Delårsrapport januari – september 2014

¨         Nettoomsättningen för perioden uppgick till 418 (534) KSEK, varav senaste kvartalet 272 (160) KSEK.

¨         Periodens resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till -8 654 (-7 408) KSEK, varav för tredje kvartalet -2 738 (-4 404) KSEK. Resultat per aktie före utspädning var      -0,24 (-0,63) SEK varav för senaste kvartalet -0,08 (-0,37) SEK.

¨         Kassaflödet för första nio månaderna var -8 857 (-2 934) KSEK, varav för tredje kvartalet -2 030 (-194) KSEK. Balansomslutningen vid periodens slut var 27 088 (31 204) KSEK.

¨         Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 13 461 (11 733) KSEK. Under årets tredje kvartal aktiverades 393 (142) KSEK och under samma period skedde nedskrivningar av mineralintressen med – (1 824) KSEK.

¨         Vid periodens utgång fanns 454 (3 240) KSEK i likvida medel.

¨         Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB annonserade i september resultatet av arbeten i Copperstoneområdet i norra Skelleftefältet. Resultatet visar att området bör betraktas som ett sammanhängande projekt och att det omfattar ett ”exploration target” om 60-100 Mton med ett metallinnehåll motsvarande 1,0 – 1,25 % kopparekvivalenter.

¨         Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB annonserade under perioden nyemissioner till kursen 25 SEK per aktie i syfte att säkra finansieringen av den slutliga s.k. ”feasibilitystudien” som krävs inför återstarten av Ludvika Gruvor.

¨         Styrelsen för Kopparberg Mineral AB beslutade under perioden att förlänga löptiden på utestående teckningsoption, TO3B, t o m den 30 september 2014. Lösenpriset hölls oförändrat vid 1,00 kr per aktie. I ett senare skede beslutade styrelsen att anpassa priset till 0,55 kr per aktie. Löptiden för optionen förlängdes i samband med detta till den 17 oktober 2014.

¨         Bolaget redovisade i september den ansökan om rättsprövning hos Högsta Förvaltningsdomstolen som har skett avseende hanteringen av Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda.

¨         Den 10 september inträdde Mandalay Resources Corp. (Mandalay) som ny partner i Norrliden Mining AB. Mandalay slutförde då förvärvet av Elgin Mining Ltd. med bl.a. Björkdalsgruvan och därmed även partnerskapet i Norrliden Mining AB.

 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

¨         Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO) presenterade resultatet av avslutade emissioner där NIO tillförs 58 MSEK. Kopparberg Mineral AB deltog i emissionen med 1,5 MSEK.

¨         Kopparberg Mineral AB redovisade resultatet av konverteringen av utestående optionsprogram, TO3B. I samband med optionsprogrammets avslutning tillfördes Bolaget cirka 1,3 MSEK före emissionskostnader. På grund av den låga konverteringsgraden beslutade styrelsen också att söka alternativ finansiering av Bolaget.

 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt elva undersökningstillstånd om cirka 3 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.

 

 

 

Bolagets verksamhet under tredje kvartalet Inledning

Under årets tredje kvartal presenterades Copperstone ”exploration target” som är resultatet av det arbete Bolaget, som operatör av Norrliden Mining AB, har genomfört under de senaste två åren. Copperstone ”exploration target” omfattar 60 – 100 Mton vid 1,0 – 1,2 % kopparekvivalenter (se  mer nedan). Huvudfokus för Bolagets verksamhet kommer nu att ligga på att utveckla Copperstoneförekomsten.

Tvistbogruvan

Tidigare har Bolaget genomfört kaxborrningar samt analyser av dessa som stödjer antagandet om ett samband mellan Tvistboförekomsten och den tidigare brutna, en km söderut belägna, Norrgruvan, se figur 1. För att säkerställa detta kan nu ytterligare geologiska studier genomföras varefter ett kärnborrnings-

 

program skall utformas i syfte att undersöka om stråket innehåller ekono-miskt intressanta mineraliseringar.

