Delårsrapport januari – juni 2014

¨         Nettoomsättningen för perioden uppgick till 146 (374) KSEK, varav senaste kvartalet 113 (259) KSEK.

¨         Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -5 916 (-3 004) KSEK, varav för andra kvartalet -2 805 (18) KSEK. Resultat per aktie efter utspädning var -0,16 (-0,25) SEK varav för senaste kvartalet -0,08 (0,00) SEK.

¨         Kassaflödet för första halvåret var -6 827 (-2 740) KSEK, varav för andra kvartalet -4 050 (810) KSEK. Balansomslutningen vid periodens slut var 30 336 (33 604) KSEK.

¨         Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 13 053 (13 398) KSEK varav 713 (609) KSEK aktiverats under årets andra kvartal. Under perioden har nedskrivning av balanserade prospekteringskostnader skett med 280 (34) KSEK varav inga kostnader har skrivits ner under årets andra kvartal för aktuellt eller föregående räkenskapsår.

¨         Vid periodens utgång fanns 2 484 (3 434) KSEK i likvida medel.

¨         Bergsstaten har godkänt Kopparberg Minerals ansökan om undersökningstillstånd för Tomtebo gruvfält i Dalarna. Gruvfältet utgör ett komplement till Bolagets förekomster i Bergslagen.

¨         Regeringen avslog i mitten av juni Kopparberg Minerals överklagan av Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten.

¨         Kopparberg Mineral AB beslutade i juni att förlänga löptiden på utestående teckningsoptioner, TO3B, till den 15 september 2014 och samtidigt sänka lösenpriset till 1 kr per aktie.

¨         Intressebolaget Nordic Iron Ore AB meddelade i slutet av juni att Inlandsinnovation har beslutat att medverka med 20 MSEK i en kommande riktad emission som omfattar minst 40 MSEK och är säkerställd genom Inlandsinnovation och intressebolagets huvudägare.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

¨         Kopparberg Mineral AB och Lovisagruvan AB har inlett diskussioner kring utveckling av Håkansbodaprojektet.

 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.

 

 

 

Bolagets verksamhet under andra kvartalet Inledning

Under årets andra kvartal har verk-samheten fokuserats på att utveckla intressebolaget Norrliden Mining AB. En undersökning, baserad på en i prospekteringssammanhang ny metodik, har genomförts för att ta fram strukturell geologisk information i Eva-förekomsten (se nedan). Utvärderingen av de omfattande mätningarna håller nu på att slutföras.

Tvistbogruvan

Tidigare har Bolaget genomfört kaxborrningar med tillhörande analyser vilka stödjer antagandet om ett samband mellan Tvistboförekomsten och den tidigare brutna Norrgruvan, belägen 1 km söderut, se figur 1. För att säkerställa detta kan nu ytterligare geologiska studier genomföras varefter ett kärnborrnings-program skall utformas med syfte att undersöka om stråket innehåller ekono-miskt intressanta mineraliseringar.

 

I samma nord-sydliga stråk som Tvistboförekomsten och Norrgruvan ligger längre söderut Gränsgruvan, som tidigare brutits och nyligen undersökts av Boliden AB. Tvistbomineraliseringen, som huvudsakligen innehåller zinkblände och blyglans, har i söder förskjutits av en förkastning men är helt öppen mot norr och djupet. Mineraliseringen är massiv men även ”sliror” förekommer parallellt med foliationen. Kopparberg Mineral beviljades en bearbetningskoncession för Tvistboförekomsten (Tvistbogruvan K nr 1) våren 2012. Uppskattningen av mineraltillgången är gjord 2008 och följer SveMins regelverk, se tabell 1.

 

 

 

Figur 1. Bearbetningskoncessionen Tvistbo-gruvan K nr 1 med omnejd.

 

Tabell 1. Mineraltillgångar i Tvistbogruvan K nr 1.

