliden och sista förberedelser inför djupborrning

Copperstone Resources AB (Copperstone eller Bolaget) publicerar härmed den tekniska rapporten av arbetet med att kartlägga och modellera de identifierade omvandlingszonerna på Svartlidenområdet. Slutsatserna understödjer den hypotes som tidigare successivt verifierats och hypotesen stärks nu även av identifierade mineraler (såsom sericit och magnetkis) i borrkärnor som genom mikroskopering av tunnslip kunnat verifieras.

Under de tre senaste månaderna har en detaljerad genomgång av 56 borrhål (c:a 7 000 m borrkärnor) från Svartlidenområdet genomförts av vårt internationella geologteam. En analys av strukturella data, phylliska omvandlingsmönster samt identifiering och kartläggning av en phreatomagmatisk breccia-zon har genomförts. Detaljerad 3D-modellering (se bilagd rapport) har skapat ett antal gemensamma vektorer som indikerar potentialen att finna en blind (icke gående-i-dagen) koppar-guld-zink porfyrmineralisering mot djupet.

Svartlidenmineraliseringen befinner sig huvudsakligen i gångar med magnetkis-kopparkis. Hypotesen är att fluider (vätska/gas vid hög temperatur och högt tryck) fångats in under ett täcke av phylliskt omvandlat berg i samband med en underliggande uppåtgående granitliknande intrusion. En dynamisk brecciering (sönderbrytning av berget) har resulterat i utvecklingen av en rör-liknande breccia-zon och efterföljande disseminering av viss mineralisering in i den icke-omvandlade omgivande berggrunden. Pågående kartering och modellering av den närliggande guld- och zink-rika Eva mineraliseringen söder om Svartliden har så här långt kompletterat den dynamiska modellen.

För närvarande planeras ett borrprogram om tre borrhål, om vardera cirka 800 meter, att inledas i februari. Det första hålet tar sikte på den förväntade mineraliserade zonen under den phyilliska omvandlingen och borras mot nordnordost (NNE). Det andra hålet planeras för närvarande från Svartliden in under EVA mot sydsydväst (SSW) Placering av det tredje hålet kommer att avgöras utifrån resultaten av de inledande hålen. Borrningarna kommer att kompletteras med borrhålskameraundersökningar och geofysiska undersökningar. Efter borrningarna på Svartliden planeras en liknande analys och borrkampanj avseende Granliden och Granliden södra, då flera viktiga karaktäristika sammanfaller – såsom den ytnära storleken på mineraliseringen och höga halter i borrkärnor på djupet. 

”Copperstoneprojektet, med Svartliden/EVA först ut, anser vi utgör Nordens mest intressanta prospekteringsprojekt. Bolaget har, tillsammans med sitt internationella team, genomfört en stor mängd arbeten i syfte att säkerställa riktigheten i hypotesen och därmed upptäcka en blind kopparguld porfyrmineralisering. Vi är, tillsammans med berörda, våra finansiärer inte minst, redo för prospektering som kan komma Norrbotten och Sverige till gagn under en mycket lång tid och samtidigt skapa rubriker långt utanför Sveriges gränser.” säger VD, Per Storm, i en kommentar.

För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstone-projektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

 

sv_SESwedish