Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 11 (24) KSEK varav andra kvartalet 0 (0) KSEK.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -5 064 (-3 313) KSEK varav för andra kvartalet -2 178 (-2 079) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,02 (-0,02) varav för andra kvartalet -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet under perioden var 1 255 (2 913) KSEK varav för andra kvartalet -9 573 (3 224) KSEK.
 • Vid periodens utgång fanns 3 984 (4 864) KSEK i likvida medel.
 • Balansomslutningen vid periodens slut var 48 291 (39 684) KSEK.
 • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 33 271 (25 216) KSEK. Under perioden har 6 781 (2 744) KSEK aktiverats varav för andra kvartalet 4 935 (1 193) KSEK.
 • Bolaget har annonserat byte av Verkställande Direktör där Per Storm kvarstår under uppsägningstiden.
 • Bolaget har avslutat en borrkampanj om tre (3) djupa borrhål, total 2 611 m varvid betydande mineraliseringar har identifierats vid borrningar mot djupet vid Svartliden-Eva förekomsterna.
 • Länsstyrelsen i Norrbotten har tillstyrkt Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Eva förekomsten, villkorat av rennäring och miljökvalitetsnormer för vatten.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Det geologiska expertteamet har utarbetat en teknisk rapport som innefattar såväl den aktuella tolkningen från årets djupborrningar på Svartliden/Eva som rekommendationer framdeles.
 • Bolaget har utsett Augment Partners till certified advisor (CA).
 • Bolaget har genomfört en omstämpling av samtliga 20100 utestående A-aktier till B-aktier.
 • Bergsstaten har återremitterat bearbetningskoncessionsansökan Eva k nr 1 till Länsstyrelsen för precisering av villkoret avseende rennäring som omfattats i tillstyrkan.
 • Bolaget har säkrat 5,0 mkr lånefacilitet från en kvalificerad investerare, vilket innebär ytterligare rörelsekapital tillägnat prospektering.
 • Bolaget har presenterat en sammanfattning av en teknisk rapport från sommaren aktiviteter där bl a 1800 sulfid-ådror mätts via borrhålskamerateknik, sk downhole-IP, geokemiska och mineralogiska studier som resulterat i mycket goda resultat och nya insikter kring riktning och ursprung och givit en mycket god grund för fortsatt utveckling.

 

För ytterligare information, kontakta VD Per Storm, Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta dokument innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 23:45 CET.

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstone-projektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt fem undersökningstillstånd om cirka 8756 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Den geologiska informationen i detta meddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

 

 

sv_SESwedish