Delårsrapport januari – juni 2011

Publicerad 2011-08-25

 

 

 

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 840 (7 325) KSEK, varav senaste kvartalet 252 (-) KSEK.
  • Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -4 080 (-1 429) KSEK, varav för andra kvartalet -2 546 (-5 286) KSEK. Resultat per aktie var -0,78        (-0,76) SEK varav för senaste kvartalet -0,40 (-1,49) SEK.
  • Kassaflödet för första halvåret var 16 114 (5 602) KSEK, varav för andra kvartalet 19 091 (-5 473) KSEK. Balansomslutningen vid periodens slut var      36 594 (25 078) KSEK.
  • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 8 329 (5 247) KSEK varav 755 (1 413) KSEK aktiverats under årets andra kvartal.
  • Teckningsoptionsprogrammet TO2B tecknades med 97 % vilket tillförde Bolaget 21 MSEK före emissionskostnader. Vid periodens utgång fanns 19 531 (6 480) KSEK i likvida medel.
  • Thomas Lundgren avgick som VD den 18 april och Harald Meinhardt tillträdde som tillförordnad VD.
  • Ett omfattande kärnborrningsprogram inleddes i anslutning till Håkansboda gamla koppargruva.
  • Bolaget har ansökt om bearbetningskoncession för Tvistboförekomsten.

 

Händelser efter periodens utgång:

  • Sommarens borrningskampanj i Håkansboda har avslutats.
  • Per Storm tillträder som ny verkställande direktör den 1 oktober 2011.

 

 

 

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 46 undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar och är en stor ägare i Nordic Iron Ore AB.

 

 

Frågor besvaras av:

Tf VD Harald Meinhardt, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 299 69 68.                              

 

 

 

 


 

 

Bolagets verksamhet under andra kvartalet

 

Prospektering

Kaxborrning  

Under andra kvartalet har 87 hål borrats inom undersökningstillståndet Ingelshyttan nr 1. Djupmorän- och berggrundsprover har tagits och analysering av dessa pågår. Borrning inom undersökningstillståndet Högfors nr 100, som ingår i Ställdalenprojektet, påbörjades. Programmet omfattar 140 hål.

 

Geofysik

Efter att kompletterande mätningar gjorts i Håkansboda, är nu hela området från de gamla koppargruvorna i norr till sjön Rossvalen i söder undersökt med magnetiska- och IP-mätningar.

 

Håkansbodaprojektet

Håkansbodaprojektet, som omfattar kopparförekomsterna i Håkansboda och ett flertal andra närliggande koppar- och bly-silver- mineraliseringar, är ett av Bolagets högst prioriterade projekt. För att utöka de historiskt beräknade malmreserverna och mineral-tillgångarna i Håkansbodaförekomsten, samt för att ge underlag för en kommande ny beräkning och klassificering av mineral-tillgångarna enligt det kanadensiska systemet NI 43-101, inledde Bolaget under perioden en kärnborrningskampanj omfattande cirka 3 000 borrmeter. Resultaten av den inledande borrningen beräknas kunna rapporteras under tredje kvartalet.

 

Tvistboprojektet 

Kopparberg Mineral inlämnade den 24 maj en ansökan om bearbetningskoncession för Tvistbofyndigheten till Bergsstaten. Ansökan omfattar metallerna zink, bly, koppar, guld, silver samt mangan och volfram. Tvistboförekomsten har beräknats[1] till 575 Kt med 3,3 % zink, 2,6 % bly och 22 g/t silver. Till detta kan läggas ett antaget tonnage om 280 Kt. Mineraliseringen är öppen mot norr och mot djupet.

 

Evaprojektet

Under perioden har Bolaget, efter konsultation med berörd sameby, lämnat en komplettering till en tidigare gjord ansökan om bearbetningskoncession för Evaförekomsten i Arvidsjaur kommun. De indikerade mineral-tillgångarna i Evaförekomsten beräknas till 5,2 Mt med 2,4 % zink, 0,4 % bly, 0,3 % koppar, 40 g/t silver och 1,0 g/t guld.