Klass Kton Zink % Bly % Silver g/ton
Kända
Indikerade 575 3,3 2,6 22
Antagna 280 3,0 2,5 20

 

Norrgruvan är en bly-silver-koppar-guld- gruva som bröts fram till början av 1900-talet, ner till ett djup av 105 meter. Malmen bestod av två skilda zoner. Den ena innehållande silverhaltig blyglans, den andra en parallell zon av kopparkis med guldhalter.

Håkansbodaprojektet

Regeringen avslog den 13 juni 2014 Bolagets överklagan av Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession. Bolaget har för avsikt att söka rättsprövning i ärendet men även att söka samverkan med Lovisa-gruvan för att hitta en industriell lösning för utvecklingen av Håkansbodaföre-komsten.

 

Den fortsatta juridiska processen har inneburit att fortsättningen av det planerade kärnborrningsprogrammet har skjutits på framtiden till dess att klarhet i ärendet nåtts.

 

Håkansbodaprojektet omfattar minera-liseringarna i anslutning till den tidigare koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända kopparförekomster i samma stråk, tillika de bly-silver-zink-minerali-seringar som finns i området. De hittills indikerade mineraltillgångarna i anslut-ning till Håkansbodagruvan har uppskat-tats till 629 Kton med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1 485 Kton med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 2).

 

Tabell 2. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i anslutning till Håkansboda koppargruva.

Klass Kton Koppar % Guld g/ton Silver g/ton
Kända
Indikerade 629 1,4 0,4 14,3
Antagna 1 485 1,5 0,3 11,3

 

Uppskattningen av mineraltillgångarna har gjorts av en oberoende kvalificerad person och följer SveMins rekommendationer och regelverket i JORC-koden.

 

Tomtebo

Tomtebo omfattar två undersöknings-tillstånd beviljade i juni 2014, Tomtebo nr 100 och 101, belägna cirka 20 km öster om Borlänge. Tomtebofältet är ett leptitbälte som innefattar tre kända malmer: Kalvbäcken, Lövåsen och Tomtebo, varav Tomtebo gruvfält är det som undersökningstillstånden gäller.

 

 

Figur 2. Undersökningstillstånden Tomtebo 100 och 101 med omnejd.

 

Tomtebo gruvfält var under 1980-talet en del av Stora Kopparberg AB som såg fältet som en möjlig framtida reserv till Falu koppargruva. Tomtebo malmfält består av cirka tio malmkroppar, några av kopparmalm och andra av bly-zink-silver malm. Kopparmalmen består av kopparkis med pyrit, pyrrhotit och ibland små kvantiteter av blyglans och zinkblände. Bly-zink-silver-malmen består av zink-blände och blyglans med låga halter av pyrit och pyrrhotit samt ibland kopparkis.

 

Beskrivning av arbeten inom ramen för Bolagets övriga under-sökningstillstånd

Under första kvartalet har Bolaget slutfört utvärderingen av föregående sommars arbeten på områdena Meshatten och Såggården. Under andra kvartalet har planering av kommande arbeten för båda projekten slutförts.

 

Meshatten ligger norr om Järnboås-området. Ett antal äldre sulfidmalms-gruvor inom undersökningstillståndet har bearbetats med avseende på bl.a. nickel, koppar, volfram, zink och silver. Området är kraftigt magnesiumomvandlat och de äldre gruvorna i området återfinns i anslutning till denna omvandling. Tidigare har magnetiska mätningar utförts över hela undersökningstillståndet och stora delar av området har karterats. På området återstår dock viss fältkartering för att kartlägga gränserna för det omvandlade området.

 

Såggården ligger strax norr om Smedjebacken. Det är ett koboltprojekt med halter mellan 0,04 och 0,1 % kobolt (historiska analysresultat). Kobolthalterna är associerade med en pyrit-mineralisering som ger en distinkt IP-anomali varför magnetiska mätningar och IP-mätningar har genomförts på undersöknings-tillståndet. Resultaten påvisar en anomali som stryker nordöst-sydväst med en fortsättning söderut. Norrut verkar anomalin avta. Vidare mätningar kommer att genomföras när förhållandena så medger.

