Om den planerade verksamheten

Planerad återstart av Viscariagruvan i Kiruna

Vår målsättning är att bli leverantörer av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar. På det sättet vill vi bidra till omställningen mot ett elektrifierat samhälle. Det finns miljöfördelar i att återuppta verksamheten vid Viscaria, där vi på ett befintligt gruvområde och i direkt anslutning till en den elektrifierade Malmbanan har möjlighet att bryta och transportera höghaltig koppar, med hjälp av noggrant genomarbetade  processer. Vår förhoppning är att genom stark lokal förankring, lokal expertis och stimulans till nya arbetstillfällen samtidigt kunna bidra till en hållbar utveckling av Kiruna – som arbetsort, turistmål och livsval.

 

Copperstones planerade verksamhet

Copperstone Viscaria AB avser att återuppta gruvverksamheten vid Viscariagruvan i Kiruna kommun. Den aktuella malmen innehåller framförallt koppar, men även järn. 

Den planerade gruvverksamheten omfattar följande:

  • Brytning av malm i dagbrott och underjordsgruva.
  • Förädling i anrikningsverk med kapacitet att processa upp till 3 Mton.
  • Anrikning av koppar- och järnmalm samt gråberg och anrikningssand från tidigare gruvbrytning i området.
  • Deponering av gråberg och anrikningssand.
  • Klarning och recirkulering av processvatten i klarningsmagasin.
  • Anläggande av industriområde med byggnader och upplagsytor samt vägar för verksamhetens drift och ny planskild överfart över järnvägen.

I samband med gruvverksamheten planeras även följande vattenverksamheter:

  • Bortledande av yt- och grundvatten från bland annat dagbrott och underjordsgruva.
  • Uppsamlande och avskärande diken runt anläggningar för avledning av vatten.
  • Dämning av vatten genom dammar vid sand- och klarningsmagasinet samt vallar vid dagbrott.
  • Avvattning av en mindre tjärn och omläggning av en mindre bäck i anslutning till gruvan.

Processen för miljötillståndsansökan

Grafiken visar några viktiga hållpunkter i processen för miljötillståndsansökan.

sv_SESwedish