Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 24 (5) KSEK varav för tredje kvartalet till 0 (0) KSEK. 
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -5015 (-8081) KSEK varav för tredje kvartalet -1702 (-2182) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,04 (-0,10) SEK varav för tredje kvartalet -0,01 (-0,03) KSEK.
 • Kassaflödet under perioden var -978 (-317) KSEK varav för tredje kvartalet -3891 (-2011) KSEK.
 • Vid periodens utgång fanns 973 (1361) KSEK i likvida medel.
 • Balansomslutningen vid periodens slut var 41419 (23955) KSEK.
 • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 27362 (3376) KSEK. Under perioden har 4880 (0) KSEK aktiverats och under tredje kvartalet har
  2136 (0) KSEK aktiverats.
 • Bolaget förvärvade ett utestående lån på 13600 KSEK samt 1971887 aktier i Nordic Iron Ore av Inlandsinnovation för totalt 7500 KSEK.
 • Bolaget tog upp ett lån om 2000 KSEK från ett antal kvalificerade investerare.
 • Bolaget inledde fortsatta fältarbeten på Svartlidenområdet varvid höga halter och omfattande mineralisering och kunde bekräftas.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget säkrade en lånefacilitet om 7000 KSEK från kvalificerade investerare. Av detta lån har därefter 4060 KSEK kvittats mot nya aktier i bolaget.
 • Bolaget presenterar den underliggande arbetshypotesen kring sommarens arbete nämligen att Svartlidenområdet är en potentiell koppar-guld porfyrmineralisering.
 • I samband med detta annonserade Bolaget att ett internationellt expertteam anlitats för utvärdering av Svartliden samt planering inför en kärnborrningskampanj för geologiska undersökningar mot djupet.
 • Efter periodens slut presenterade Bolaget goda analysresultat från sommarens borrningar vilka förstärkte hypotesen om Svartlidenområdet som en möjlig koppar-guld-porfyrmineralisering.
 • Bolaget erhöll en begäran från Bergsstaten om komplettering av koncessionsansökan för Eva K nr 1.

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

 

 

sv_SESwedish