 

Figur 1. Bearbetningskoncessionen Tvistbo-gruvan K nr 1 med omnejd.

I samma nord-sydliga stråk som Tvistboförekomsten och Norrgruvan ligger längre söderut Gränsgruvan som tidigare har brutits och under 2014 har undersökts av Boliden AB. Tvistbomineraliseringen, som huvudsakligen innehåller zinkblände och blyglans, har i söder förskjutits av en förkastning men är helt öppen mot norr och djupet. Mineraliseringen är massiv men även ”sliror” förekommer parallellt med foliationen. Kopparberg Mineral beviljades en bearbetningskoncession för Tvistboföre-komsten (Tvistbogruvan K nr 1) under våren 2012. Uppskattningen av mineraltillgången är gjord 2008 och följer SveMins regelverk, se tabell 1.

 

Tabell 1. Mineraltillgångar i Tvistbogruvan K nr 1.

Klass Kton Zink % Bly % Silver g/ton
Kända
Indikerade 575 3,3 2,6 22
Antagna 280 3,0 2,5 20

 

Norrgruvan är en bly-silver-koppar-guld- gruva som bröts fram till början av 1900-talet, ned till ett djup av 105 meter. Malmen bestod av två skilda zoner. Den ena innehållande silverhaltig blyglans samt en parallell zon av kopparkis med guldhalter.

 

Håkansbodaprojektet

Den 12 juni 2014 avslog Regeringen Bolagets överklagan av Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession. Bolaget har under perioden sökt rättsprövning hos Högsta Förvaltningsdomstolen i ärendet. Inledande försök att söka samverkan med Lovisagruvan AB för att hitta en industriell lösning för utvecklingen av Håkansboda-förekomsten har dock gått om intet.

 

Den fortsatta juridiska processen har inneburit att det planerade kärnborrnings-programmet har skjutits på framtiden till dess att klarhet i ärendet nåtts.

 

Håkansbodaprojektet omfattar minera-liseringarna i anslutning till den tidigare koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända kopparförekomster i samma stråk, tillika de bly-silver-zink-mine-raliseringar som finns i området. De hittills indikerade mineraltillgångarna i anslutning till Håkansbodagruvan har uppskattats till 629 Kton med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1 485 Kton med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 2).

 

Tabell 2. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i anslutning till Håkansboda koppargruva.

Klass Kton Koppar % Guld g/ton Silver g/ton
Kända
Indikerade 629 1,4 0,4 14,3
Antagna 1 485 1,5 0,3 11,3

 

Uppskattningen av mineraltillgångarna har gjorts av en oberoende kvalificerad person och följer SveMins rekommendationer och regelverket i JORC-koden.

 

Tomteboprojektet

Tomtebo omfattar två undersöknings-tillstånd, Tomtebo nr 100 och 101, cirka 20 km öster om Borlänge. Tomtebofältet är ett leptitbälte som omfattar tre kända malmer: Kalvbäcken, Lövåsen och Tomtebo, varav Tomtebo gruvfält är det som undersök-ningstillstånden gäller.

 

Tomtebo gruvfält var under 1980-talet en del av Stora Kopparberg AB som såg fältet som en möjlig framtida reserv till Falu koppargruva. Tomtebo malmfält består av cirka tio malmkroppar, några av kopparmalm, andra av bly-zink-silver- malm. Kopparmalmen består av kopparkis med pyrit, pyrrhotit och ibland små kvantiteter av blyglans och zinkblände. Bly-zink-silver-malmen består av zink-blände och blyglans med låga halter av pyrit och pyrrhotit och ibland kopparkis.

 

 

Figur 2. Undersökningstillstånden Tomtebo 100 och 101 med omnejd.

 Arbeten inom ramen för Bolagets övriga undersökningstillstånd

Under perioden har Bolaget inte utfört något arbete på övriga undersöknings-tillstånd.