 

Regionalt prospekteringsbolag i Skelleftefältet

Förberedelser för ett slutligt avtal mellan Gold Ore Resources Ltd. och Bolaget angående bildandet av ett regionalt prospekteringsbolag med inriktning mot Skelleftefältet har fortsatt under perioden.

 

Undersökningstillstånd    

Bolaget ansöker rutinmässigt om förlängning av alla undersökningstillstånd inom vilka det bedöms finnas förutsättningar för att genom prospektering lokalisera brytvärda malmer.

 

Inga nya ansökningar har gjorts och inga undersökningstillstånd har förfallit under perioden.

 

 

Nordic Iron Ore AB (NIO)

Under perioden har arbetet med ”prefeasibility”-studien fortsatt enligt plan, och denna beräknas vara klar under tredje kvartalet. Samtidigt har också arbetet med att beräkna och klassificera mineraltillgångarna enligt det kanadensiska systemet NI 43-101 fortgått inom projektet Ludvika Gruvor (Håksberg och Blötberget). 

 

Omfattande förberedande arbeten har dessutom gjorts inför den kommande miljöansökan. Under perioden har cirka 35 konsulter varit engagerade i olika utredningsarbeten under ledning av Ramböll Sverige AB.

 

Tolkningen av de geofysiska mätningar som genomfördes över Väsmanfältet under förra kvartalet har inletts, och denna beräknas vara klar under tredje kvartalet. Ytterligare information om Nordic Iron Ore AB finns på www.nordicironore.se.

 

 

Övrigt

Den 18 april avgick Thomas Lundgren som verkställande direktör och Harald Meinhardt tillträdde som tillförordnad VD.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Per Storm utsågs den 8 augusti till ny verkställande direktör för Kopparberg Mineral AB. Han tillträder tjänsten den 1 oktober 2011.

 

Länsstyrelsen har, i ett yttrande till Bergsstaten, avstyrkt utfärdandet av en bearbetningskoncession för Evaförekomsten. Ställningstagandet grundar sig på att man anser att en framtida gruvverksamhet skulle verka menligt på rennäringen i området. För att ändra länsstyrelsens ställningstagande avser Bolaget i första hand att dels fortsätta diskussionerna med den aktuella samebyn dels översända ytterligare beslutsmaterial som understryker betydelsen av en framtida gruvdrift till länsstyrelsen. I andra hand kommer Bolaget att förbereda en regeringsprövning av ärendet. Evaförekomsten ligger inom skyddszonen runt Bolagets bearbetningskoncession Svartliden K1.

 

 

Ekonomiskt utfall

Koncernen

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 840 (7 325) KSEK, varav senaste kvartalet 252 (-) KSEK. Resultat efter skatt för första halvåret var -4 080 (-1 429) KSEK, varav för senaste kvartalet -2 546 (-5 286) KSEK. Under andra kvartalet 2011 tillkom kostnader med 486 KSEK för uppsägning av VD. Resultatet har även påverkats av koncernens innehav i intressebolaget NIO med -470 (-265) KSEK, varav senaste kvartalet -278 (-265) KSEK. Under perioden genomfördes inga investeringar i materiella anläggningstillgångar. Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 8 329 (5 247) KSEK varav 755 (1 413) KSEK aktiverats under årets andra kvartal. Kassaflödet för första halvåret var     16 114 (5 602) KSEK, varav 19 091 (-5 473) KSEK för andra kvartalet. Vid periodens utgång hade Bolaget 19 531 (6 480) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 36 594 (25 078) KSEK.

 

Moderbolaget

Nettoomsättningen för perioden uppgick till      1 790 (1 015) KSEK, varav senaste kvartalet 735 (384) KSEK. Resultat före skatt för första halvåret var -1 970 (-4 804) KSEK, varav för senaste kvartalet -1 337 (-1 801) KSEK. Under perioden genomfördes inga investeringar i materiella anläggningstillgångar. Kassaflödet under perioden var 16 114 (5 602) KSEK varav 19 091 (-5 473) KSEK för andra kvartalet. Balansomslutningen vid periodens slut var    38 249 (22 139) KSEK. Under perioden förföll teckningsoptionen TO2B vilken tecknades med 97 %. Den inbringade 21 040 KSEK före emissionskostnader. De likvida medlen ökade med 20 181 KSEK efter emissionskostnader.

