COPPERSTONE RESOURCES: TIDIGARELÄGGER PUBLICERING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget, med anledning av offentliggörandet av kapitalanskaffningen, tidigarelägger publiceringen av Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2016 och tillhörande kvartalsrapport avseende det fjärde kvartalet 2016 från den 19 februari 2017 till den 6 februari 2017.

För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

 Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 januari 2017 kl 0815 CET.

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

 

 

sv_SESwedish