 

Meshatten ligger norr om Järnboås-området. Ett antal äldre sulfid-malmsgruvor inom undersöknings-tillståndet har bearbetats med avseende på bl.a. nickel, koppar, volfram, zink och silver. Området är kraftigt magnesium-omvandlat och de äldre gruvorna i området återfinns i anslutning till denna omvandling. Tidigare har magnetiska mätningar utförts över hela undersöknings-tillståndet och stora delar av området har karterats. På området återstår dock viss fältkartering för att kartlägga gränserna för det omvandlade området.

 

Såggården ligger strax norr om Smedjebacken. Det är ett koboltprojekt med halter mellan 0,04 och 0,1 % kobolt (historiska analysresultat). Kobolthalterna är associerade med en pyrit-mineralisering som ger en distinkt IP-anomali varför magnetiska mätningar och IP-mätningar har genomförts på undersöknings-tillståndet. Resultaten påvisar en anomali som stryker nordöst-sydväst med en fortsättning söderut. Norrut verkar anomalin avta.

 

Bolaget ansöker rutinmässigt om för-längning av alla undersökningstillstånd inom vilka det bedöms finnas förutsättningar för att genom prospektering lokalisera nya brytvärda förekomster.

 

Bolaget har under tredje kvartalet ansökt om förlängning för två undersöknings-tillstånd, omfattande 330 hektar. Per den 30 september 2014 var Kopparberg Mineral innehavare av tolv undersök-ningstillstånd med en total area om 3 469 hektar samt en bearbetningskoncession om 11 hektar för Tvistboförekomsten.

 

Intressebolag

Norrliden Mining AB

Norrliden Mining AB ägs till 50 % av Kopparberg Mineral AB som även är operatör av intressebolaget. Resterande 50 % ägs sedan 10 september 2014 av Mandalay Resources Corp. (Mandalay). Mandalay är ett gruvbolag noterat på Torontobörsen (TSX: MND) med ett marknadsvärde om cirka 400 MUSD och med verksamheter i Australien, Chile och Sverige. Mandalay förvärvade Elgin Mining Ltd. med bl.a. Björkdalsgruvan och därmed även partnerskapet i Norrliden Mining AB.

 

Norrliden Mining AB har två projektområden: Norra Norrliden samt Copperstone.

 

Copperstoneförekomsten, i norra Skellefte-fältet i Arvidsjaurs kommun, har sedan 2012 varit föremål för en större utvärdering. Området innehåller bland annat bearbetningskoncessionen Svartliden K nr 1, den ansökta bearbetnings-koncessionen för Evaförekomsten samt undersökningstillstånd kring dessa. Vid utvärderingen har bland annat en i prospekteringssammanhang ny metod använts, Optical Televiewer (OPTV), som beskrivits tidigare.

 

Tolkningen av resultaten är nu färdigställd och den tyder på att alla de kända förekomsterna i området är av samma typ och ursprung och att området bör behandlas som ett sammanhållet projekt. Arbetet bygger på en noggrann utvärdering av OPTV-mätningarna kombinerat med förnyade studier av borrkärnor, geofysiska mätdata och omanalyser av borrkärnor och resulterade i en ny geologisk tolkning. Av denna framgår att likartade geologiska processer varit verksamma över hela Copperstoneområdet och att detta får anses tillhöra en separat geologisk malmprovins med en annan typ av mineraliseringar än vad som vanligen återfinns i Skellefte-fältet.

En 3D-modellering utfördes som visar att en kvantitet på 60 – 100 Mton med 1,0 – 1,25 % kopparekvivalenter[1] kan påvisas och definieras som ett ”Exploration target” enligt JORC-standarden.

 

 

 

Figur 3. Översikt över Copperstoneprojektet med undersökningstillstånd (röda rektanglar) och bearbetningskoncessioner (blå beviljad BK, violett ansökt BK).