 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida prospekteringsresultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte garanteras att undersökningarna av före-komsterna leder till kommersiell produktion.

Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på eller avsluta verksamheter.

 

En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen för 2009/10.

 

 Antal aktier

Antalet utestående aktier var vid periodens slut 6 433 040 stycken. Dessa var fördelade på   30 500 A-aktier och 6 402 540 B-aktier. Teckningsoption TO2B förföll 31 mars 2011 och tecknades med 97 %. 2 337 825 antal aktier tecknades till kursen 9,00 SEK vilket inbringade 21 040 KSEK före emissionskost-nader.

 

 

Kopparberg Mineral AB handlas vid First North

Den 5 maj 2011 flyttade handeln med Bolagets aktier från AktieTorget till NASDAQ OMX First North. 

 

Bytet av marknadsplats är ett led i den utveckling som Bolaget genomgår mot ett större prospekteringsbolag. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser på First North samt likviditetsgarant.

 

 

Ägarandel i Nordic Iron Ore AB

Den 29 juni 2011 utnyttjade Bengtssons Tidnings AB sin köpoption om 3 100 aktier i NIO AB. Efter försäljningen uppgår Kopparberg Mineral AB:s ägarandel i NIO till 23,6 %.

 

 

Framtida planer

Mycket kraft och omsorg kommer att ägnas åt Håkansbodaprojektet under resten av året. Sannolikt kommer det nu pågående kärnborrningsprogrammet att följas av ytterligare ett program.

 

Ytterligare kaxborrning kommer att utföras på Håkansboda, Garpen 201 samt Ställdalen- och Saxhytteprojekten.

 

Förhandlingarna med Gold Ore Resources Ltd. angående ett samägt bolag för prospektering och gruvbrytning i främst Skelleftefältet bedöms kunna avslutas under hösten.

 


Kommande rapportdatum

Kvartalsrapport januari 2011 – september 2011 kommer att avges 24 november 2011.

 

Bokslutskommuniké 2011 kommer att avges 23 februari 2012.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Kopparberg den 25 augusti 2011

Styrelsen

 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 

Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP).

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (KSEK)
  Apr – jun
2011
Apr – jun
2010
Jan – jun 2011 Sept 2009 –
jun 2010
Sept 2009 – dec 2010 [2])
  3 mån 3 mån 6 mån 10 mån 16 mån
Rörelsens intäkter          
Nettoomsättning 252 840 7325 7032
Aktiverade mineralintressen 633 561 1484 1111 1541
Summa rörelseintäkter 885 561 2324 8436 8573
Rörelsens kostnader          
Övriga externa kostnader -1407 -1673 -2918 -3714 -6778
Personalkostnader -1687 -1966 -2882 -3630 -4257
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar -53 -42 -124 -119 -492
Nedskrivningar av mineralintressen -167 -304
Summa rörelsens kostnader -3147 -3681 -5924 -7630 -11831
Rörelseresultat -2262 -3120 -3600 806 -3258
Resultatandel intresseföretag -278 -265 -470 -265 -600
Finansiella intäkter 8
Finansiella kostnader -6 -7 -10 -76 -87
Summa finansiella poster -284 -272 -480 -341 -679
Resultat efter finansiella poster -2546 -3392 -4080 465 -3937
Skatt -1894 -1894 -1696
Periodens resultat -2546 -5286 -4080 -1429 -5633

 

 

 