 

Bolaget ansöker rutinmässigt om förlängning av alla undersökningstillstånd inom vilka det bedöms finnas förut-sättningar för att genom prospektering lokalisera nya brytvärda förekomster.

 

Bolaget har under andra kvartalet ansökt om och beviljats tre nya undersöknings-tillstånd, omfattande 499 hektar, samt förlängt tre undersökningstillstånd, omfattande 898 hektar. Inga undersök-ningstillstånd har släppts under andra kvartalet. Per den 30 juni 2014 var Kopparberg Mineral innehavare av tolv undersökningstillstånd med en total area omfattande 3 469 hektar samt en bearbet-ningskoncession omfattande 11 hektar för Tvistbogruvan. Dessutom tillkommer den av Bergsstaten avslagna ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda-gruvan, omfattande 7 hektar.

 

 

IntressebolagNorrliden Mining AB

Norrliden Mining AB ägs till 50 % av Kopparberg Mineral AB som också är operatör av intressebolaget. Norrliden Mining AB har två projektområden: Norra Norrliden samt Copperstone. Inom Copperstone-projektet finns tre delprojekt: Eva, Svartliden samt Copperstone norra.

 

Under föregående period utförde Norrliden Mining AB undersökningar av geologin i Copperstoneområdet med en i prospekteringssammanhang ny undersök-ningsmetod, Optical Televiewer, OPTV. Den innebär att en kamerautrustning sänks ner i borrhålen för att filma borrhåls-väggarna i 360° längs hela hålen samtidigt som den registrerar hålens riktning och lutning. Med en speciellt framtagen mjukvara bearbetas denna information och en korrekt orienterad, 3-dimensionell, presentation erhålls av borrhålens strukturer, bergarter och bergartsgränser.

 

Under perioden har den erhållna informationen utvärderats tillsammas med borrkärnornas karteringsdata och de under 2013 genomförda kompletterande kemiska analyserna. Vissa kompletterande fältstudier har även genomförts. Slutsatserna av dessa arbeten väntas inom kort.

 

Norra Norrlidens zink-kopparförekomst ligger i Norsjö kommun, Västerbottens län. Mineraliseringen är knuten till en kvarts- och fältspatsporfyrisk vulkanit. Totalt har förekomsten undersökts med 138 borrhål (25 626 meter). Minerali-seringen, som sträcker sig 400 meter i öst-västlig riktning, är upp till 30 meter mäktig. Den når bara delvis upp till markytan men har ett djupgående på minst 300 meter. De kända och indikerade mineraltillgångarna framgår av tabell 3 nedan.

 

 

Tabell 3. Mineraltillgångar i Norra Norrliden-förekomsten per den 14 september 2012.

Klass Kton Zink % Bly % Koppar % Silver (g/ton)
Kända 493 2,9 0,4 0,74 59
Indikerade 1 499 2,9 0,3 0,59 40
Antagna 914 1,6 0,2 0,76 34

 

Evaförekomsten, som är en massiv, vulkanogen, komplex sulfidmineralise-ring, ligger i norra delen av Skelleftefältet.  En mineraltillgångsuppskattning (ej NI 43-101/JORC) baserad på kärnor från 23 av 55 kärnborrhål har gjorts av en oberoende konsult vilken resulterade i ett indikerat tonnage på 5,2 Mton med 2,4 % zink, 0,3 % koppar, 0,4 % bly, 1,0 g/ton guld och 40,0 g/ton silver.

 

Svartlidenförekomsten, som ligger omedelbart norr om Evaförekomsten, är en sulfidmineralisering av så kallad stringertyp. En historisk uppskattning av mineraltillgångarna (ej enligt NI 43-101/JORC) gjord på basis av resultaten från 109 borrhål (12 840 meter) har redovisats av Boliden AB. Denna visade att det ner till 100 meters djup finns ett antaget tonnage på 65 Kton med 2,8 % koppar och 1,4 % zink. Svartliden-förekomsten täcks av en bearbetnings-koncession (Svartliden K nr 1), se tabell 4 nedan.

