Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 (418) KSEK, varav senaste kvartalet 0 (272) KSEK.
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -8081 (-8654) KSEK varav tredje kvartalet -2182 (-2738). Resultat efter skatt per aktie var -0,10 (-0,24) SEK varav för senaste kvartalet -0,03 (-0,08) SEK.
  • Kassaflödet under perioden var -317 (-8857) KSEK varav tredje kvartalet -2011 (-2030) SEK. 
  • Vid periodens utgång fanns 1361 (454) SEK i likvida medel.
  • Balansomslutningen vid periodens slut var 23955 (27088) KSEK.
  • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3376 (13461) KSEK. Under perioden har 0 (408) KSEK aktiverats.
  • Bolaget har övertagit samtliga aktier i Norrliden Mining AB.
  • Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources ett lån på 3000 KSEK.
  • Bolaget har presenterat en grundläggande beskrivning av Copperstoneprojektet.

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

 

sv_SESwedish