 

Norra Norrlidens zink-kopparförekomst ligger i Norsjö kommun, Västerbottens län. Mineraliseringen är knuten till en kvarts- och fältspatsporfyrisk vulkanit. Totalt har förekomsten undersökts med 138 borrhål (25 626 meter). Mineraliseringen, som sträcker sig 400 meter i öst-västlig riktning, är upp till 30 meter mäktig. Den når bara delvis upp till markytan men har ett djupgående om minst 300 meter. De kända och indikerade mineraltillgångarna framgår av tabell 3 nedan.

 

Tabell 3. Mineraltillgångar i Norra Norrliden-förekomsten per den 14 september 2012.

Klass Kton Zink % Bly % Koppar % Silver (g/ton)
Kända 493 2,9 0,4 0,74 59
Indikerade 1 499 2,9 0,3 0,59 40
Antagna 914 1,6 0,2 0,76 34

 

Under tredje kvartalet 2014 inträffade inga förändringar vad avser undersöknings-tillstånd eller bearbetningskoncessioner för Norrliden Mining AB. Per den 30 september 2014 var Norrliden Mining AB innehavare av tre undersökningstillstånd med en total area om 630 hektar. Norrliden Mining AB har två beviljade bearbetnings-koncessioner om 54 hektar (Norrliden K nr 1 och Svartliden K nr 1) och intresse-bolaget har ansökt om ytterligare en bearbetningskoncession om 34 hektar (Eva K nr 1).

 

Nordic Iron Ore AB (NIO)

Under året har Nordic Iron Ore AB erhållit miljötillstånd för de planerade gruvorna i Blötberget och Håksberg vilket inneburit att en viktig milstolpe passerats i verksamhetens utveckling. NIO har nu alla väsentliga tillstånd på plats. Under perioden har arbetet med den slutliga genomförbarhetsstudien fortsatt. NIO har också tillförts cirka 58 MSEK genom två aktieemissioner som avslutades efter periodens utgång (se väsentliga händelser efter periodens utgång).

Nordic Iron Ore AB:s totala uppskattade mineraltillgångar framgår av tabell 5 nedan. Mer information om intressebolaget finns på Nordic Iron Ore AB:s hemsida www.nordicironore.se.

 

Tabell 5. Samlade mineraltillgångar inom Nordic Iron Ore AB per den 19 februari 2014.

  Känd Indikerat Antaget
  Mton  Järn% Mton  Järn% Mton Järn %
Blötberget 11,2 35 % 27,4 45 % 21,4 33 %
Väsman syd* 7,0 39 % 85,9 38 %
Håksberg* 25,4 36 % 11,6 36 %
Summa: 11,2 35 % 59,8 40 % 118,9 37 %

(*) Håksbergsfältets och Väsmanfältets mineraltillgångar i tabellen har tidigare redovisats i enlighet med JORC 2004. Se GeoVistas rapporter augusti 2011 samt januari 2013.

 

Kopparberg Mineral AB:s ägarandel av Nordic Iron Ore AB uppgick vid periodens slut till cirka 18,6 %.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 17 oktober 2014 avslutades optionsprogrammet TO3B. Resultatet innebar att 2 304 788 B-aktier förvärvades av optionsinnehavarna och Bolaget erhöll  1 267 633 kr före emissionskostnader i likvida medel. På grund av den låga konverteringsgraden beslutade styrelsen att söka alternativ finansiering av Bolaget.

 

Nordic Iron Ore AB har tillförts cirka 58 MSEK före emissionskostnader genom den riktade emission och den företrädes-emission som slutfördes i oktober 2014. Kopparberg Mineral AB deltog i emissionen med 1,5 MSEK. I samband med detta tog Kopparberg Mineral AB ett kortfristigt lån om 1,5 MSEK från ett konsortium i Ludvika. Företrädes-emissionen tecknades till 91 % med och utan företräde. Ny ägarandel för Kopparberg Mineral AB uppgår till drygt 15 %.

 

Framtidsutsikter

Copperstoneprojektet inom Norrliden Mining AB kommer fortsättningsvis att vara fokus för Bolagets verksamhet.