 

I den delen av projektet som kallas Copperstone norra finns två undersökningstillstånd, Sandberget 200 och 300 (baserade på två äldre utmål Svartliden 101 och Svartliden 41), med disseminerade koppar-silver-minerali-seringar med historiska mineraltillgångar om 200 Kton var. För närvarande har tonnaget inom Norrliden Mining AB:s undersökningstillstånd norr om Svart-lidenkoncessionen klassats som antaget då tillgångsbedömningarna inte är utförda enligt någon internationell standard. En genomgång av existerande geologisk information indikerar dock att området har en mycket god potential.

 

 

Tabell 4. Mineraltillgångar inom Copperstone-projektet.

Förekomst/ klassning Kton Zink % Bly % Koppar % Guldg/ton Silver g/ton
Evaförekomsten (ansökt BK*)/
indikerad
5 160 2,4 0,4 0,3 1,0 40
Svartliden K nr 1 (BK*)/
antagen**
65 1,4 n.a 2,8 n.a n.a
Sandberget 300 (UT*)/
antagen**
200 n.a n.a 1,1
Sandberget 200 (UT*)/
antagen**
200 1,8 0,2 22

* BK = bearbetningskoncession,

UT = undersökningstillstånd

**Uppskattningarna bygger på historisk information från en existerande bearbetnings-koncession (Svartliden K nr 1) eller tidigare utmål (Sandberget 300/utmål Svartliden 101 och Sandberget 200/utmål Svartliden 41)

n.a = icke analyserat; — = små mängder

 

Under andra kvartalet 2014 inträffade inga förändringar avseende undersöknings-tillstånd eller bearbetningskoncessioner för Norrliden Mining AB. Per den 30 juni 2014 var Norrliden Mining AB innehavare av tre undersökningstillstånd med en total area om 630 hektar. Norrliden Mining AB har två beviljade bearbetningskoncessioner om 54 hektar (Norrliden K nr 1 och Svartliden K nr 1) och intressebolaget har ansökt om ytterligare en bearbetningskoncession om 34 hektar (Eva K nr 1).

 

Nordic Iron Ore AB (NIO)

En viktig milstolpe i Nordic Iron Ore AB:s utveckling passerades under första kvartalet i och med att bolaget erhöll miljötillstånd för de planerade gruvorna i Blötberget och Håksberg.

 

NIO har under de senaste åren visat upp en trend av växande mineraltillgångar. Under inledningen av året uppgraderades mineraltillgångarna ytterligare i och med att NIO rapporterade om ökade mineraltillgångar i Blötberget. Kända och indikerade mineraltillgångar i Blötberget uppskattas till 11,2 Mton med 35,0 % järn respektive 27,4 Mton med 45,0 % järn. I tillägg till dessa finns 21,4 Mton med 33,0 % järn i klassen antagna mineraltillgångar. I sin helhet har nu NIO kända mineral-tillgångar om 11,2 Mton med 35 % järn, indikerade tillgångar om 59,8 Mton med 40 % järn och antagna tillgångar om 118,9 Mton med 37 % järn.

 

NIO:s totala uppskattade mineraltillgångar framgår av tabell 5 nedan.

 

Under perioden kunde NIO meddela att Inlandsinnovation har beslutat att medverka med 20 MSEK i den kommande riktade emissionen som Kopparberg Mineral AB:s intressebolag genomför. Emissionen omfattar minst 40 MSEK och är säkerställd genom Inlandsinnovation och bolagets huvudägare.

 

Nordic Iron Ore AB har även beslutat att genomföra en företrädesemission för intressebolagets aktieägare.

 

Tabell 5. Samlade mineraltillgångar inom Nordic Iron Ore AB per den 19 februari 2014.