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING (KSEK)
  30 jun 2011 30 jun 2010 31 dec 2010
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Mineralintressen 8329 5247 6639
Summa immateriella anläggningstillgångar 8329 5247 6639
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 682 703 693
Maskiner och andra tekniska anläggningar 108 406 159
Inventarier, verktyg och installationer 93 303 157
Summa materiella anläggningstillgångar 883 1412 1009
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i intresseföretag 4458 5856 6477
Andra långfristiga fordringar 50 10 50
Summa finansiella anläggningstillgångar 4508 5866 6527
Summa anläggningstillgångar 13720 12525 14175
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 434 252
Fordringar hos intresseföretag 2 588
Uppskjuten skattefordran 1747 3443 1747
Aktuella skattefordringar 699 279 447
Övriga kortfristiga fordringar 535 729 422
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 360 1188 287
Summa kortfristiga fordringar 3343 6073 3743
Kassa och bank 19531 6480 3417
Summa omsättningstillgångar 22874 12553 7160
SUMMA TILLGÅNGAR 36594 25078 21335

 

 

 

Forts. koncernens balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 34025 18338 17924
Långfristiga skulder 550 359 550
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 71 50 97
Leverantörsskulder 587 649 530
Övriga kortfristiga skulder 368 3172 989
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 993 2510 1245
Summa kortfristiga skulder 2019 6381 2861
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36594 25078 21335
 
Ställda säkerheter 1231 650 1231
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

 

 

KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (KSEK)
  Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital
Eget kapital 20080901 1374 8246 -1961 -1043 6616
Nyemission 471 1223 1178     2872
Emissions-kostnader     -250     -250
Balanseras i ny räkning       -1043 1043
Periodens resultat         -3000 -3000
Eget kapital 20090831 1845 1223 9174 -3004 -3000 6238
Nyemission 6345 -1223 16507     21629
Emissions-kostnader     -4310     -4310
Balanseras i ny räkning       -3000 3000
Periodens resultat         -5633 -5633
Eget kapital 20101231 8190 21371 -6004 -5633 17924
Nyemission 4676 16364     21040
Emissions-kostnader     -859     -859
Balanseras i ny räkning       -5633 5633
Periodens resultat         -4080 -4080
Eget kapital 20110630 12866 36876 -11637 -4080 34025

 

 

KASSAFLÖDESANALYS (KSEK)
Den löpande verksamheten
  Apr – jun 2011 Apr – jun 2010 Jan – jun 2011 Sept 2009 – jun 2010 Sept 2009 – dec 2010
  3 mån 3 mån 6 mån 10 mån 16 mån
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -2214 -1739 -3485 -4838 -10229
Förändring av rörelsekapital -516 -7387 -442 -4804 -290
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2730 -9126 -3927 -9642 -10519
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -755 -1413 -1690 -1632 -1754
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -109
Avyttrade materiella anläggningstillgångar 79 12
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -2456
Avyttrade finansiella anläggningstillgångar 1550 5166 1550 3859
Kassaflöde från investeringsverksamheten 795 3832 -140 2118 -4198
Nyemission 21026 -179 20181 13126 17319
Amortering av skuld -63
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21026 -179 20181 13126 17256
Periodens kassaflöde 19091 -5473 16114 5602 2539
Likvida medel vid periodens ingång 440 11953 3417 878 878
Likvida medel vid periodens slut 19531 6480 19531 6480 3417

 

 

 

NYCKELTAL
    Apr – jun 2011 Apr – jun 2010 Jan – jun 2011 Sept 2009 – jun 2010 Sept 2009 – dec 2010
    3 mån 3 mån 6 mån 10 mån 16 mån
Nettoomsättning KSEK 252 840 7325 7032
Resultat efter finansiella poster KSEK -2546 -3392 -4080 465 -3937
Balansomslutning KSEK 36594 25078 36594 25078 21335
Aktiverade mineralintressen KSEK 8329 5247 8329 5247 6639
Antal anställda st 9 7 9 7 8
Soliditet % 93 73 93 73 84
Resultat efter skatt per aktie (före utspädning) SEK -0,40 -1,49 -0,78 -0,76 -2,18
Resultat efter skatt per aktie (efter utspädning) SEK -0,40 -1,39 -0,78 -0,63 -2,06
Eget kapital per aktie SEK 5,29 5,12 5,29 5,12 4,38
Antal aktier vid periodens slut st 6433040 3579938 6433040 3579938 4095215
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning st 6433040 3791901 5264127 2251155 2733539

 

