Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 (146) KSEK, varav senaste kvartalet 5 (113) KSEK.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -5899 (-5916) KSEK varav andra kvartalet
  -2634 (-2805). Resultat efter skatt per aktie var -0,08 (-0,16) SEK varav för senaste kvartalet -0,04 (-0,08) SEK.
 • Kassaflödet under perioden var 1694 (-6827) KSEK varav andra kvartalet 2262 (4050).
 • Vid periodens utgång fanns 3372 (2484) i likvida medel.
 • Balansomslutningen vid periodens slut var 26106 (30336) KSEK.
 • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3376 (13053) KSEK. Under perioden har 0 (713) KSEK aktiverats.
 • Intressebolaget Nordic Iron Ore presenterade en ny uppskattning av mineraltillgångarna i Blötberget. 
 • Bolaget har givit ett lån om 1250 KSEK till Nordic Iron Ore.
 • Copperstone Resources AB och Mandalay Resources Corp. beslutade att inleda processen att avsluta samarbetet kring Norrliden Mining AB.
 • Styrelsen beslutade att anpassa bolagets organisation genom att all fast anställd personal utom Verkställande Direktören sagts upp.
 • Styrelsen noterade Bolagets utestående teckningsoption TO4B på NASDAQ OMX First North.

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

 

sv_SESwedish