  Känd Indikerat Antaget
  Mton % Järn Mton % Järn Mton % Järn
Blötberget 11,2 35 % 27,4 45 % 21,4 33 %
Väsman syd* 7,0 39 % 85,9 38 %
Håksberg* 25,4 36 % 11,6 36 %
Summa: 11,2 35 % 59,8 40 % 118,9 37 %

(*) Håksbergsfältets och Väsmanfältets mineraltillgångar i tabellen har tidigare redovisats i enlighet med JORC 2004. Se GeoVistas rapporter från augusti 2011 samt januari 2013.

 

Kopparberg Mineral AB:s ägarandel av Nordic Iron Ore AB uppgick vid periodens slut till cirka 18,6 %.

 

Mer information om intressebolaget finns på Nordic Iron Ore AB:s hemsida www.nordicironore.se.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Efter periodens utgång har Bolaget inlett diskussioner med Lovisagruvan AB om utveckling av Håkansbodaprojektet.

Framtidsutsikter

Den pågående uppdateringen av den geologiska modellen inom Copperstone-projektet i Norrliden Mining AB har prioriterats under första halvåret och kommer fortsatt att prioriteras. Genomgången förväntas leda till en omvärdering av Copperstoneprojektet samt tillföra Norrliden Mining AB starka argument för en kommande kapitalisering. Så snart resurser har säkrats kommer lönsamhetsstudier och eventuellt ytterli-gare undersökningar att genomföras med syfte på produktionsstart i en eller flera av intressebolagets förekomster. Som opera-tör av Norrliden Mining AB kommer Kopparberg Mineral att närmast fokusera på att driva projekten inom intresse-bolaget.

 

Huvuddelen av Bolagets egen prospek-tering i Bergslagen kommer under andra halvåret 2014 att koncentreras till Tvistboområdet och till en genomgång av de nyligen erhållna undersöknings-tillstånden vid Tomtebo.

 

Inom Nordic Iron Ore AB slutförs nu feasibilitystudien för uppstarten av gruvan i Blötberget bl. a. med genomförande av ett kompletterande borrprogram. Kopparberg Mineral AB kommer fortlöpande att vara en aktiv ägare och efter förmåga stödja Nordic Iron Ore AB i intressebolagets fortsatta utveckling.

 

 

Ekonomiskt utfall

Koncernen

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 146 (374) KSEK, varav senaste kvartalet 113 (259) KSEK. Resultat efter skatt för första halvåret var -5 916            (-3 004)  KSEK, varav för senaste kvartalet -2 805 (18) KSEK. Resultatet har påverkats av koncernens innehav i intressebolagen Norrliden Mining AB och Nordic Iron Ore AB. Resultatandelen för Norrliden Mining AB var -2 (-555) KSEK varav för senaste kvartalet -1 (-519) KSEK. Resultatandelen för NIO var          -2 058 (-1 007) KSEK, varav senaste kvartalet -985 (-28)  KSEK. Resultatet för föregående års period påverkades även av försäljning av delar av Kopparberg Mineral AB:s aktieinnehav i NIO vilken gav en realisationsvinst under perioden om – (3 457) KSEK, varav – (3 436) under andra kvartalet. Under perioden har inga investeringar i materiella anläggnings-tillgångar skett för aktuellt eller föregående räkenskapsår. Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 13 053 (13 398) KSEK varav 713 (609) KSEK aktiverats under årets andra kvartal. Aktiverade kostnader för Håkansboda, inkl. angränsande undersökningstillstånd vilka hör till samma projekt, uppgick vid periodens slut till 7 897 (7 960) KSEK. Kassaflödet för första halvåret var -6 827 (-2 740) KSEK, varav -4 050 (810) KSEK för andra kvartalet. Under andra kvartalet 2014 har ett kortfristigt lån om 1,4 MSEK betalts ut till Nordic Iron Ore AB. Lånet löper till en marknadsmässig ränta. Vid periodens utgång hade Bolaget 2 484 (3 434) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 30 336 (33 604) KSEK.

