Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 24 (5) KSEK varav för andra kvartalet till 0 (0) KSEK. 
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -3313 (-5899) KSEK varav för andra kvartalet -2079 (-2634) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,02 (-0,08) SEK varav för andra kvartalet -0,01 (-0,04) KSEK.
 • Kassaflödet under perioden var -2913 (1694) KSEK varav för andra kvartalet 3224 (2262) KSEK.
 • Vid periodens utgång fanns 4864 (3372) KSEK i likvida medel.
 • Balansomslutningen vid periodens slut var 39684 (26106) KSEK.
 • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 25216 (3376) KSEK. Under perioden har 2744 (0) KSEK aktiverats och under andra kvartalet har 1193 (0) KSEK aktiverats.
 • Bolaget rapporterade mineraltillgångarna för Granliden och Granliden södra (undersökningstillstånden Sandberget 200 och 300) och har publicerat den JORC-kompatibla rapport som ligger till grund för bedömningen.
 • Av Bolagets utestående lån från december 2015 om 3 000 KSEK konverterade långivarna 2 500 KSEK.
 • Under perioden löpte optionsprogrammet TO4B ut och inbringade 6 584 KSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget genomförde en riktad nyemission till ett antal kvalificerade investerare om 3 600 KSEK.
 • Regeringen beslutade att återförvisa ärendet om bearbetningskoncession för Eva-förekomsten till Bergsstaten, som tidigare tillstyrkt Bolagets ansökan, för förnyat beslut.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget förvärvade ett utestående lån på 13 600 KSEK samt 1 971 887 aktier i Nordic Iron Ore av Inlandsinnovation för totalt 7 500 KSEK.
 • Bolaget tog upp ett lån om 2 000 KSEK från ett antal kvalificerade investerare.
 • Bolaget inledde fortsatta fältarbeten på Svartlidenområdet.

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

 

 

sv_SESwedish