 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (KSEK)
  Apr – jun 2011 Apr – jun 2010 Jan – jun 2011 Sept 2009 – jun 2010 Sept 2009 – dec 2010 [3]
  3 mån 3 mån 6 mån 10 mån 16 mån
Rörelsens intäkter          
Nettoomsättning 735 384 1790 1015 4078
Övriga intäkter 476
Summa rörelseintäkter 735 384 1790 1015 4554
Rörelsens kostnader          
Övriga externa kostnader -1213 -1091 -2411 -2905 -5637
Personalkostnader -929 -1067 -1398 -2597 -3696
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar -17 -21 -34 -246 -297
Summa rörelsens kostnader -2159 -2179 -3843 -5748 -9630
Rörelseresultat -1424 -1795 -2053 -4733 -5076
Resultatandel intresseföretag 93 93
Finansiella intäkter 3
Finansiella kostnader -6 -6 -10 -71 -81
Summa finansiella poster 87 -6 83 -71 -78
Resultat efter finansiella poster -1337 -1801 -1970 -4804 -5154
Periodens resultat -1337 -1801 -1970 -4804 -5154

 

 

 

 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (KSEK)
  30 jun 2011 30 jun 2010 31 dec 2010
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Licenser 41
Summa immateriella anläggningstillgångar 41
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 682 703 693
Inventarier, verktyg och installationer 54 128 78
Summa materiella anläggningstillgångar 736 831 771
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i dotterföretag 6417 4946 6417
Andelar i intresseföretag 8644 2161 10101
Andra långfristiga fordringar 10
Summa finansiella anläggningstillgångar 15061 7117 16518
Summa anläggningstillgångar 15797 7989 17289
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 160 243
Fordringar hos dotterföretag 2423 6718
Fordringar hos intresseföretag 2 588
Aktuella skattefordringar 65 56 37
Övriga kortfristiga fordringar 71 123 71
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 360 613 287
Summa kortfristiga fordringar 2921 7670 1226
Kassa och bank 19531 6480 3417
Summa omsättningstillgångar 22452 14150 4643
SUMMA TILLGÅNGAR 38249 22139 21932

 


 

 

 

Forts. moderbolagets balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 12866 2327 8190
Nyemission under registrering 18939
Summa bundet eget kapital 12866 21266 8190
Fritt eget kapital 23662 -4861 10791
Summa eget kapital 36528 16405 18981
Långfristiga skulder 288 313 288
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 71 97 97
Leverantörsskulder 534 531 472
Skulder till koncernföretag 675 679
Skulder till intresseföretag 1
Skulder till Lundin Mining AB vid övertag. Kopparberg Mining Exploration AB 3053
Övriga kortfristiga skulder 152 77 760
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 676 987 655
Summa kortfristiga skulder 1433 5421 2663
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 38249 22139 21932
 
Ställda säkerheter 1181 650 1181
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

 

 

 

 

Definitioner av nyckeltal

 

Soliditet. Eget kapital i procent av balansomslutningen.

 

Eget kapital per aktie. Eget kapital, i relation till antal aktier i slutet av perioden.

 

Resultat per aktie. Periodens resultat, exklusive minoritetens andel, i relation till genomsnittligt antal aktier. Värdet angivet efter full utspädning med utestående teckningsoption TO2B som förföll 31 mars 2011. Ingen utestående teckningsoption finns per 30 juni 2011.

 

 

 

 

 

 

Kopparberg Mineral AB (publ)

Verkstadsvägen 52

714 36 KOPPARBERG

Administrativt kontor:

Kopparberg Mineral AB (publ)

Kungsgatan 62

753 18 UPPSALA

Telefon: +46 (0)580-888 90

Web: www.kopparbergmineral.se

org.nr: 556704-4168

 

 

 


 

 

[1] Hans Torshag, QP SweMin

 

 

[2] Räkenskapsåret 2009/10 var brutet och omfattade perioden 1 september 2009 – 31 december 2010.

 

 

[3] Räkenskapsåret 2009/10 var brutet och omfattade perioden 1 september 2009 – 31 december 2010.

 

 

sv_SESwedish