 

Moderbolaget

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 187 (1 746) KSEK, varav senaste kvartalet 658 (687) KSEK.  Resultatet för föregående räkenskapsår påverkades av försäljningen av aktier i Nordic Iron Ore AB via köpoptionen KO1 med en realisationsvinst om – (2 613) KSEK, varav – (2 592) under andra kvartalet. Resultat efter skatt för första halvåret var   -2 412 (-52) KSEK, varav för senaste kvartalet -1 241 (978) KSEK. Under perioden har inga investeringar i materiella anläggningstillgångar skett för aktuellt eller föregående räkenskapsår. Kassaflödet under perioden var -6 827     (-2 740) KSEK varav -4 050 (810) KSEK för andra kvartalet. Under andra kvartalet 2014 har ett kortfristigt lån om 1,4 MSEK betalts ut till Nordic Iron Ore AB. Lånet löper till en marknadsmässig ränta. Vid periodens utgång hade Bolaget 2 484 (3 434) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 46 219 (43 969) KSEK.

 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida prospekteringsresultat fortlöpande kom-mer att utvärderas kan det inte garanteras att undersökningarna av förekomsterna leder till kommersiell produktion.

 

Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på eller avsluta verksamheter.

 

En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovis-ningen för 2013.

 

 

Antal aktier

Antalet utestående aktier var vid periodens slut 36 442 678 (11 783 040) stycken. Dessa var fördelade på 20 100 (20 100) stycken A-aktier och 36 422 578  (11 762 940) B-aktier.

 

 

Not 1 Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovisning med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tilläm-pades Årsredovisningslagen och Redovis-ningsrådets Rekommendationer (RR) 1-29 och tillhörande uttalanden. Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3:s kapitel 35. I förekommande fall har jämförelsetalen för 2013 anpassats till K3.

 

Koncernen
Vid en övergång till K3 ska som huvudregel en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken K3:s redovisnings- och värderings-principer tillämpas retroaktivt. När koncernens ingångsbalansräkning enligt K3 upprättades justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. En förklaring till hur övergången från tidigare redovisnings-principer har påverkat koncernens ställning visas i de tabeller som följer på sidan 15 och framåt samt i noterna som hör till dessa.

Följande ändringar av redovisningsprinci-per och övergångsbestämmelser påverkar koncernen:

·             De poster som ingår i eget kapital delas inte längre in i bundet och fritt kapital, utan i posterna Aktiekapital, Övrigt tillskjutet kapital och Annat eget kapital inklusive årets resultat.

·             Samtliga leasingavtal redovisades tidigare som operationella leasing-avtal. Leasingavtal som klassificeras som finansiella redovisas nu i balansräkningen. Ändringen görs ret-roaktivt med tillåten schablon-beräkning.

Vid övergången har företaget valt att tillämpa ett tillåtet undantag från retroaktiv tillämpning i koncernredo-visningen, vilket innebär att rörelseförvärv som gjorts före tidpunkten för övergången inte har räknats om retroaktivt.

 

Övergången till K3 har inte inneburit några andra förändringar av värdering eller presentation i koncernredovisningen, varken för 2013 eller för 2014.

Moderföretaget

Vid övergången har företaget tillämpat följande tillåtna undantag från retroaktiv tillämpning:
– Koncernbidrag som tidigare inte har redovisats som bokslutsdisposition har inte omklassificerats.

– Redovisat värde på andelar i dotterföretag har fastställts till det redovisade värdet enligt tidigare principer.

 

Övergången till K3 har för moderbolaget inte inneburit några förändringar av värdering eller presentation, varken för 2013 eller 2014.

 

 

Kommande rapportdatum

·Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014 och kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2014 kommer att avges 27 november 2014.

 

·Bokslutskommuniké 2014 och kvartalsrapport 1 oktober – 31 december 2014 kommer att avges 12 februari 2015.

 

 

 

 

 


 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 

Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP).

 Uppsala den 21 augusti 2014

Styrelsen

 

sv_SESwedish