Bolagets prospektering i Bergslagen kommer tills vidare att nedprioriteras.

Inom Nordic Iron Ore AB genomförs för närvarande genomförbarhetsstudien (dfs) för uppstarten av gruvan i Blötberget. Detta sker bl. a. med genomförande av ett kompletterande borrprogram. Kopparberg Mineral AB har hittills stött intressebolaget aktivt genom bl. a. deltagande i samtliga emissioner och genom personalförstärk-ningar.

 

Ekonomiskt utfallKoncernen

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 418 (534) KSEK, varav senaste kvartalet 272 (160) KSEK. Resultat efter skatt för de första nio månaderna var          -8 654 (-7 408) KSEK, varav för senaste kvartalet -2 738 (-4 404) KSEK. Resultatet har påverkats av koncernens innehav i intressebolagen Norrliden Mining AB och Nordic Iron Ore AB. Resultatandelen för Norrliden Mining AB var -5 (-575) KSEK varav för senaste kvartalet -3 (-20)        KSEK. Resultatandelen för NIO var -3 188 (1 009) KSEK, varav senaste kvartalet       -1 130 (-597) KSEK. Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar genomför-des under perioden för aktuellt eller föregående räkenskapsår. Under aktuellt räkenskapsårs tredje kvartal såldes materiella anläggningstillgångar till en köpeskilling om 500 (-) KSEK. Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 13 461 (11 733) KSEK. Aktiverade kostnader för Håkansboda, inkl. angränsande undersökningstillstånd vilka hör till samma projekt, uppgick vid periodens slut till 7 897 (7 969) KSEK. De första nio månaderna 2014 har aktiveringar av prospekteringskostnader skett med        1 734 (1 658) KSEK samt nedskrivningar av mineralintressen med totalt 280 (1 858) KSEK. Under årets tredje kvartal aktiverades 393 (142) KSEK och under samma period skedde nedskrivningar av mineralintressen med – (1 824) KSEK. Kassaflödet för första nio månaderna var   -8 857 (-2 934) KSEK, varav -2 030 (-194) KSEK för tredje kvartalet. Vid periodens utgång hade Bolaget 454 (3 240) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 27 088 (31 204) KSEK.

Moderbolaget

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 855 (2 085) KSEK, varav senaste kvartalet 668 (339) KSEK. Resultat före skatt för första nio månaderna var -3 351       (-1 573)  KSEK, varav för senaste kvartalet   -939 (-1 521) KSEK. Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar genom-fördes under perioden för aktuellt eller föregående räkenskapsår. Under aktuellt räkenskapsårs tredje kvartal såldes materiella anläggningstillgångar till en köpeskilling om 500 (-) KSEK. Kassa-flödet under perioden var  -8 857 (-2 934) KSEK varav -2 030 (-194) KSEK för tredje kvartalet. Balansomslutningen vid periodens slut var 44 764 (44 769) KSEK.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida prospekterings-resultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte garanteras att under-sökningarna av förekomsterna leder till kommersiell produktion.

Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på eller avsluta verksamheter.

En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredo-visningen för 2013.

Antal aktier

Antalet utestående aktier var vid periodens slut 36 442 678 (11 783 040) stycken. Dessa var fördelade på 20 100 (20 100)   A-aktier och 36 422 578 (11 762 940)     B-aktier.

 

Kommande rapportdatum

Bokslutskommuniké 2014 kommer att avges 12 februari 2015.

 

Uppsala den 27 november 2014

Styrelsen

 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 

Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP).

 

 

 

 

[1] Kopparekvivalenter, Cueq, innebär att alla värdemetaller i förekomsten räknas om till koppar. Antagandet är beräknat på följande metallpriser: guld 1 200 USD/ounce, silver 20 USD/ounce, koppar 6 500 USD/ton, zink 2 100 USD/ton och bly                     2 100 USD/ton.

 

 

 

sv_SESwedish