Delårsrapport januari – juni 2011

Publicerad 2011-08-25

   

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 840 (7 325) KSEK, varav senaste kvartalet 252 (-) KSEK.
  • Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -4 080 (-1 429) KSEK, varav för andra kvartalet -2 546 (-5 286) KSEK. Resultat per aktie var -0,78        (-0,76) SEK varav för senaste kvartalet -0,40 (-1,49) SEK.
  • Kassaflödet för första halvåret var 16 114 (5 602) KSEK, varav för andra kvartalet 19 091 (-5 473) KSEK. Balansomslutningen vid periodens slut var      36 594 (25 078) KSEK.
  • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 8 329 (5 247) KSEK varav 755 (1 413) KSEK aktiverats under årets andra kvartal.
  • Teckningsoptionsprogrammet TO2B tecknades med 97 % vilket tillförde Bolaget 21 MSEK före emissionskostnader. Vid periodens utgång fanns 19 531 (6 480) KSEK i likvida medel.
  • Thomas Lundgren avgick som VD den 18 april och Harald Meinhardt tillträdde som tillförordnad VD.
  • Ett omfattande kärnborrningsprogram inleddes i anslutning till Håkansboda gamla koppargruva.
  • Bolaget har ansökt om bearbetningskoncession för Tvistboförekomsten.

 

Händelser efter periodens utgång:

  • Sommarens borrningskampanj i Håkansboda har avslutats.
  • Per Storm tillträder som ny verkställande direktör den 1 oktober 2011.

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 46 undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar och är en stor ägare i Nordic Iron Ore AB.

 

Frågor besvaras av:

Tf VD Harald Meinhardt, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 299 69 68.                              

 

sv_SESwedish